• SỐ LIỆU TRẠM RAĐA VIỆT TRÌ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  .. .. Back


  TRẠM :: VIỆT TRÌ
  1 VTR_202008101910_BASE00.png 8/11/2020 02:16     71K
  2 VTR_202008101910_CAPI02.png 8/11/2020 02:16     67K
  3 VTR_202008101910_CAPI03.png 8/11/2020 02:16     67K
  4 VTR_202008101910_CAPI05.png 8/11/2020 02:16     72K
  5 VTR_202008101910_CAPI07.png 8/11/2020 02:16     70K
  6 VTR_202008101910_CMAX00.png 8/11/2020 02:16     80K
  7 VTR_202008101910_ETOP00.png 8/11/2020 02:16     62K
  8 VTR_202008101910_HMAX00.png 8/11/2020 02:16    157K
  9 VTR_202008101910_PPI0.5.png 8/11/2020 02:16     88K
  10 VTR_202008101910_PPI1.5.png 8/11/2020 02:16     94K
  11 VTR_202008101910_PPI2.5.png 8/11/2020 02:16     81K
  12 VTR_202008101910_PPI3.6.png 8/11/2020 02:16     66K
  13 VTR_202008101910_PPI5.0.png 8/11/2020 02:16     52K
  14 VTR_202008101920_BASE00.png 8/11/2020 02:29     73K
  15 VTR_202008101920_CAPI02.png 8/11/2020 02:28     67K
  16 VTR_202008101920_CAPI03.png 8/11/2020 02:28     66K
  17 VTR_202008101920_CAPI05.png 8/11/2020 02:28     71K
  18 VTR_202008101920_CAPI07.png 8/11/2020 02:28     70K
  19 VTR_202008101920_CMAX00.png 8/11/2020 02:28     80K
  20 VTR_202008101920_ETOP00.png 8/11/2020 02:29     63K
  21 VTR_202008101920_HMAX00.png 8/11/2020 02:29    157K
  22 VTR_202008101920_PPI0.5.png 8/11/2020 02:28     88K
  23 VTR_202008101920_PPI1.5.png 8/11/2020 02:28     94K
  24 VTR_202008101920_PPI2.5.png 8/11/2020 02:28     80K
  25 VTR_202008101920_PPI3.6.png 8/11/2020 02:28     66K
  26 VTR_202008101920_PPI5.0.png 8/11/2020 02:28     51K
  27 VTR_202008101930_BASE00.png 8/11/2020 02:36     73K
  28 VTR_202008101930_CAPI02.png 8/11/2020 02:36     66K
  29 VTR_202008101930_CAPI03.png 8/11/2020 02:36     66K
  30 VTR_202008101930_CAPI05.png 8/11/2020 02:36     72K
  31 VTR_202008101930_CAPI07.png 8/11/2020 02:36     71K
  32 VTR_202008101930_CMAX00.png 8/11/2020 02:36     80K
  33 VTR_202008101930_ETOP00.png 8/11/2020 02:36     62K
  34 VTR_202008101930_HMAX00.png 8/11/2020 02:36    158K
  35 VTR_202008101930_PPI0.5.png 8/11/2020 02:36     86K
  36 VTR_202008101930_PPI1.5.png 8/11/2020 02:36     93K
  37 VTR_202008101930_PPI2.5.png 8/11/2020 02:36     80K
  38 VTR_202008101930_PPI3.6.png 8/11/2020 02:36     64K
  39 VTR_202008101930_PPI5.0.png 8/11/2020 02:36     50K
  40 VTR_202008101940_BASE00.png 8/11/2020 02:49     75K
  41 VTR_202008101940_CAPI02.png 8/11/2020 02:48     63K
  42 VTR_202008101940_CAPI03.png 8/11/2020 02:48     64K
  43 VTR_202008101940_CAPI05.png 8/11/2020 02:48     69K
  44 VTR_202008101940_CAPI07.png 8/11/2020 02:48     68K
  45 VTR_202008101940_CMAX00.png 8/11/2020 02:49     77K
  46 VTR_202008101940_ETOP00.png 8/11/2020 02:49     59K
  47 VTR_202008101940_HMAX00.png 8/11/2020 02:49    157K
  48 VTR_202008101940_PPI0.5.png 8/11/2020 02:48     81K
  49 VTR_202008101940_PPI1.5.png 8/11/2020 02:48     91K
  50 VTR_202008101940_PPI2.5.png 8/11/2020 02:48     76K
  51 VTR_202008101940_PPI3.6.png 8/11/2020 02:48     62K
  52 VTR_202008101940_PPI5.0.png 8/11/2020 02:48     49K
  53 VTR_202008101950_BASE00.png 8/11/2020 02:56     77K
  54 VTR_202008101950_CAPI02.png 8/11/2020 02:56     60K
  55 VTR_202008101950_CAPI03.png 8/11/2020 02:56     61K
  56 VTR_202008101950_CAPI05.png 8/11/2020 02:56     66K
  57 VTR_202008101950_CAPI07.png 8/11/2020 02:56     67K
  58 VTR_202008101950_CMAX00.png 8/11/2020 02:56     75K
  59 VTR_202008101950_ETOP00.png 8/11/2020 02:56     55K
  60 VTR_202008101950_HMAX00.png 8/11/2020 02:56    155K
  61 VTR_202008101950_PPI0.5.png 8/11/2020 02:56     77K
  62 VTR_202008101950_PPI1.5.png 8/11/2020 02:56     87K
  63 VTR_202008101950_PPI2.5.png 8/11/2020 02:56     74K
  64 VTR_202008101950_PPI3.6.png 8/11/2020 02:56     60K
  65 VTR_202008101950_PPI5.0.png 8/11/2020 02:56     46K
  66 VTR_202008102000_BASE00.png 8/11/2020 03:09     78K
  67 VTR_202008102000_CAPI02.png 8/11/2020 03:08     58K
  68 VTR_202008102000_CAPI03.png 8/11/2020 03:08     59K
  69 VTR_202008102000_CAPI05.png 8/11/2020 03:08     65K
  70 VTR_202008102000_CAPI07.png 8/11/2020 03:08     66K
  71 VTR_202008102000_CMAX00.png 8/11/2020 03:09     74K
  72 VTR_202008102000_ETOP00.png 8/11/2020 03:09     53K
  73 VTR_202008102000_HMAX00.png 8/11/2020 03:09    154K
  74 VTR_202008102000_PPI0.5.png 8/11/2020 03:08     72K
  75 VTR_202008102000_PPI1.5.png 8/11/2020 03:08     84K
  76 VTR_202008102000_PPI2.5.png 8/11/2020 03:08     72K
  77 VTR_202008102000_PPI3.6.png 8/11/2020 03:08     59K
  78 VTR_202008102000_PPI5.0.png 8/11/2020 03:08     45K
  79 VTR_202008102010_BASE00.png 8/11/2020 03:16     79K
  80 VTR_202008102010_CAPI02.png 8/11/2020 03:16     56K
  81 VTR_202008102010_CAPI03.png 8/11/2020 03:16     57K
  82 VTR_202008102010_CAPI05.png 8/11/2020 03:16     63K
  83 VTR_202008102010_CAPI07.png 8/11/2020 03:16     65K
  84 VTR_202008102010_CMAX00.png 8/11/2020 03:16     72K
  85 VTR_202008102010_ETOP00.png 8/11/2020 03:16     50K
  86 VTR_202008102010_HMAX00.png 8/11/2020 03:16    152K
  87 VTR_202008102010_PPI0.5.png 8/11/2020 03:16     69K
  88 VTR_202008102010_PPI1.5.png 8/11/2020 03:16     79K
  89 VTR_202008102010_PPI2.5.png 8/11/2020 03:16     70K
  90 VTR_202008102010_PPI3.6.png 8/11/2020 03:16     57K
  91 VTR_202008102010_PPI5.0.png 8/11/2020 03:16     46K
  92 VTR_202008102020_BASE00.png 8/11/2020 03:29     77K
  93 VTR_202008102020_CAPI02.png 8/11/2020 03:28     53K
  94 VTR_202008102020_CAPI03.png 8/11/2020 03:28     55K
  95 VTR_202008102020_CAPI05.png 8/11/2020 03:28     60K
  96 VTR_202008102020_CAPI07.png 8/11/2020 03:28     62K
  97 VTR_202008102020_CMAX00.png 8/11/2020 03:28     69K
  98 VTR_202008102020_ETOP00.png 8/11/2020 03:29     48K
  99 VTR_202008102020_HMAX00.png 8/11/2020 03:28    150K
  100 VTR_202008102020_PPI0.5.png 8/11/2020 03:28     63K
  101 VTR_202008102020_PPI1.5.png 8/11/2020 03:28     75K
  102 VTR_202008102020_PPI2.5.png 8/11/2020 03:28     65K
  103 VTR_202008102020_PPI3.6.png 8/11/2020 03:28     55K
  104 VTR_202008102020_PPI5.0.png 8/11/2020 03:28     45K
  105 VTR_202008102030_BASE00.png 8/11/2020 03:37     77K
  106 VTR_202008102030_CAPI02.png 8/11/2020 03:36     52K
  107 VTR_202008102030_CAPI03.png 8/11/2020 03:36     54K
  108 VTR_202008102030_CAPI05.png 8/11/2020 03:36     59K
  109 VTR_202008102030_CAPI07.png 8/11/2020 03:36     61K
  110 VTR_202008102030_CMAX00.png 8/11/2020 03:36     68K
  111 VTR_202008102030_ETOP00.png 8/11/2020 03:36     47K
  112 VTR_202008102030_HMAX00.png 8/11/2020 03:36    147K
  113 VTR_202008102030_PPI0.5.png 8/11/2020 03:36     61K
  114 VTR_202008102030_PPI1.5.png 8/11/2020 03:36     72K
  115 VTR_202008102030_PPI2.5.png 8/11/2020 03:36     62K
  116 VTR_202008102030_PPI3.6.png 8/11/2020 03:36     52K
  117 VTR_202008102030_PPI5.0.png 8/11/2020 03:36     43K
  118 VTR_202008102040_BASE00.png 8/11/2020 03:48     73K
  119 VTR_202008102040_CAPI02.png 8/11/2020 03:48     49K
  120 VTR_202008102040_CAPI03.png 8/11/2020 03:48     51K
  121 VTR_202008102040_CAPI05.png 8/11/2020 03:48     56K
  122 VTR_202008102040_CAPI07.png 8/11/2020 03:48     58K
  123 VTR_202008102040_CMAX00.png 8/11/2020 03:48     65K
  124 VTR_202008102040_ETOP00.png 8/11/2020 03:48     45K
  125 VTR_202008102040_HMAX00.png 8/11/2020 03:48    138K
  126 VTR_202008102040_PPI0.5.png 8/11/2020 03:48     55K
  127 VTR_202008102040_PPI1.5.png 8/11/2020 03:48     67K
  128 VTR_202008102040_PPI2.5.png 8/11/2020 03:48     58K
  129 VTR_202008102040_PPI3.6.png 8/11/2020 03:48     49K
  130 VTR_202008102040_PPI5.0.png 8/11/2020 03:48     41K
  131 VTR_202008102050_BASE00.png 8/11/2020 03:57     70K
  132 VTR_202008102050_CAPI02.png 8/11/2020 03:56     47K
  133 VTR_202008102050_CAPI03.png 8/11/2020 03:56     49K
  134 VTR_202008102050_CAPI05.png 8/11/2020 03:56     54K
  135 VTR_202008102050_CAPI07.png 8/11/2020 03:56     56K
  136 VTR_202008102050_CMAX00.png 8/11/2020 03:56     64K
  137 VTR_202008102050_ETOP00.png 8/11/2020 03:57     44K
  138 VTR_202008102050_HMAX00.png 8/11/2020 03:56    133K
  139 VTR_202008102050_PPI0.5.png 8/11/2020 03:56     55K
  140 VTR_202008102050_PPI1.5.png 8/11/2020 03:56     66K
  141 VTR_202008102050_PPI2.5.png 8/11/2020 03:56     55K
  142 VTR_202008102050_PPI3.6.png 8/11/2020 03:56     46K
  143 VTR_202008102050_PPI5.0.png 8/11/2020 03:56     39K
  144 VTR_202008102100_BASE00.png 8/11/2020 04:09     66K
  145 VTR_202008102100_CAPI02.png 8/11/2020 04:08     46K
  146 VTR_202008102100_CAPI03.png 8/11/2020 04:08     47K
  147 VTR_202008102100_CAPI05.png 8/11/2020 04:08     52K
  148 VTR_202008102100_CAPI07.png 8/11/2020 04:08     56K
  149 VTR_202008102100_CMAX00.png 8/11/2020 04:08     62K
  150 VTR_202008102100_ETOP00.png 8/11/2020 04:08     44K
  151 VTR_202008102100_HMAX00.png 8/11/2020 04:08    127K
  152 VTR_202008102100_PPI0.5.png 8/11/2020 04:08     53K
  153 VTR_202008102100_PPI1.5.png 8/11/2020 04:08     64K
  154 VTR_202008102100_PPI2.5.png 8/11/2020 04:08     52K
  155 VTR_202008102100_PPI3.6.png 8/11/2020 04:08     43K
  156 VTR_202008102100_PPI5.0.png 8/11/2020 04:08     38K
  157 VTR_202008102110_BASE00.png 8/11/2020 04:16     65K
  158 VTR_202008102110_CAPI02.png 8/11/2020 04:16     45K
  159 VTR_202008102110_CAPI03.png 8/11/2020 04:16     46K
  160 VTR_202008102110_CAPI05.png 8/11/2020 04:16     51K
  161 VTR_202008102110_CAPI07.png 8/11/2020 04:16     54K
  162 VTR_202008102110_CMAX00.png 8/11/2020 04:16     59K
  163 VTR_202008102110_ETOP00.png 8/11/2020 04:16     43K
  164 VTR_202008102110_HMAX00.png 8/11/2020 04:16    122K
  165 VTR_202008102110_PPI0.5.png 8/11/2020 04:16     52K
  166 VTR_202008102110_PPI1.5.png 8/11/2020 04:16     63K
  167 VTR_202008102110_PPI2.5.png 8/11/2020 04:16     49K
  168 VTR_202008102110_PPI3.6.png 8/11/2020 04:16     40K
  169 VTR_202008102110_PPI5.0.png 8/11/2020 04:16     36K
  170 VTR_202008102120_BASE00.png 8/11/2020 04:28     64K
  171 VTR_202008102120_CAPI02.png 8/11/2020 04:28     44K
  172 VTR_202008102120_CAPI03.png 8/11/2020 04:28     45K
  173 VTR_202008102120_CAPI05.png 8/11/2020 04:28     50K
  174 VTR_202008102120_CAPI07.png 8/11/2020 04:28     52K
  175 VTR_202008102120_CMAX00.png 8/11/2020 04:28     57K
  176 VTR_202008102120_ETOP00.png 8/11/2020 04:28     42K
  177 VTR_202008102120_HMAX00.png 8/11/2020 04:28    117K
  178 VTR_202008102120_PPI0.5.png 8/11/2020 04:28     51K
  179 VTR_202008102120_PPI1.5.png 8/11/2020 04:28     60K
  180 VTR_202008102120_PPI2.5.png 8/11/2020 04:28     46K
  181 VTR_202008102120_PPI3.6.png 8/11/2020 04:28     38K
  182 VTR_202008102120_PPI5.0.png 8/11/2020 04:28     35K
  183 VTR_202008102130_BASE00.png 8/11/2020 04:37     60K
  184 VTR_202008102130_CAPI02.png 8/11/2020 04:36     42K
  185 VTR_202008102130_CAPI03.png 8/11/2020 04:36     43K
  186 VTR_202008102130_CAPI05.png 8/11/2020 04:36     47K
  187 VTR_202008102130_CAPI07.png 8/11/2020 04:36     50K
  188 VTR_202008102130_CMAX00.png 8/11/2020 04:36     54K
  189 VTR_202008102130_ETOP00.png 8/11/2020 04:36     37K
  190 VTR_202008102130_HMAX00.png 8/11/2020 04:36    109K
  191 VTR_202008102130_PPI0.5.png 8/11/2020 04:36     49K
  192 VTR_202008102130_PPI1.5.png 8/11/2020 04:36     57K
  193 VTR_202008102130_PPI2.5.png 8/11/2020 04:36     43K
  194 VTR_202008102130_PPI3.6.png 8/11/2020 04:36     36K
  195 VTR_202008102130_PPI5.0.png 8/11/2020 04:36     32K
  196 VTR_202008102140_BASE00.png 8/11/2020 04:48     58K
  197 VTR_202008102140_CAPI02.png 8/11/2020 04:48     40K
  198 VTR_202008102140_CAPI03.png 8/11/2020 04:48     40K
  199 VTR_202008102140_CAPI05.png 8/11/2020 04:48     44K
  200 VTR_202008102140_CAPI07.png 8/11/2020 04:48     47K
  201 VTR_202008102140_CMAX00.png 8/11/2020 04:48     51K
  202 VTR_202008102140_ETOP00.png 8/11/2020 04:48     34K
  203 VTR_202008102140_HMAX00.png 8/11/2020 04:48    100K
  204 VTR_202008102140_PPI0.5.png 8/11/2020 04:48     45K
  205 VTR_202008102140_PPI1.5.png 8/11/2020 04:48     51K
  206 VTR_202008102140_PPI2.5.png 8/11/2020 04:48     40K
  207 VTR_202008102140_PPI3.6.png 8/11/2020 04:48     34K
  208 VTR_202008102140_PPI5.0.png 8/11/2020 04:48     31K
  209 VTR_202008102150_BASE00.png 8/11/2020 04:57     57K
  210 VTR_202008102150_CAPI02.png 8/11/2020 04:56     38K
  211 VTR_202008102150_CAPI03.png 8/11/2020 04:56     38K
  212 VTR_202008102150_CAPI05.png 8/11/2020 04:56     43K
  213 VTR_202008102150_CAPI07.png 8/11/2020 04:56     46K
  214 VTR_202008102150_CMAX00.png 8/11/2020 04:56     50K
  215 VTR_202008102150_ETOP00.png 8/11/2020 04:56     33K
  216 VTR_202008102150_HMAX00.png 8/11/2020 04:56     95K
  217 VTR_202008102150_PPI0.5.png 8/11/2020 04:56     42K
  218 VTR_202008102150_PPI1.5.png 8/11/2020 04:56     49K
  219 VTR_202008102150_PPI2.5.png 8/11/2020 04:56     39K
  220 VTR_202008102150_PPI3.6.png 8/11/2020 04:56     34K
  221 VTR_202008102150_PPI5.0.png 8/11/2020 04:56     31K
  222 VTR_202008102200_BASE00.png 8/11/2020 05:08     53K
  223 VTR_202008102200_CAPI02.png 8/11/2020 05:08     35K
  224 VTR_202008102200_CAPI03.png 8/11/2020 05:08     35K
  225 VTR_202008102200_CAPI05.png 8/11/2020 05:08     40K
  226 VTR_202008102200_CAPI07.png 8/11/2020 05:08     45K
  227 VTR_202008102200_CMAX00.png 8/11/2020 05:08     48K
  228 VTR_202008102200_ETOP00.png 8/11/2020 05:08     32K
  229 VTR_202008102200_HMAX00.png 8/11/2020 05:08     87K
  230 VTR_202008102200_PPI0.5.png 8/11/2020 05:08     39K
  231 VTR_202008102200_PPI1.5.png 8/11/2020 05:08     45K
  232 VTR_202008102200_PPI2.5.png 8/11/2020 05:08     38K
  233 VTR_202008102200_PPI3.6.png 8/11/2020 05:08     34K
  234 VTR_202008102200_PPI5.0.png 8/11/2020 05:08     30K
  235 VTR_202008102210_BASE00.png 8/11/2020 05:16     53K
  236 VTR_202008102210_CAPI02.png 8/11/2020 05:16     33K
  237 VTR_202008102210_CAPI03.png 8/11/2020 05:16     33K
  238 VTR_202008102210_CAPI05.png 8/11/2020 05:16     39K
  239 VTR_202008102210_CAPI07.png 8/11/2020 05:16     44K
  240 VTR_202008102210_CMAX00.png 8/11/2020 05:16     47K
  241 VTR_202008102210_ETOP00.png 8/11/2020 05:16     32K
  242 VTR_202008102210_HMAX00.png 8/11/2020 05:16     82K
  243 VTR_202008102210_PPI0.5.png 8/11/2020 05:16     36K
  244 VTR_202008102210_PPI1.5.png 8/11/2020 05:16     44K
  245 VTR_202008102210_PPI2.5.png 8/11/2020 05:16     37K
  246 VTR_202008102210_PPI3.6.png 8/11/2020 05:16     34K
  247 VTR_202008102210_PPI5.0.png 8/11/2020 05:16     31K
  248 VTR_202008102220_BASE00.png 8/11/2020 05:28     51K
  249 VTR_202008102220_CAPI02.png 8/11/2020 05:28     32K
  250 VTR_202008102220_CAPI03.png 8/11/2020 05:28     32K
  251 VTR_202008102220_CAPI05.png 8/11/2020 05:28     38K
  252 VTR_202008102220_CAPI07.png 8/11/2020 05:28     43K
  253 VTR_202008102220_CMAX00.png 8/11/2020 05:28     46K
  254 VTR_202008102220_ETOP00.png 8/11/2020 05:28     30K
  255 VTR_202008102220_HMAX00.png 8/11/2020 05:28     77K
  256 VTR_202008102220_PPI0.5.png 8/11/2020 05:28     35K
  257 VTR_202008102220_PPI1.5.png 8/11/2020 05:28     43K
  258 VTR_202008102220_PPI2.5.png 8/11/2020 05:28     36K
  259 VTR_202008102220_PPI3.6.png 8/11/2020 05:28     33K
  260 VTR_202008102220_PPI5.0.png 8/11/2020 05:28     31K
  261 VTR_202008102230_BASE00.png 8/11/2020 05:36     50K
  262 VTR_202008102230_CAPI02.png 8/11/2020 05:36     30K
  263 VTR_202008102230_CAPI03.png 8/11/2020 05:36     31K
  264 VTR_202008102230_CAPI05.png 8/11/2020 05:36     36K
  265 VTR_202008102230_CAPI07.png 8/11/2020 05:36     41K
  266 VTR_202008102230_CMAX00.png 8/11/2020 05:36     44K
  267 VTR_202008102230_ETOP00.png 8/11/2020 05:36     30K
  268 VTR_202008102230_HMAX00.png 8/11/2020 05:36     73K
  269 VTR_202008102230_PPI0.5.png 8/11/2020 05:36     32K
  270 VTR_202008102230_PPI1.5.png 8/11/2020 05:36     41K
  271 VTR_202008102230_PPI2.5.png 8/11/2020 05:36     36K
  272 VTR_202008102230_PPI3.6.png 8/11/2020 05:36     33K
  273 VTR_202008102230_PPI5.0.png 8/11/2020 05:36     30K
  274 VTR_202008102240_BASE00.png 8/11/2020 05:48     48K
  275 VTR_202008102240_CAPI02.png 8/11/2020 05:48     30K
  276 VTR_202008102240_CAPI03.png 8/11/2020 05:48     30K
  277 VTR_202008102240_CAPI05.png 8/11/2020 05:48     34K
  278 VTR_202008102240_CAPI07.png 8/11/2020 05:48     39K
  279 VTR_202008102240_CMAX00.png 8/11/2020 05:48     42K
  280 VTR_202008102240_ETOP00.png 8/11/2020 05:48     29K
  281 VTR_202008102240_HMAX00.png 8/11/2020 05:48     69K
  282 VTR_202008102240_PPI0.5.png 8/11/2020 05:48     32K
  283 VTR_202008102240_PPI1.5.png 8/11/2020 05:48     38K
  284 VTR_202008102240_PPI2.5.png 8/11/2020 05:48     36K
  285 VTR_202008102240_PPI3.6.png 8/11/2020 05:48     32K
  286 VTR_202008102240_PPI5.0.png 8/11/2020 05:48     30K
  287 VTR_202008102250_BASE00.png 8/11/2020 05:57     45K
  288 VTR_202008102250_CAPI02.png 8/11/2020 05:56     29K
  289 VTR_202008102250_CAPI03.png 8/11/2020 05:56     29K
  290 VTR_202008102250_CAPI05.png 8/11/2020 05:56     32K
  291 VTR_202008102250_CAPI07.png 8/11/2020 05:56     37K
  292 VTR_202008102250_CMAX00.png 8/11/2020 05:56     40K
  293 VTR_202008102250_ETOP00.png 8/11/2020 05:57     27K
  294 VTR_202008102250_HMAX00.png 8/11/2020 05:56     63K
  295 VTR_202008102250_PPI0.5.png 8/11/2020 05:56     31K
  296 VTR_202008102250_PPI1.5.png 8/11/2020 05:56     37K
  297 VTR_202008102250_PPI2.5.png 8/11/2020 05:56     34K
  298 VTR_202008102250_PPI3.6.png 8/11/2020 05:56     31K
  299 VTR_202008102250_PPI5.0.png 8/11/2020 05:56     29K
  300 VTR_202008102300_BASE00.png 8/11/2020 06:08     43K
  301 VTR_202008102300_CAPI02.png 8/11/2020 06:08     28K
  302 VTR_202008102300_CAPI03.png 8/11/2020 06:08     28K
  303 VTR_202008102300_CAPI05.png 8/11/2020 06:08     30K
  304 VTR_202008102300_CAPI07.png 8/11/2020 06:08     35K
  305 VTR_202008102300_CMAX00.png 8/11/2020 06:08     39K
  306 VTR_202008102300_ETOP00.png 8/11/2020 06:08     27K
  307 VTR_202008102300_HMAX00.png 8/11/2020 06:08     59K
  308 VTR_202008102300_PPI0.5.png 8/11/2020 06:08     30K
  309 VTR_202008102300_PPI1.5.png 8/11/2020 06:08     36K
  310 VTR_202008102300_PPI2.5.png 8/11/2020 06:08     33K
  311 VTR_202008102300_PPI3.6.png 8/11/2020 06:08     30K
  312 VTR_202008102300_PPI5.0.png 8/11/2020 06:08     28K
  313 VTR_202008102310_BASE00.png 8/11/2020 06:17     41K
  314 VTR_202008102310_CAPI02.png 8/11/2020 06:16     28K
  315 VTR_202008102310_CAPI03.png 8/11/2020 06:16     28K
  316 VTR_202008102310_CAPI05.png 8/11/2020 06:16     30K
  317 VTR_202008102310_CAPI07.png 8/11/2020 06:16     33K
  318 VTR_202008102310_CMAX00.png 8/11/2020 06:16     37K
  319 VTR_202008102310_ETOP00.png 8/11/2020 06:16     26K
  320 VTR_202008102310_HMAX00.png 8/11/2020 06:16     55K
  321 VTR_202008102310_PPI0.5.png 8/11/2020 06:16     30K
  322 VTR_202008102310_PPI1.5.png 8/11/2020 06:16     35K
  323 VTR_202008102310_PPI2.5.png 8/11/2020 06:16     32K
  324 VTR_202008102310_PPI3.6.png 8/11/2020 06:16     29K
  325 VTR_202008102310_PPI5.0.png 8/11/2020 06:16     28K
  326 VTR_202008102320_BASE00.png 8/11/2020 06:29     40K
  327 VTR_202008102320_CAPI02.png 8/11/2020 06:28     28K
  328 VTR_202008102320_CAPI03.png 8/11/2020 06:28     27K
  329 VTR_202008102320_CAPI05.png 8/11/2020 06:28     29K
  330 VTR_202008102320_CAPI07.png 8/11/2020 06:28     33K
  331 VTR_202008102320_CMAX00.png 8/11/2020 06:28     36K
  332 VTR_202008102320_ETOP00.png 8/11/2020 06:29     26K
  333 VTR_202008102320_HMAX00.png 8/11/2020 06:29     52K
  334 VTR_202008102320_PPI0.5.png 8/11/2020 06:28     29K
  335 VTR_202008102320_PPI1.5.png 8/11/2020 06:28     35K
  336 VTR_202008102320_PPI2.5.png 8/11/2020 06:28     31K
  337 VTR_202008102320_PPI3.6.png 8/11/2020 06:28     28K
  338 VTR_202008102320_PPI5.0.png 8/11/2020 06:28     28K
  339 VTR_202008102330_BASE00.png 8/11/2020 06:37     39K
  340 VTR_202008102330_CAPI02.png 8/11/2020 06:36     28K
  341 VTR_202008102330_CAPI03.png 8/11/2020 06:36     27K
  342 VTR_202008102330_CAPI05.png 8/11/2020 06:36     28K
  343 VTR_202008102330_CAPI07.png 8/11/2020 06:36     31K
  344 VTR_202008102330_CMAX00.png 8/11/2020 06:36     35K
  345 VTR_202008102330_ETOP00.png 8/11/2020 06:36     26K
  346 VTR_202008102330_HMAX00.png 8/11/2020 06:36     50K
  347 VTR_202008102330_PPI0.5.png 8/11/2020 06:36     29K
  348 VTR_202008102330_PPI1.5.png 8/11/2020 06:36     33K
  349 VTR_202008102330_PPI2.5.png 8/11/2020 06:36     30K
  350 VTR_202008102330_PPI3.6.png 8/11/2020 06:36     28K
  351 VTR_202008102330_PPI5.0.png 8/11/2020 06:36     28K
  352 VTR_202008102340_BASE00.png 8/11/2020 06:49     38K
  353 VTR_202008102340_CAPI02.png 8/11/2020 06:48     27K
  354 VTR_202008102340_CAPI03.png 8/11/2020 06:48     26K
  355 VTR_202008102340_CAPI05.png 8/11/2020 06:48     27K
  356 VTR_202008102340_CAPI07.png 8/11/2020 06:48     31K
  357 VTR_202008102340_CMAX00.png 8/11/2020 06:48     35K
  358 VTR_202008102340_ETOP00.png 8/11/2020 06:49     26K
  359 VTR_202008102340_HMAX00.png 8/11/2020 06:48     47K
  360 VTR_202008102340_PPI0.5.png 8/11/2020 06:48     29K
  361 VTR_202008102340_PPI1.5.png 8/11/2020 06:48     33K
  362 VTR_202008102340_PPI2.5.png 8/11/2020 06:48     29K
  363 VTR_202008102340_PPI3.6.png 8/11/2020 06:48     29K
  364 VTR_202008102340_PPI5.0.png 8/11/2020 06:48     27K
  365 VTR_202008102350_BASE00.png 8/11/2020 07:00     36K
  366 VTR_202008102350_CAPI02.png 8/11/2020 07:00     27K
  367 VTR_202008102350_CAPI03.png 8/11/2020 07:00     26K
  368 VTR_202008102350_CAPI05.png 8/11/2020 07:00     27K
  369 VTR_202008102350_CAPI07.png 8/11/2020 07:00     30K
  370 VTR_202008102350_CMAX00.png 8/11/2020 07:00     33K
  371 VTR_202008102350_ETOP00.png 8/11/2020 07:00     26K
  372 VTR_202008102350_HMAX00.png 8/11/2020 07:00     42K
  373 VTR_202008102350_PPI0.5.png 8/11/2020 07:00     29K
  374 VTR_202008102350_PPI1.5.png 8/11/2020 07:00     32K
  375 VTR_202008102350_PPI2.5.png 8/11/2020 07:00     29K
  376 VTR_202008102350_PPI3.6.png 8/11/2020 07:00     28K
  377 VTR_202008102350_PPI5.0.png 8/11/2020 07:00     26K
  378 VTR_202008110000_BASE00.png 8/11/2020 07:09     35K
  379 VTR_202008110000_CAPI02.png 8/11/2020 07:08     28K
  380 VTR_202008110000_CAPI03.png 8/11/2020 07:08     26K
  381 VTR_202008110000_CAPI05.png 8/11/2020 07:08     27K
  382 VTR_202008110000_CAPI07.png 8/11/2020 07:08     30K
  383 VTR_202008110000_CMAX00.png 8/11/2020 07:09     33K
  384 VTR_202008110000_ETOP00.png 8/11/2020 07:09     26K
  385 VTR_202008110000_HMAX00.png 8/11/2020 07:09     41K
  386 VTR_202008110000_PPI0.5.png 8/11/2020 07:08     29K
  387 VTR_202008110000_PPI1.5.png 8/11/2020 07:08     32K
  388 VTR_202008110000_PPI2.5.png 8/11/2020 07:08     29K
  389 VTR_202008110000_PPI3.6.png 8/11/2020 07:08     28K
  390 VTR_202008110000_PPI5.0.png 8/11/2020 07:08     26K
  391 VTR_202008110010_BASE00.png 8/11/2020 07:16     35K
  392 VTR_202008110010_CAPI02.png 8/11/2020 07:16     28K
  393 VTR_202008110010_CAPI03.png 8/11/2020 07:16     27K
  394 VTR_202008110010_CAPI05.png 8/11/2020 07:16     27K
  395 VTR_202008110010_CAPI07.png 8/11/2020 07:16     30K
  396 VTR_202008110010_CMAX00.png 8/11/2020 07:16     33K
  397 VTR_202008110010_ETOP00.png 8/11/2020 07:16     26K
  398 VTR_202008110010_HMAX00.png 8/11/2020 07:16     40K
  399 VTR_202008110010_PPI0.5.png 8/11/2020 07:16     29K
  400 VTR_202008110010_PPI1.5.png 8/11/2020 07:16     32K
  401 VTR_202008110010_PPI2.5.png 8/11/2020 07:16     29K
  402 VTR_202008110010_PPI3.6.png 8/11/2020 07:16     28K
  403 VTR_202008110010_PPI5.0.png 8/11/2020 07:16     26K
  404 VTR_202008110020_BASE00.png 8/11/2020 07:29     33K
  405 VTR_202008110020_CAPI02.png 8/11/2020 07:28     28K
  406 VTR_202008110020_CAPI03.png 8/11/2020 07:28     27K
  407 VTR_202008110020_CAPI05.png 8/11/2020 07:28     27K
  408 VTR_202008110020_CAPI07.png 8/11/2020 07:28     29K
  409 VTR_202008110020_CMAX00.png 8/11/2020 07:29     32K
  410 VTR_202008110020_ETOP00.png 8/11/2020 07:29     26K
  411 VTR_202008110020_HMAX00.png 8/11/2020 07:29     37K
  412 VTR_202008110020_PPI0.5.png 8/11/2020 07:28     29K
  413 VTR_202008110020_PPI1.5.png 8/11/2020 07:28     32K
  414 VTR_202008110020_PPI2.5.png 8/11/2020 07:28     28K
  415 VTR_202008110020_PPI3.6.png 8/11/2020 07:28     27K
  416 VTR_202008110020_PPI5.0.png 8/11/2020 07:28     26K
  417 VTR_202008110030_BASE00.png 8/11/2020 07:36     32K
  418 VTR_202008110030_CAPI02.png 8/11/2020 07:36     28K
  419 VTR_202008110030_CAPI03.png 8/11/2020 07:36     27K
  420 VTR_202008110030_CAPI05.png 8/11/2020 07:36     26K
  421 VTR_202008110030_CAPI07.png 8/11/2020 07:36     28K
  422 VTR_202008110030_CMAX00.png 8/11/2020 07:36     31K
  423 VTR_202008110030_ETOP00.png 8/11/2020 07:36     26K
  424 VTR_202008110030_HMAX00.png 8/11/2020 07:36     35K
  425 VTR_202008110030_PPI0.5.png 8/11/2020 07:36     29K
  426 VTR_202008110030_PPI1.5.png 8/11/2020 07:36     31K
  427 VTR_202008110030_PPI2.5.png 8/11/2020 07:36     28K
  428 VTR_202008110030_PPI3.6.png 8/11/2020 07:36     27K
  429 VTR_202008110030_PPI5.0.png 8/11/2020 07:36     26K
  429 Files ...


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )