• File DUV28819.211 chưa có số liệu mới

  Sapa :   Ngày 15/10/2019 Hanoi :   Ngày 15/10/2019 HCM :

  22:55(GMT) 0.01(mW/m2)
  23:09(GMT) 0.10(mW/m2)
  23:23(GMT) 0.24(mW/m2)
  23:46(GMT) 0.47(mW/m2)
  00:32(GMT) 1.45(mW/m2)
  01:07(GMT) 7.48(mW/m2)
  01:42(GMT) 11.56(mW/m2)
  01:58(GMT) 6.98(mW/m2)
  02:20(GMT) 15.65(mW/m2)
  02:56(GMT) 47.85(mW/m2)
  03:32(GMT) 18.57(mW/m2)
  04:18(GMT) 49.56(mW/m2)
  05:30(GMT) 34.76(mW/m2)
  06:06(GMT) 23.05(mW/m2)
  06:42(GMT) 17.70(mW/m2)
  07:21(GMT) 14.19(mW/m2)
  07:49(GMT) 19.10(mW/m2)
  08:12(GMT) 10.13(mW/m2)
  08:47(GMT) 12.46(mW/m2)
  09:22(GMT) 5.10(mW/m2)
  09:49(GMT) 0.92(mW/m2)
  10:24(GMT) 0.40(mW/m2)
  10:41(GMT) 0.04(mW/m2)

  22:47(GMT) 0.01(mW/m2)
  23:05(GMT) 0.22(mW/m2)
  23:36(GMT) 0.90(mW/m2)
  00:23(GMT) 0.00(mW/m2)
  01:10(GMT) 10.41(mW/m2)
  01:46(GMT) 16.85(mW/m2)
  02:09(GMT) 0.00(mW/m2)
  08:22(GMT) 0.00(mW/m2)
  09:07(GMT) 0.03(mW/m2)
  09:45(GMT) -0.00(mW/m2)
  10:14(GMT) 0.63(mW/m2)
  10:35(GMT) -0.01(mW/m2)

  00:00(GMT) 0.00(mW/m2)
  00:00(GMT) 0.00(mW/m2)
  00:00(GMT) 0.00(mW/m2)


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi minhtoanck Ver 1.2 Cập nhật phiên bản mới nhất: Ngày 27 Tháng 4 năm 2019 (Ver 1.0 phiên bản đầu tiên Ngày 9 Tháng 5 năm 2013 )