• File DUV23319.210 chưa có số liệu mới

  Sapa : Hanoi :   Ngày 21/8/2019 HCM :   Ngày 21/8/2019

  22:33(GMT) -0.06(mW/m2)
  22:48(GMT) 0.07(mW/m2)
  23:04(GMT) 0.22(mW/m2)
  23:19(GMT) 0.39(mW/m2)
  00:07(GMT) 0.63(mW/m2)
  00:45(GMT) 4.28(mW/m2)
  01:25(GMT) 3.25(mW/m2)
  01:43(GMT) 22.41(mW/m2)
  02:21(GMT) 6.93(mW/m2)
  03:12(GMT) 2.56(mW/m2)
  03:55(GMT) 29.96(mW/m2)
  04:40(GMT) 41.10(mW/m2)
  05:48(GMT) 20.89(mW/m2)
  06:26(GMT) 38.12(mW/m2)
  07:25(GMT) 35.66(mW/m2)
  08:25(GMT) 46.89(mW/m2)
  08:45(GMT) 26.04(mW/m2)
  09:01(GMT) 18.55(mW/m2)
  09:40(GMT) 11.29(mW/m2)
  10:27(GMT) 4.71(mW/m2)

  22:40(GMT) 0.14(mW/m2)
  22:57(GMT) 0.85(mW/m2)
  23:32(GMT) 5.13(mW/m2)
  00:08(GMT) 16.63(mW/m2)
  01:27(GMT) 69.89(mW/m2)
  01:43(GMT) 79.84(mW/m2)
  03:08(GMT) 131.61(mW/m2)
  04:14(GMT) 143.17(mW/m2)
  04:40(GMT) 138.99(mW/m2)
  05:42(GMT) 130.93(mW/m2)
  06:52(GMT) 24.82(mW/m2)
  07:41(GMT) 14.63(mW/m2)
  08:40(GMT) 8.71(mW/m2)
  08:56(GMT) 6.41(mW/m2)
  09:45(GMT) 5.27(mW/m2)
  10:21(GMT) 1.96(mW/m2)
  10:50(GMT) 0.42(mW/m2)


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi minhtoanck Ver 1.2 Cập nhật phiên bản mới nhất: Ngày 27 Tháng 4 năm 2019 (Ver 1.0 phiên bản đầu tiên Ngày 9 Tháng 5 năm 2013 )