• HCM :   Ngày 15/7/2019 Sapa :   Ngày 15/7/2019 Hanoi :   Ngày 15/7/2019

  22:33(GMT) 0.11(mW/m2)
  23:23(GMT) 3.25(mW/m2)
  00:03(GMT) 12.89(mW/m2)
  01:45(GMT) 79.66(mW/m2)
  03:02(GMT) 161.36(mW/m2)
  04:18(GMT) 133.80(mW/m2)
  05:25(GMT) 188.11(mW/m2)
  06:39(GMT) 170.85(mW/m2)
  08:07(GMT) 54.67(mW/m2)
  08:42(GMT) 5.46(mW/m2)
  08:59(GMT) 14.49(mW/m2)
  09:47(GMT) 4.91(mW/m2)
  10:32(GMT) 0.43(mW/m2)
  10:58(GMT) 0.02(mW/m2)
  11:28(GMT) 0.00(mW/m2)

  22:22(GMT) 0.05(mW/m2)
  22:36(GMT) 0.09(mW/m2)
  22:51(GMT) 0.41(mW/m2)
  23:14(GMT) 1.59(mW/m2)
  23:58(GMT) 7.12(mW/m2)
  00:33(GMT) 10.23(mW/m2)
  01:08(GMT) 32.02(mW/m2)
  01:25(GMT) 30.70(mW/m2)
  01:48(GMT) 31.93(mW/m2)
  02:40(GMT) 76.62(mW/m2)
  03:53(GMT) 154.44(mW/m2)
  05:06(GMT) 144.31(mW/m2)
  06:19(GMT) 112.08(mW/m2)
  07:32(GMT) 102.57(mW/m2)
  08:45(GMT) 62.47(mW/m2)
  09:05(GMT) 60.14(mW/m2)
  09:26(GMT) 39.06(mW/m2)
  10:27(GMT) 13.79(mW/m2)
  10:60(GMT) 4.40(mW/m2)
  11:34(GMT) 0.90(mW/m2)
  11:51(GMT) 0.33(mW/m2)
  12:07(GMT) 0.06(mW/m2)

  22:17(GMT) 0.02(mW/m2)
  22:34(GMT) 0.08(mW/m2)
  23:12(GMT) 2.72(mW/m2)
  23:52(GMT) 9.94(mW/m2)
  00:32(GMT) 26.45(mW/m2)
  01:21(GMT) 73.49(mW/m2)
  01:36(GMT) 64.24(mW/m2)
  02:48(GMT) 157.49(mW/m2)
  03:51(GMT) 134.42(mW/m2)
  05:02(GMT) 151.25(mW/m2)
  06:05(GMT) 116.35(mW/m2)
  06:57(GMT) 84.27(mW/m2)
  07:50(GMT) 28.71(mW/m2)
  08:30(GMT) 21.71(mW/m2)
  08:57(GMT) 17.78(mW/m2)
  09:14(GMT) 7.56(mW/m2)
  09:50(GMT) 0.02(mW/m2)
  10:48(GMT) 0.00(mW/m2)
  11:25(GMT) 0.01(mW/m2)
  11:47(GMT) 0.03(mW/m2)


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi minhtoanck Ver 1.2 Cập nhật phiên bản mới nhất: Ngày 27 Tháng 4 năm 2019 (Ver 1.0 phiên bản đầu tiên Ngày 9 Tháng 5 năm 2013 )