• SỐ LIỆU TRẠM RAĐA PHÙ LIỄN TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  .. .. Back


  TRẠM :: PHÙ LIỄN
  1 PLI_202008101650_BASE00.png 8/10/2020 23:56     50K
  2 PLI_202008101650_CAPI02.png 8/10/2020 23:56     63K
  3 PLI_202008101650_CAPI03.png 8/10/2020 23:56     62K
  4 PLI_202008101650_CAPI05.png 8/10/2020 23:56     62K
  5 PLI_202008101650_CAPI07.png 8/10/2020 23:56     61K
  6 PLI_202008101650_CMAX00.png 8/10/2020 23:56     66K
  7 PLI_202008101650_ETOP00.png 8/10/2020 23:56     46K
  8 PLI_202008101650_HMAX00.png 8/10/2020 23:56     95K
  9 PLI_202008101650_PPI0.0.png 8/10/2020 23:56     98K
  10 PLI_202008101650_PPI0.5.png 8/10/2020 23:56     97K
  11 PLI_202008101650_PPI1.0.png 8/10/2020 23:56     95K
  12 PLI_202008101700_BASE00.png 8/11/2020 00:06     49K
  13 PLI_202008101700_CAPI02.png 8/11/2020 00:06     61K
  14 PLI_202008101700_CAPI03.png 8/11/2020 00:06     61K
  15 PLI_202008101700_CAPI05.png 8/11/2020 00:06     60K
  16 PLI_202008101700_CAPI07.png 8/11/2020 00:06     60K
  17 PLI_202008101700_CMAX00.png 8/11/2020 00:06     64K
  18 PLI_202008101700_ETOP00.png 8/11/2020 00:06     44K
  19 PLI_202008101700_HMAX00.png 8/11/2020 00:06     94K
  20 PLI_202008101700_PPI0.0.png 8/11/2020 00:06     95K
  21 PLI_202008101700_PPI0.5.png 8/11/2020 00:06     96K
  22 PLI_202008101700_PPI1.0.png 8/11/2020 00:06     94K
  23 PLI_202008101710_BASE00.png 8/11/2020 00:16     48K
  24 PLI_202008101710_CAPI02.png 8/11/2020 00:16     60K
  25 PLI_202008101710_CAPI03.png 8/11/2020 00:16     60K
  26 PLI_202008101710_CAPI05.png 8/11/2020 00:16     59K
  27 PLI_202008101710_CAPI07.png 8/11/2020 00:16     59K
  28 PLI_202008101710_CMAX00.png 8/11/2020 00:16     62K
  29 PLI_202008101710_ETOP00.png 8/11/2020 00:16     43K
  30 PLI_202008101710_HMAX00.png 8/11/2020 00:16     91K
  31 PLI_202008101710_PPI0.0.png 8/11/2020 00:16     92K
  32 PLI_202008101710_PPI0.5.png 8/11/2020 00:16     92K
  33 PLI_202008101710_PPI1.0.png 8/11/2020 00:16     92K
  34 PLI_202008101720_BASE00.png 8/11/2020 00:26     46K
  35 PLI_202008101720_CAPI02.png 8/11/2020 00:26     59K
  36 PLI_202008101720_CAPI03.png 8/11/2020 00:26     59K
  37 PLI_202008101720_CAPI05.png 8/11/2020 00:26     59K
  38 PLI_202008101720_CAPI07.png 8/11/2020 00:26     59K
  39 PLI_202008101720_CMAX00.png 8/11/2020 00:26     60K
  40 PLI_202008101720_ETOP00.png 8/11/2020 00:26     41K
  41 PLI_202008101720_HMAX00.png 8/11/2020 00:26     88K
  42 PLI_202008101720_PPI0.0.png 8/11/2020 00:26     86K
  43 PLI_202008101720_PPI0.5.png 8/11/2020 00:26     88K
  44 PLI_202008101720_PPI1.0.png 8/11/2020 00:26     92K
  45 PLI_202008101730_BASE00.png 8/11/2020 00:36     47K
  46 PLI_202008101730_CAPI02.png 8/11/2020 00:36     59K
  47 PLI_202008101730_CAPI03.png 8/11/2020 00:36     60K
  48 PLI_202008101730_CAPI05.png 8/11/2020 00:36     59K
  49 PLI_202008101730_CAPI07.png 8/11/2020 00:36     58K
  50 PLI_202008101730_CMAX00.png 8/11/2020 00:36     61K
  51 PLI_202008101730_ETOP00.png 8/11/2020 00:36     42K
  52 PLI_202008101730_HMAX00.png 8/11/2020 00:36     87K
  53 PLI_202008101730_PPI0.0.png 8/11/2020 00:36     83K
  54 PLI_202008101730_PPI0.5.png 8/11/2020 00:36     86K
  55 PLI_202008101730_PPI1.0.png 8/11/2020 00:36     91K
  56 PLI_202008101740_BASE00.png 8/11/2020 00:46     48K
  57 PLI_202008101740_CAPI02.png 8/11/2020 00:46     58K
  58 PLI_202008101740_CAPI03.png 8/11/2020 00:46     58K
  59 PLI_202008101740_CAPI05.png 8/11/2020 00:46     58K
  60 PLI_202008101740_CAPI07.png 8/11/2020 00:46     58K
  61 PLI_202008101740_CMAX00.png 8/11/2020 00:46     61K
  62 PLI_202008101740_ETOP00.png 8/11/2020 00:46     43K
  63 PLI_202008101740_HMAX00.png 8/11/2020 00:46     87K
  64 PLI_202008101740_PPI0.0.png 8/11/2020 00:46     86K
  65 PLI_202008101740_PPI0.5.png 8/11/2020 00:46     88K
  66 PLI_202008101740_PPI1.0.png 8/11/2020 00:46     89K
  67 PLI_202008101750_BASE00.png 8/11/2020 00:56     49K
  68 PLI_202008101750_CAPI02.png 8/11/2020 00:56     57K
  69 PLI_202008101750_CAPI03.png 8/11/2020 00:56     58K
  70 PLI_202008101750_CAPI05.png 8/11/2020 00:56     57K
  71 PLI_202008101750_CAPI07.png 8/11/2020 00:56     57K
  72 PLI_202008101750_CMAX00.png 8/11/2020 00:56     60K
  73 PLI_202008101750_ETOP00.png 8/11/2020 00:56     44K
  74 PLI_202008101750_HMAX00.png 8/11/2020 00:56     87K
  75 PLI_202008101750_PPI0.0.png 8/11/2020 00:56     84K
  76 PLI_202008101750_PPI0.5.png 8/11/2020 00:56     88K
  77 PLI_202008101750_PPI1.0.png 8/11/2020 00:56     88K
  78 PLI_202008101800_BASE00.png 8/11/2020 01:06     50K
  79 PLI_202008101800_CAPI02.png 8/11/2020 01:06     57K
  80 PLI_202008101800_CAPI03.png 8/11/2020 01:06     57K
  81 PLI_202008101800_CAPI05.png 8/11/2020 01:06     57K
  82 PLI_202008101800_CAPI07.png 8/11/2020 01:06     56K
  83 PLI_202008101800_CMAX00.png 8/11/2020 01:06     61K
  84 PLI_202008101800_ETOP00.png 8/11/2020 01:06     44K
  85 PLI_202008101800_HMAX00.png 8/11/2020 01:06     88K
  86 PLI_202008101800_PPI0.0.png 8/11/2020 01:06     83K
  87 PLI_202008101800_PPI0.5.png 8/11/2020 01:06     88K
  88 PLI_202008101800_PPI1.0.png 8/11/2020 01:06     86K
  89 PLI_202008101810_BASE00.png 8/11/2020 01:16     49K
  90 PLI_202008101810_CAPI02.png 8/11/2020 01:16     56K
  91 PLI_202008101810_CAPI03.png 8/11/2020 01:16     56K
  92 PLI_202008101810_CAPI05.png 8/11/2020 01:16     55K
  93 PLI_202008101810_CAPI07.png 8/11/2020 01:16     55K
  94 PLI_202008101810_CMAX00.png 8/11/2020 01:16     59K
  95 PLI_202008101810_ETOP00.png 8/11/2020 01:16     43K
  96 PLI_202008101810_HMAX00.png 8/11/2020 01:16     86K
  97 PLI_202008101810_PPI0.0.png 8/11/2020 01:16     84K
  98 PLI_202008101810_PPI0.5.png 8/11/2020 01:16     88K
  99 PLI_202008101810_PPI1.0.png 8/11/2020 01:16     82K
  100 PLI_202008101820_BASE00.png 8/11/2020 01:26     50K
  101 PLI_202008101820_CAPI02.png 8/11/2020 01:26     56K
  102 PLI_202008101820_CAPI03.png 8/11/2020 01:26     56K
  103 PLI_202008101820_CAPI05.png 8/11/2020 01:26     55K
  104 PLI_202008101820_CAPI07.png 8/11/2020 01:26     55K
  105 PLI_202008101820_CMAX00.png 8/11/2020 01:26     60K
  106 PLI_202008101820_ETOP00.png 8/11/2020 01:26     43K
  107 PLI_202008101820_HMAX00.png 8/11/2020 01:26     87K
  108 PLI_202008101820_PPI0.0.png 8/11/2020 01:26     88K
  109 PLI_202008101820_PPI0.5.png 8/11/2020 01:26     90K
  110 PLI_202008101820_PPI1.0.png 8/11/2020 01:26     82K
  111 PLI_202008101830_BASE00.png 8/11/2020 01:36     49K
  112 PLI_202008101830_CAPI02.png 8/11/2020 01:36     55K
  113 PLI_202008101830_CAPI03.png 8/11/2020 01:36     55K
  114 PLI_202008101830_CAPI05.png 8/11/2020 01:36     55K
  115 PLI_202008101830_CAPI07.png 8/11/2020 01:36     54K
  116 PLI_202008101830_CMAX00.png 8/11/2020 01:36     60K
  117 PLI_202008101830_ETOP00.png 8/11/2020 01:36     43K
  118 PLI_202008101830_HMAX00.png 8/11/2020 01:36     87K
  119 PLI_202008101830_PPI0.0.png 8/11/2020 01:36     91K
  120 PLI_202008101830_PPI0.5.png 8/11/2020 01:36     90K
  121 PLI_202008101830_PPI1.0.png 8/11/2020 01:36     81K
  122 PLI_202008101840_BASE00.png 8/11/2020 01:46     49K
  123 PLI_202008101840_CAPI02.png 8/11/2020 01:46     54K
  124 PLI_202008101840_CAPI03.png 8/11/2020 01:46     54K
  125 PLI_202008101840_CAPI05.png 8/11/2020 01:46     53K
  126 PLI_202008101840_CAPI07.png 8/11/2020 01:46     53K
  127 PLI_202008101840_CMAX00.png 8/11/2020 01:46     59K
  128 PLI_202008101840_ETOP00.png 8/11/2020 01:46     43K
  129 PLI_202008101840_HMAX00.png 8/11/2020 01:46     86K
  130 PLI_202008101840_PPI0.0.png 8/11/2020 01:46     87K
  131 PLI_202008101840_PPI0.5.png 8/11/2020 01:46     87K
  132 PLI_202008101840_PPI1.0.png 8/11/2020 01:46     78K
  133 PLI_202008101850_BASE00.png 8/11/2020 01:56     46K
  134 PLI_202008101850_CAPI02.png 8/11/2020 01:56     50K
  135 PLI_202008101850_CAPI03.png 8/11/2020 01:56     50K
  136 PLI_202008101850_CAPI05.png 8/11/2020 01:56     50K
  137 PLI_202008101850_CAPI07.png 8/11/2020 01:56     49K
  138 PLI_202008101850_CMAX00.png 8/11/2020 01:56     54K
  139 PLI_202008101850_ETOP00.png 8/11/2020 01:56     40K
  140 PLI_202008101850_HMAX00.png 8/11/2020 01:56     81K
  141 PLI_202008101850_PPI0.0.png 8/11/2020 01:56     80K
  142 PLI_202008101850_PPI0.5.png 8/11/2020 01:56     80K
  143 PLI_202008101850_PPI1.0.png 8/11/2020 01:56     71K
  144 PLI_202008101900_BASE00.png 8/11/2020 02:06     43K
  145 PLI_202008101900_CAPI02.png 8/11/2020 02:06     46K
  146 PLI_202008101900_CAPI03.png 8/11/2020 02:06     46K
  147 PLI_202008101900_CAPI05.png 8/11/2020 02:06     46K
  148 PLI_202008101900_CAPI07.png 8/11/2020 02:06     45K
  149 PLI_202008101900_CMAX00.png 8/11/2020 02:06     50K
  150 PLI_202008101900_ETOP00.png 8/11/2020 02:06     37K
  151 PLI_202008101900_HMAX00.png 8/11/2020 02:06     74K
  152 PLI_202008101900_PPI0.0.png 8/11/2020 02:06     74K
  153 PLI_202008101900_PPI0.5.png 8/11/2020 02:06     73K
  154 PLI_202008101900_PPI1.0.png 8/11/2020 02:06     64K
  155 PLI_202008101910_BASE00.png 8/11/2020 02:16     43K
  156 PLI_202008101910_CAPI02.png 8/11/2020 02:16     43K
  157 PLI_202008101910_CAPI03.png 8/11/2020 02:16     43K
  158 PLI_202008101910_CAPI05.png 8/11/2020 02:16     43K
  159 PLI_202008101910_CAPI07.png 8/11/2020 02:16     42K
  160 PLI_202008101910_CMAX00.png 8/11/2020 02:16     47K
  161 PLI_202008101910_ETOP00.png 8/11/2020 02:16     36K
  162 PLI_202008101910_HMAX00.png 8/11/2020 02:16     69K
  163 PLI_202008101910_PPI0.0.png 8/11/2020 02:16     71K
  164 PLI_202008101910_PPI0.5.png 8/11/2020 02:16     69K
  165 PLI_202008101910_PPI1.0.png 8/11/2020 02:16     57K
  166 PLI_202008101920_BASE00.png 8/11/2020 02:26     44K
  167 PLI_202008101920_CAPI02.png 8/11/2020 02:26     44K
  168 PLI_202008101920_CAPI03.png 8/11/2020 02:26     43K
  169 PLI_202008101920_CAPI05.png 8/11/2020 02:26     42K
  170 PLI_202008101920_CAPI07.png 8/11/2020 02:26     42K
  171 PLI_202008101920_CMAX00.png 8/11/2020 02:26     48K
  172 PLI_202008101920_ETOP00.png 8/11/2020 02:26     38K
  173 PLI_202008101920_HMAX00.png 8/11/2020 02:26     68K
  174 PLI_202008101920_PPI0.0.png 8/11/2020 02:26     71K
  175 PLI_202008101920_PPI0.5.png 8/11/2020 02:26     67K
  176 PLI_202008101920_PPI1.0.png 8/11/2020 02:26     56K
  177 PLI_202008101930_BASE00.png 8/11/2020 02:36     45K
  178 PLI_202008101930_CAPI02.png 8/11/2020 02:36     42K
  179 PLI_202008101930_CAPI03.png 8/11/2020 02:36     42K
  180 PLI_202008101930_CAPI05.png 8/11/2020 02:36     41K
  181 PLI_202008101930_CAPI07.png 8/11/2020 02:36     41K
  182 PLI_202008101930_CMAX00.png 8/11/2020 02:36     47K
  183 PLI_202008101930_ETOP00.png 8/11/2020 02:36     37K
  184 PLI_202008101930_HMAX00.png 8/11/2020 02:36     64K
  185 PLI_202008101930_PPI0.0.png 8/11/2020 02:36     68K
  186 PLI_202008101930_PPI0.5.png 8/11/2020 02:36     64K
  187 PLI_202008101930_PPI1.0.png 8/11/2020 02:36     53K
  188 PLI_202008101940_BASE00.png 8/11/2020 02:46     44K
  189 PLI_202008101940_CAPI02.png 8/11/2020 02:46     42K
  190 PLI_202008101940_CAPI03.png 8/11/2020 02:46     42K
  191 PLI_202008101940_CAPI05.png 8/11/2020 02:46     40K
  192 PLI_202008101940_CAPI07.png 8/11/2020 02:46     40K
  193 PLI_202008101940_CMAX00.png 8/11/2020 02:46     47K
  194 PLI_202008101940_ETOP00.png 8/11/2020 02:46     37K
  195 PLI_202008101940_HMAX00.png 8/11/2020 02:46     62K
  196 PLI_202008101940_PPI0.0.png 8/11/2020 02:46     65K
  197 PLI_202008101940_PPI0.5.png 8/11/2020 02:46     62K
  198 PLI_202008101940_PPI1.0.png 8/11/2020 02:46     52K
  199 PLI_202008101950_BASE00.png 8/11/2020 02:56     42K
  200 PLI_202008101950_CAPI02.png 8/11/2020 02:56     38K
  201 PLI_202008101950_CAPI03.png 8/11/2020 02:56     39K
  202 PLI_202008101950_CAPI05.png 8/11/2020 02:56     39K
  203 PLI_202008101950_CAPI07.png 8/11/2020 02:56     39K
  204 PLI_202008101950_CMAX00.png 8/11/2020 02:56     44K
  205 PLI_202008101950_ETOP00.png 8/11/2020 02:56     36K
  206 PLI_202008101950_HMAX00.png 8/11/2020 02:56     54K
  207 PLI_202008101950_PPI0.0.png 8/11/2020 02:56     59K
  208 PLI_202008101950_PPI0.5.png 8/11/2020 02:56     58K
  209 PLI_202008101950_PPI1.0.png 8/11/2020 02:56     49K
  210 PLI_202008102000_BASE00.png 8/11/2020 03:06     39K
  211 PLI_202008102000_CAPI02.png 8/11/2020 03:06     36K
  212 PLI_202008102000_CAPI03.png 8/11/2020 03:06     37K
  213 PLI_202008102000_CAPI05.png 8/11/2020 03:06     37K
  214 PLI_202008102000_CAPI07.png 8/11/2020 03:06     37K
  215 PLI_202008102000_CMAX00.png 8/11/2020 03:06     41K
  216 PLI_202008102000_ETOP00.png 8/11/2020 03:06     34K
  217 PLI_202008102000_HMAX00.png 8/11/2020 03:06     50K
  218 PLI_202008102000_PPI0.0.png 8/11/2020 03:06     54K
  219 PLI_202008102000_PPI0.5.png 8/11/2020 03:06     54K
  220 PLI_202008102000_PPI1.0.png 8/11/2020 03:06     46K
  221 PLI_202008102010_BASE00.png 8/11/2020 03:16     39K
  222 PLI_202008102010_CAPI02.png 8/11/2020 03:16     34K
  223 PLI_202008102010_CAPI03.png 8/11/2020 03:16     36K
  224 PLI_202008102010_CAPI05.png 8/11/2020 03:16     36K
  225 PLI_202008102010_CAPI07.png 8/11/2020 03:16     36K
  226 PLI_202008102010_CMAX00.png 8/11/2020 03:16     41K
  227 PLI_202008102010_ETOP00.png 8/11/2020 03:16     34K
  228 PLI_202008102010_HMAX00.png 8/11/2020 03:16     48K
  229 PLI_202008102010_PPI0.0.png 8/11/2020 03:16     53K
  230 PLI_202008102010_PPI0.5.png 8/11/2020 03:16     51K
  231 PLI_202008102010_PPI1.0.png 8/11/2020 03:16     45K
  232 PLI_202008102020_BASE00.png 8/11/2020 03:26     36K
  233 PLI_202008102020_CAPI02.png 8/11/2020 03:26     33K
  234 PLI_202008102020_CAPI03.png 8/11/2020 03:26     34K
  235 PLI_202008102020_CAPI05.png 8/11/2020 03:26     34K
  236 PLI_202008102020_CAPI07.png 8/11/2020 03:26     35K
  237 PLI_202008102020_CMAX00.png 8/11/2020 03:26     39K
  238 PLI_202008102020_ETOP00.png 8/11/2020 03:26     32K
  239 PLI_202008102020_HMAX00.png 8/11/2020 03:26     43K
  240 PLI_202008102020_PPI0.0.png 8/11/2020 03:26     50K
  241 PLI_202008102020_PPI0.5.png 8/11/2020 03:26     49K
  242 PLI_202008102020_PPI1.0.png 8/11/2020 03:26     41K
  243 PLI_202008102030_BASE00.png 8/11/2020 03:36     35K
  244 PLI_202008102030_CAPI02.png 8/11/2020 03:36     32K
  245 PLI_202008102030_CAPI03.png 8/11/2020 03:36     32K
  246 PLI_202008102030_CAPI05.png 8/11/2020 03:36     33K
  247 PLI_202008102030_CAPI07.png 8/11/2020 03:36     33K
  248 PLI_202008102030_CMAX00.png 8/11/2020 03:36     38K
  249 PLI_202008102030_ETOP00.png 8/11/2020 03:36     31K
  250 PLI_202008102030_HMAX00.png 8/11/2020 03:36     40K
  251 PLI_202008102030_PPI0.0.png 8/11/2020 03:36     52K
  252 PLI_202008102030_PPI0.5.png 8/11/2020 03:36     49K
  253 PLI_202008102030_PPI1.0.png 8/11/2020 03:36     39K
  254 PLI_202008102040_BASE00.png 8/11/2020 03:46     34K
  255 PLI_202008102040_CAPI02.png 8/11/2020 03:46     32K
  256 PLI_202008102040_CAPI03.png 8/11/2020 03:46     32K
  257 PLI_202008102040_CAPI05.png 8/11/2020 03:46     33K
  258 PLI_202008102040_CAPI07.png 8/11/2020 03:46     33K
  259 PLI_202008102040_CMAX00.png 8/11/2020 03:46     38K
  260 PLI_202008102040_ETOP00.png 8/11/2020 03:46     31K
  261 PLI_202008102040_HMAX00.png 8/11/2020 03:46     39K
  262 PLI_202008102040_PPI0.0.png 8/11/2020 03:46     52K
  263 PLI_202008102040_PPI0.5.png 8/11/2020 03:46     48K
  264 PLI_202008102040_PPI1.0.png 8/11/2020 03:46     39K
  265 PLI_202008102050_BASE00.png 8/11/2020 03:56     33K
  266 PLI_202008102050_CAPI02.png 8/11/2020 03:56     30K
  267 PLI_202008102050_CAPI03.png 8/11/2020 03:56     30K
  268 PLI_202008102050_CAPI05.png 8/11/2020 03:56     31K
  269 PLI_202008102050_CAPI07.png 8/11/2020 03:56     31K
  270 PLI_202008102050_CMAX00.png 8/11/2020 03:56     36K
  271 PLI_202008102050_ETOP00.png 8/11/2020 03:56     29K
  272 PLI_202008102050_HMAX00.png 8/11/2020 03:56     36K
  273 PLI_202008102050_PPI0.0.png 8/11/2020 03:56     51K
  274 PLI_202008102050_PPI0.5.png 8/11/2020 03:56     45K
  275 PLI_202008102050_PPI1.0.png 8/11/2020 03:56     34K
  276 PLI_202008102100_BASE00.png 8/11/2020 04:06     31K
  277 PLI_202008102100_CAPI02.png 8/11/2020 04:06     30K
  278 PLI_202008102100_CAPI03.png 8/11/2020 04:06     30K
  279 PLI_202008102100_CAPI05.png 8/11/2020 04:06     31K
  280 PLI_202008102100_CAPI07.png 8/11/2020 04:06     30K
  281 PLI_202008102100_CMAX00.png 8/11/2020 04:06     34K
  282 PLI_202008102100_ETOP00.png 8/11/2020 04:06     28K
  283 PLI_202008102100_HMAX00.png 8/11/2020 04:06     35K
  284 PLI_202008102100_PPI0.0.png 8/11/2020 04:06     50K
  285 PLI_202008102100_PPI0.5.png 8/11/2020 04:06     45K
  286 PLI_202008102100_PPI1.0.png 8/11/2020 04:06     34K
  287 PLI_202008102110_BASE00.png 8/11/2020 04:16     31K
  288 PLI_202008102110_CAPI02.png 8/11/2020 04:16     29K
  289 PLI_202008102110_CAPI03.png 8/11/2020 04:16     29K
  290 PLI_202008102110_CAPI05.png 8/11/2020 04:16     29K
  291 PLI_202008102110_CAPI07.png 8/11/2020 04:16     29K
  292 PLI_202008102110_CMAX00.png 8/11/2020 04:16     33K
  293 PLI_202008102110_ETOP00.png 8/11/2020 04:16     28K
  294 PLI_202008102110_HMAX00.png 8/11/2020 04:16     33K
  295 PLI_202008102110_PPI0.0.png 8/11/2020 04:16     49K
  296 PLI_202008102110_PPI0.5.png 8/11/2020 04:16     44K
  297 PLI_202008102110_PPI1.0.png 8/11/2020 04:16     32K
  298 PLI_202008102120_BASE00.png 8/11/2020 04:26     29K
  299 PLI_202008102120_CAPI02.png 8/11/2020 04:26     29K
  300 PLI_202008102120_CAPI03.png 8/11/2020 04:26     28K
  301 PLI_202008102120_CAPI05.png 8/11/2020 04:26     29K
  302 PLI_202008102120_CAPI07.png 8/11/2020 04:26     29K
  303 PLI_202008102120_CMAX00.png 8/11/2020 04:26     31K
  304 PLI_202008102120_ETOP00.png 8/11/2020 04:26     27K
  305 PLI_202008102120_HMAX00.png 8/11/2020 04:26     31K
  306 PLI_202008102120_PPI0.0.png 8/11/2020 04:26     47K
  307 PLI_202008102120_PPI0.5.png 8/11/2020 04:26     42K
  308 PLI_202008102120_PPI1.0.png 8/11/2020 04:26     31K
  309 PLI_202008102130_BASE00.png 8/11/2020 04:36     29K
  310 PLI_202008102130_CAPI02.png 8/11/2020 04:36     28K
  311 PLI_202008102130_CAPI03.png 8/11/2020 04:36     28K
  312 PLI_202008102130_CAPI05.png 8/11/2020 04:36     28K
  313 PLI_202008102130_CAPI07.png 8/11/2020 04:36     29K
  314 PLI_202008102130_CMAX00.png 8/11/2020 04:36     30K
  315 PLI_202008102130_ETOP00.png 8/11/2020 04:36     26K
  316 PLI_202008102130_HMAX00.png 8/11/2020 04:36     31K
  317 PLI_202008102130_PPI0.0.png 8/11/2020 04:36     46K
  318 PLI_202008102130_PPI0.5.png 8/11/2020 04:36     40K
  319 PLI_202008102130_PPI1.0.png 8/11/2020 04:36     31K
  320 PLI_202008102140_BASE00.png 8/11/2020 04:46     29K
  321 PLI_202008102140_CAPI02.png 8/11/2020 04:46     28K
  322 PLI_202008102140_CAPI03.png 8/11/2020 04:46     28K
  323 PLI_202008102140_CAPI05.png 8/11/2020 04:46     28K
  324 PLI_202008102140_CAPI07.png 8/11/2020 04:46     28K
  325 PLI_202008102140_CMAX00.png 8/11/2020 04:46     29K
  326 PLI_202008102140_ETOP00.png 8/11/2020 04:46     26K
  327 PLI_202008102140_HMAX00.png 8/11/2020 04:46     30K
  328 PLI_202008102140_PPI0.0.png 8/11/2020 04:46     45K
  329 PLI_202008102140_PPI0.5.png 8/11/2020 04:46     38K
  330 PLI_202008102140_PPI1.0.png 8/11/2020 04:46     30K
  331 PLI_202008102150_BASE00.png 8/11/2020 04:56     28K
  332 PLI_202008102150_CAPI02.png 8/11/2020 04:56     28K
  333 PLI_202008102150_CAPI03.png 8/11/2020 04:56     28K
  334 PLI_202008102150_CAPI05.png 8/11/2020 04:56     28K
  335 PLI_202008102150_CAPI07.png 8/11/2020 04:56     28K
  336 PLI_202008102150_CMAX00.png 8/11/2020 04:56     29K
  337 PLI_202008102150_ETOP00.png 8/11/2020 04:56     26K
  338 PLI_202008102150_HMAX00.png 8/11/2020 04:56     30K
  339 PLI_202008102150_PPI0.0.png 8/11/2020 04:56     44K
  340 PLI_202008102150_PPI0.5.png 8/11/2020 04:56     38K
  341 PLI_202008102150_PPI1.0.png 8/11/2020 04:56     30K
  342 PLI_202008102200_BASE00.png 8/11/2020 05:06     28K
  343 PLI_202008102200_CAPI02.png 8/11/2020 05:06     28K
  344 PLI_202008102200_CAPI03.png 8/11/2020 05:06     28K
  345 PLI_202008102200_CAPI05.png 8/11/2020 05:06     28K
  346 PLI_202008102200_CAPI07.png 8/11/2020 05:06     28K
  347 PLI_202008102200_CMAX00.png 8/11/2020 05:06     29K
  348 PLI_202008102200_ETOP00.png 8/11/2020 05:06     26K
  349 PLI_202008102200_HMAX00.png 8/11/2020 05:06     30K
  350 PLI_202008102200_PPI0.0.png 8/11/2020 05:06     43K
  351 PLI_202008102200_PPI0.5.png 8/11/2020 05:06     38K
  352 PLI_202008102200_PPI1.0.png 8/11/2020 05:06     30K
  353 PLI_202008102210_BASE00.png 8/11/2020 05:16     28K
  354 PLI_202008102210_CAPI02.png 8/11/2020 05:16     28K
  355 PLI_202008102210_CAPI03.png 8/11/2020 05:16     28K
  356 PLI_202008102210_CAPI05.png 8/11/2020 05:16     28K
  357 PLI_202008102210_CAPI07.png 8/11/2020 05:16     28K
  358 PLI_202008102210_CMAX00.png 8/11/2020 05:16     28K
  359 PLI_202008102210_ETOP00.png 8/11/2020 05:16     26K
  360 PLI_202008102210_HMAX00.png 8/11/2020 05:16     29K
  361 PLI_202008102210_PPI0.0.png 8/11/2020 05:16     43K
  362 PLI_202008102210_PPI0.5.png 8/11/2020 05:16     39K
  363 PLI_202008102210_PPI1.0.png 8/11/2020 05:16     30K
  364 PLI_202008102220_BASE00.png 8/11/2020 05:26     28K
  365 PLI_202008102220_CAPI02.png 8/11/2020 05:26     28K
  366 PLI_202008102220_CAPI03.png 8/11/2020 05:26     28K
  367 PLI_202008102220_CAPI05.png 8/11/2020 05:26     28K
  368 PLI_202008102220_CAPI07.png 8/11/2020 05:26     28K
  369 PLI_202008102220_CMAX00.png 8/11/2020 05:26     29K
  370 PLI_202008102220_ETOP00.png 8/11/2020 05:26     26K
  371 PLI_202008102220_HMAX00.png 8/11/2020 05:26     29K
  372 PLI_202008102220_PPI0.0.png 8/11/2020 05:26     46K
  373 PLI_202008102220_PPI0.5.png 8/11/2020 05:26     40K
  374 PLI_202008102220_PPI1.0.png 8/11/2020 05:26     30K
  375 PLI_202008102230_BASE00.png 8/11/2020 05:36     27K
  376 PLI_202008102230_CAPI02.png 8/11/2020 05:36     27K
  377 PLI_202008102230_CAPI03.png 8/11/2020 05:36     27K
  378 PLI_202008102230_CAPI05.png 8/11/2020 05:36     27K
  379 PLI_202008102230_CAPI07.png 8/11/2020 05:36     27K
  380 PLI_202008102230_CMAX00.png 8/11/2020 05:36     28K
  381 PLI_202008102230_ETOP00.png 8/11/2020 05:36     26K
  382 PLI_202008102230_HMAX00.png 8/11/2020 05:36     28K
  383 PLI_202008102230_PPI0.0.png 8/11/2020 05:36     40K
  384 PLI_202008102230_PPI0.5.png 8/11/2020 05:36     36K
  385 PLI_202008102230_PPI1.0.png 8/11/2020 05:36     28K
  386 PLI_202008102240_BASE00.png 8/11/2020 05:46     28K
  387 PLI_202008102240_CAPI02.png 8/11/2020 05:46     27K
  388 PLI_202008102240_CAPI03.png 8/11/2020 05:46     27K
  389 PLI_202008102240_CAPI05.png 8/11/2020 05:46     27K
  390 PLI_202008102240_CAPI07.png 8/11/2020 05:46     27K
  391 PLI_202008102240_CMAX00.png 8/11/2020 05:46     28K
  392 PLI_202008102240_ETOP00.png 8/11/2020 05:46     27K
  393 PLI_202008102240_HMAX00.png 8/11/2020 05:46     28K
  394 PLI_202008102240_PPI0.0.png 8/11/2020 05:46     41K
  395 PLI_202008102240_PPI0.5.png 8/11/2020 05:46     36K
  396 PLI_202008102240_PPI1.0.png 8/11/2020 05:46     28K
  397 PLI_202008102250_BASE00.png 8/11/2020 05:56     28K
  398 PLI_202008102250_CAPI02.png 8/11/2020 05:56     28K
  399 PLI_202008102250_CAPI03.png 8/11/2020 05:56     28K
  400 PLI_202008102250_CAPI05.png 8/11/2020 05:56     28K
  401 PLI_202008102250_CAPI07.png 8/11/2020 05:56     28K
  402 PLI_202008102250_CMAX00.png 8/11/2020 05:56     28K
  403 PLI_202008102250_ETOP00.png 8/11/2020 05:56     26K
  404 PLI_202008102250_HMAX00.png 8/11/2020 05:56     28K
  405 PLI_202008102250_PPI0.0.png 8/11/2020 05:56     38K
  406 PLI_202008102250_PPI0.5.png 8/11/2020 05:56     35K
  407 PLI_202008102250_PPI1.0.png 8/11/2020 05:56     29K
  408 PLI_202008102300_BASE00.png 8/11/2020 06:06     28K
  409 PLI_202008102300_CAPI02.png 8/11/2020 06:06     28K
  410 PLI_202008102300_CAPI03.png 8/11/2020 06:06     28K
  411 PLI_202008102300_CAPI05.png 8/11/2020 06:06     28K
  412 PLI_202008102300_CAPI07.png 8/11/2020 06:06     28K
  413 PLI_202008102300_CMAX00.png 8/11/2020 06:06     28K
  414 PLI_202008102300_ETOP00.png 8/11/2020 06:06     27K
  415 PLI_202008102300_HMAX00.png 8/11/2020 06:06     29K
  416 PLI_202008102300_PPI0.0.png 8/11/2020 06:06     37K
  417 PLI_202008102300_PPI0.5.png 8/11/2020 06:06     35K
  418 PLI_202008102300_PPI1.0.png 8/11/2020 06:06     29K
  419 PLI_202008102310_BASE00.png 8/11/2020 06:16     28K
  420 PLI_202008102310_CAPI02.png 8/11/2020 06:16     28K
  421 PLI_202008102310_CAPI03.png 8/11/2020 06:16     28K
  422 PLI_202008102310_CAPI05.png 8/11/2020 06:16     28K
  423 PLI_202008102310_CAPI07.png 8/11/2020 06:16     28K
  424 PLI_202008102310_CMAX00.png 8/11/2020 06:16     28K
  425 PLI_202008102310_ETOP00.png 8/11/2020 06:16     26K
  426 PLI_202008102310_HMAX00.png 8/11/2020 06:16     29K
  427 PLI_202008102310_PPI0.0.png 8/11/2020 06:16     37K
  428 PLI_202008102310_PPI0.5.png 8/11/2020 06:16     33K
  429 PLI_202008102310_PPI1.0.png 8/11/2020 06:16     30K
  430 PLI_202008102320_BASE00.png 8/11/2020 06:26     28K
  431 PLI_202008102320_CAPI02.png 8/11/2020 06:26     28K
  432 PLI_202008102320_CAPI03.png 8/11/2020 06:26     28K
  433 PLI_202008102320_CAPI05.png 8/11/2020 06:26     28K
  434 PLI_202008102320_CAPI07.png 8/11/2020 06:26     28K
  435 PLI_202008102320_CMAX00.png 8/11/2020 06:26     28K
  436 PLI_202008102320_ETOP00.png 8/11/2020 06:26     27K
  437 PLI_202008102320_HMAX00.png 8/11/2020 06:26     29K
  438 PLI_202008102320_PPI0.0.png 8/11/2020 06:26     37K
  439 PLI_202008102320_PPI0.5.png 8/11/2020 06:26     34K
  440 PLI_202008102320_PPI1.0.png 8/11/2020 06:26     29K
  441 PLI_202008102330_BASE00.png 8/11/2020 06:36     28K
  442 PLI_202008102330_CAPI02.png 8/11/2020 06:36     28K
  443 PLI_202008102330_CAPI03.png 8/11/2020 06:36     28K
  444 PLI_202008102330_CAPI05.png 8/11/2020 06:36     28K
  445 PLI_202008102330_CAPI07.png 8/11/2020 06:36     28K
  446 PLI_202008102330_CMAX00.png 8/11/2020 06:36     29K
  447 PLI_202008102330_ETOP00.png 8/11/2020 06:36     27K
  448 PLI_202008102330_HMAX00.png 8/11/2020 06:36     29K
  449 PLI_202008102330_PPI0.0.png 8/11/2020 06:36     37K
  450 PLI_202008102330_PPI0.5.png 8/11/2020 06:36     35K
  451 PLI_202008102330_PPI1.0.png 8/11/2020 06:36     30K
  452 PLI_202008102340_BASE00.png 8/11/2020 06:46     29K
  453 PLI_202008102340_CAPI02.png 8/11/2020 06:46     28K
  454 PLI_202008102340_CAPI03.png 8/11/2020 06:46     28K
  455 PLI_202008102340_CAPI05.png 8/11/2020 06:46     28K
  456 PLI_202008102340_CAPI07.png 8/11/2020 06:46     28K
  457 PLI_202008102340_CMAX00.png 8/11/2020 06:46     30K
  458 PLI_202008102340_ETOP00.png 8/11/2020 06:46     27K
  459 PLI_202008102340_HMAX00.png 8/11/2020 06:46     30K
  460 PLI_202008102340_PPI0.0.png 8/11/2020 06:46     40K
  461 PLI_202008102340_PPI0.5.png 8/11/2020 06:46     35K
  462 PLI_202008102340_PPI1.0.png 8/11/2020 06:46     30K
  463 PLI_202008102350_PPI0.0.png 8/11/2020 06:56     39K
  464 PLI_202008102350_PPI0.5.png 8/11/2020 06:56     35K
  465 PLI_202008102350_PPI1.0.png 8/11/2020 06:56     30K
  466 PLI_202008110000_BASE00.png 8/11/2020 07:06     29K
  467 PLI_202008110000_CAPI02.png 8/11/2020 07:06     29K
  468 PLI_202008110000_CAPI03.png 8/11/2020 07:06     29K
  469 PLI_202008110000_CAPI05.png 8/11/2020 07:06     29K
  470 PLI_202008110000_CAPI07.png 8/11/2020 07:06     29K
  471 PLI_202008110000_CMAX00.png 8/11/2020 07:06     31K
  472 PLI_202008110000_ETOP00.png 8/11/2020 07:06     28K
  473 PLI_202008110000_HMAX00.png 8/11/2020 07:06     31K
  474 PLI_202008110000_PPI0.0.png 8/11/2020 07:06     41K
  475 PLI_202008110000_PPI0.5.png 8/11/2020 07:06     35K
  476 PLI_202008110000_PPI1.0.png 8/11/2020 07:06     32K
  477 PLI_202008110020_BASE00.png 8/11/2020 07:26     30K
  478 PLI_202008110020_CAPI02.png 8/11/2020 07:26     30K
  479 PLI_202008110020_CAPI03.png 8/11/2020 07:26     29K
  480 PLI_202008110020_CAPI05.png 8/11/2020 07:26     29K
  481 PLI_202008110020_CAPI07.png 8/11/2020 07:26     29K
  482 PLI_202008110020_CMAX00.png 8/11/2020 07:26     32K
  483 PLI_202008110020_ETOP00.png 8/11/2020 07:26     29K
  484 PLI_202008110020_HMAX00.png 8/11/2020 07:26     32K
  485 PLI_202008110020_PPI0.0.png 8/11/2020 07:26     43K
  486 PLI_202008110020_PPI0.5.png 8/11/2020 07:26     37K
  487 PLI_202008110020_PPI1.0.png 8/11/2020 07:26     32K
  488 PLI_202008110030_BASE00.png 8/11/2020 07:36     29K
  489 PLI_202008110030_CAPI02.png 8/11/2020 07:36     29K
  490 PLI_202008110030_CAPI03.png 8/11/2020 07:36     29K
  491 PLI_202008110030_CAPI05.png 8/11/2020 07:36     29K
  492 PLI_202008110030_CAPI07.png 8/11/2020 07:36     29K
  493 PLI_202008110030_CMAX00.png 8/11/2020 07:36     31K
  494 PLI_202008110030_ETOP00.png 8/11/2020 07:36     28K
  495 PLI_202008110030_HMAX00.png 8/11/2020 07:36     31K
  496 PLI_202008110030_PPI0.0.png 8/11/2020 07:36     42K
  497 PLI_202008110030_PPI0.5.png 8/11/2020 07:36     37K
  498 PLI_202008110030_PPI1.0.png 8/11/2020 07:36     32K
  498 Files ...


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )