• HCM :   Ngày 26/6/2019 Sapa :   Ngày 26/6/2019 Hanoi :   Ngày 26/6/2019

  22:40(GMT) 0.49(mW/m2)
  23:21(GMT) 4.73(mW/m2)
  00:01(GMT) 12.96(mW/m2)
  01:43(GMT) 87.11(mW/m2)
  02:57(GMT) 124.59(mW/m2)
  03:58(GMT) 197.35(mW/m2)
  04:57(GMT) 230.63(mW/m2)
  06:02(GMT) 63.28(mW/m2)
  07:10(GMT) 50.28(mW/m2)
  08:27(GMT) 57.81(mW/m2)
  08:43(GMT) 47.85(mW/m2)
  08:59(GMT) 37.26(mW/m2)
  10:06(GMT) 6.86(mW/m2)
  10:23(GMT) 4.48(mW/m2)
  10:59(GMT) 0.55(mW/m2)
  11:18(GMT) 0.11(mW/m2)

  22:15(GMT) 0.00(mW/m2)
  22:29(GMT) 0.14(mW/m2)
  22:44(GMT) 0.17(mW/m2)
  23:07(GMT) 0.90(mW/m2)
  23:51(GMT) 5.34(mW/m2)
  00:30(GMT) 6.32(mW/m2)
  01:05(GMT) 16.79(mW/m2)
  01:21(GMT) 18.65(mW/m2)
  01:37(GMT) 31.04(mW/m2)
  02:26(GMT) 57.10(mW/m2)
  03:40(GMT) 133.31(mW/m2)
  04:53(GMT) 160.06(mW/m2)
  05:57(GMT) 236.34(mW/m2)
  07:08(GMT) 128.05(mW/m2)
  08:04(GMT) 74.16(mW/m2)
  09:03(GMT) 50.48(mW/m2)
  09:26(GMT) 24.86(mW/m2)
  10:01(GMT) 15.17(mW/m2)
  10:36(GMT) 9.18(mW/m2)
  10:52(GMT) 6.06(mW/m2)
  11:27(GMT) 1.48(mW/m2)
  11:32(GMT) 1.04(mW/m2)
  11:50(GMT) 0.24(mW/m2)
  12:07(GMT) -0.01(mW/m2)

  23:47(GMT) 10.67(mW/m2)
  01:32(GMT) 72.91(mW/m2)
  02:42(GMT) 123.51(mW/m2)
  03:44(GMT) 212.62(mW/m2)
  04:50(GMT) 233.26(mW/m2)
  05:50(GMT) 232.46(mW/m2)
  06:54(GMT) 182.24(mW/m2)
  08:08(GMT) 86.04(mW/m2)
  08:54(GMT) 59.42(mW/m2)
  09:15(GMT) 40.39(mW/m2)
  10:22(GMT) 11.24(mW/m2)
  10:48(GMT) 3.76(mW/m2)
  11:25(GMT) 0.80(mW/m2)
  11:43(GMT) 0.13(mW/m2)


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi minhtoanck Ver 1.2 Cập nhật phiên bản mới nhất: Ngày 27 Tháng 4 năm 2019 (Ver 1.0 phiên bản đầu tiên Ngày 9 Tháng 5 năm 2013 )