• SỐ LIỆU TRẠM RAĐA VINH TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  .. .. Back


  TRẠM :: VINH
  1 VIN_202008101650_BASE00.png 8/10/2020 23:56     38K
  2 VIN_202008101650_CAPI02.png 8/10/2020 23:56     40K
  3 VIN_202008101650_CAPI03.png 8/10/2020 23:56     42K
  4 VIN_202008101650_CAPI05.png 8/10/2020 23:56     42K
  5 VIN_202008101650_CAPI07.png 8/10/2020 23:56     41K
  6 VIN_202008101650_CMAX00.png 8/10/2020 23:56     43K
  7 VIN_202008101650_ETOP00.png 8/10/2020 23:56     35K
  8 VIN_202008101650_HMAX00.png 8/10/2020 23:56     57K
  9 VIN_202008101650_PPI0.0.png 8/10/2020 23:56     56K
  10 VIN_202008101650_PPI0.5.png 8/10/2020 23:56     55K
  11 VIN_202008101650_PPI1.0.png 8/10/2020 23:56     54K
  12 VIN_202008101700_BASE00.png 8/11/2020 00:06     39K
  13 VIN_202008101700_CAPI02.png 8/11/2020 00:06     39K
  14 VIN_202008101700_CAPI03.png 8/11/2020 00:06     41K
  15 VIN_202008101700_CAPI05.png 8/11/2020 00:06     41K
  16 VIN_202008101700_CAPI07.png 8/11/2020 00:06     40K
  17 VIN_202008101700_CMAX00.png 8/11/2020 00:06     42K
  18 VIN_202008101700_ETOP00.png 8/11/2020 00:06     35K
  19 VIN_202008101700_HMAX00.png 8/11/2020 00:06     58K
  20 VIN_202008101700_PPI0.0.png 8/11/2020 00:06     54K
  21 VIN_202008101700_PPI0.5.png 8/11/2020 00:06     54K
  22 VIN_202008101700_PPI1.0.png 8/11/2020 00:06     52K
  23 VIN_202008101710_BASE00.png 8/11/2020 00:16     38K
  24 VIN_202008101710_CAPI02.png 8/11/2020 00:16     38K
  25 VIN_202008101710_CAPI03.png 8/11/2020 00:16     40K
  26 VIN_202008101710_CAPI05.png 8/11/2020 00:16     40K
  27 VIN_202008101710_CAPI07.png 8/11/2020 00:16     39K
  28 VIN_202008101710_CMAX00.png 8/11/2020 00:16     41K
  29 VIN_202008101710_ETOP00.png 8/11/2020 00:16     35K
  30 VIN_202008101710_HMAX00.png 8/11/2020 00:16     56K
  31 VIN_202008101710_PPI0.0.png 8/11/2020 00:16     53K
  32 VIN_202008101710_PPI0.5.png 8/11/2020 00:16     53K
  33 VIN_202008101710_PPI1.0.png 8/11/2020 00:16     51K
  34 VIN_202008101720_BASE00.png 8/11/2020 00:26     38K
  35 VIN_202008101720_CAPI02.png 8/11/2020 00:26     36K
  36 VIN_202008101720_CAPI03.png 8/11/2020 00:26     39K
  37 VIN_202008101720_CAPI05.png 8/11/2020 00:26     39K
  38 VIN_202008101720_CAPI07.png 8/11/2020 00:26     38K
  39 VIN_202008101720_CMAX00.png 8/11/2020 00:26     40K
  40 VIN_202008101720_ETOP00.png 8/11/2020 00:26     34K
  41 VIN_202008101720_HMAX00.png 8/11/2020 00:26     55K
  42 VIN_202008101720_PPI0.0.png 8/11/2020 00:26     50K
  43 VIN_202008101720_PPI0.5.png 8/11/2020 00:26     50K
  44 VIN_202008101720_PPI1.0.png 8/11/2020 00:26     49K
  45 VIN_202008101730_BASE00.png 8/11/2020 00:36     39K
  46 VIN_202008101730_CAPI02.png 8/11/2020 00:36     36K
  47 VIN_202008101730_CAPI03.png 8/11/2020 00:36     38K
  48 VIN_202008101730_CAPI05.png 8/11/2020 00:36     39K
  49 VIN_202008101730_CAPI07.png 8/11/2020 00:36     38K
  50 VIN_202008101730_CMAX00.png 8/11/2020 00:36     40K
  51 VIN_202008101730_ETOP00.png 8/11/2020 00:36     34K
  52 VIN_202008101730_HMAX00.png 8/11/2020 00:36     55K
  53 VIN_202008101730_PPI0.0.png 8/11/2020 00:36     50K
  54 VIN_202008101730_PPI0.5.png 8/11/2020 00:36     50K
  55 VIN_202008101730_PPI1.0.png 8/11/2020 00:36     48K
  56 VIN_202008101740_BASE00.png 8/11/2020 00:46     38K
  57 VIN_202008101740_CAPI02.png 8/11/2020 00:46     36K
  58 VIN_202008101740_CAPI03.png 8/11/2020 00:46     39K
  59 VIN_202008101740_CAPI05.png 8/11/2020 00:46     38K
  60 VIN_202008101740_CAPI07.png 8/11/2020 00:46     38K
  61 VIN_202008101740_CMAX00.png 8/11/2020 00:46     39K
  62 VIN_202008101740_ETOP00.png 8/11/2020 00:46     33K
  63 VIN_202008101740_HMAX00.png 8/11/2020 00:46     54K
  64 VIN_202008101740_PPI0.0.png 8/11/2020 00:46     49K
  65 VIN_202008101740_PPI0.5.png 8/11/2020 00:46     49K
  66 VIN_202008101740_PPI1.0.png 8/11/2020 00:46     48K
  67 VIN_202008101750_BASE00.png 8/11/2020 00:56     37K
  68 VIN_202008101750_CAPI02.png 8/11/2020 00:56     36K
  69 VIN_202008101750_CAPI03.png 8/11/2020 00:56     38K
  70 VIN_202008101750_CAPI05.png 8/11/2020 00:56     38K
  71 VIN_202008101750_CAPI07.png 8/11/2020 00:56     37K
  72 VIN_202008101750_CMAX00.png 8/11/2020 00:56     38K
  73 VIN_202008101750_ETOP00.png 8/11/2020 00:56     33K
  74 VIN_202008101750_HMAX00.png 8/11/2020 00:56     53K
  75 VIN_202008101750_PPI0.0.png 8/11/2020 00:56     49K
  76 VIN_202008101750_PPI0.5.png 8/11/2020 00:56     48K
  77 VIN_202008101750_PPI1.0.png 8/11/2020 00:56     48K
  78 VIN_202008101800_BASE00.png 8/11/2020 01:06     38K
  79 VIN_202008101800_CAPI02.png 8/11/2020 01:06     36K
  80 VIN_202008101800_CAPI03.png 8/11/2020 01:06     37K
  81 VIN_202008101800_CAPI05.png 8/11/2020 01:06     39K
  82 VIN_202008101800_CAPI07.png 8/11/2020 01:06     38K
  83 VIN_202008101800_CMAX00.png 8/11/2020 01:06     39K
  84 VIN_202008101800_ETOP00.png 8/11/2020 01:06     33K
  85 VIN_202008101800_HMAX00.png 8/11/2020 01:06     53K
  86 VIN_202008101800_PPI0.0.png 8/11/2020 01:06     48K
  87 VIN_202008101800_PPI0.5.png 8/11/2020 01:06     48K
  88 VIN_202008101800_PPI1.0.png 8/11/2020 01:06     48K
  89 VIN_202008101810_BASE00.png 8/11/2020 01:16     39K
  90 VIN_202008101810_CAPI02.png 8/11/2020 01:16     36K
  91 VIN_202008101810_CAPI03.png 8/11/2020 01:16     39K
  92 VIN_202008101810_CAPI05.png 8/11/2020 01:16     39K
  93 VIN_202008101810_CAPI07.png 8/11/2020 01:16     38K
  94 VIN_202008101810_CMAX00.png 8/11/2020 01:16     40K
  95 VIN_202008101810_ETOP00.png 8/11/2020 01:16     34K
  96 VIN_202008101810_HMAX00.png 8/11/2020 01:16     54K
  97 VIN_202008101810_PPI0.0.png 8/11/2020 01:16     48K
  98 VIN_202008101810_PPI0.5.png 8/11/2020 01:16     50K
  99 VIN_202008101810_PPI1.0.png 8/11/2020 01:16     49K
  100 VIN_202008101820_BASE00.png 8/11/2020 01:26     39K
  101 VIN_202008101820_CAPI02.png 8/11/2020 01:26     37K
  102 VIN_202008101820_CAPI03.png 8/11/2020 01:26     38K
  103 VIN_202008101820_CAPI05.png 8/11/2020 01:26     38K
  104 VIN_202008101820_CAPI07.png 8/11/2020 01:26     38K
  105 VIN_202008101820_CMAX00.png 8/11/2020 01:26     39K
  106 VIN_202008101820_ETOP00.png 8/11/2020 01:26     34K
  107 VIN_202008101820_HMAX00.png 8/11/2020 01:26     53K
  108 VIN_202008101820_PPI0.0.png 8/11/2020 01:26     48K
  109 VIN_202008101820_PPI0.5.png 8/11/2020 01:26     48K
  110 VIN_202008101820_PPI1.0.png 8/11/2020 01:26     48K
  111 VIN_202008101830_BASE00.png 8/11/2020 01:36     39K
  112 VIN_202008101830_CAPI02.png 8/11/2020 01:36     36K
  113 VIN_202008101830_CAPI03.png 8/11/2020 01:36     38K
  114 VIN_202008101830_CAPI05.png 8/11/2020 01:36     38K
  115 VIN_202008101830_CAPI07.png 8/11/2020 01:36     38K
  116 VIN_202008101830_CMAX00.png 8/11/2020 01:36     39K
  117 VIN_202008101830_ETOP00.png 8/11/2020 01:36     34K
  118 VIN_202008101830_HMAX00.png 8/11/2020 01:36     52K
  119 VIN_202008101830_PPI0.0.png 8/11/2020 01:36     45K
  120 VIN_202008101830_PPI0.5.png 8/11/2020 01:36     47K
  121 VIN_202008101830_PPI1.0.png 8/11/2020 01:36     47K
  122 VIN_202008101840_BASE00.png 8/11/2020 01:46     38K
  123 VIN_202008101840_CAPI02.png 8/11/2020 01:46     36K
  124 VIN_202008101840_CAPI03.png 8/11/2020 01:46     38K
  125 VIN_202008101840_CAPI05.png 8/11/2020 01:46     38K
  126 VIN_202008101840_CAPI07.png 8/11/2020 01:46     38K
  127 VIN_202008101840_CMAX00.png 8/11/2020 01:46     39K
  128 VIN_202008101840_ETOP00.png 8/11/2020 01:46     33K
  129 VIN_202008101840_HMAX00.png 8/11/2020 01:46     50K
  130 VIN_202008101840_PPI0.0.png 8/11/2020 01:46     45K
  131 VIN_202008101840_PPI0.5.png 8/11/2020 01:46     46K
  132 VIN_202008101840_PPI1.0.png 8/11/2020 01:46     47K
  133 VIN_202008101850_BASE00.png 8/11/2020 01:56     38K
  134 VIN_202008101850_CAPI02.png 8/11/2020 01:56     35K
  135 VIN_202008101850_CAPI03.png 8/11/2020 01:56     37K
  136 VIN_202008101850_CAPI05.png 8/11/2020 01:56     37K
  137 VIN_202008101850_CAPI07.png 8/11/2020 01:56     37K
  138 VIN_202008101850_CMAX00.png 8/11/2020 01:56     38K
  139 VIN_202008101850_ETOP00.png 8/11/2020 01:56     33K
  140 VIN_202008101850_HMAX00.png 8/11/2020 01:56     48K
  141 VIN_202008101850_PPI0.0.png 8/11/2020 01:56     45K
  142 VIN_202008101850_PPI0.5.png 8/11/2020 01:56     46K
  143 VIN_202008101850_PPI1.0.png 8/11/2020 01:56     46K
  144 VIN_202008101900_BASE00.png 8/11/2020 02:06     36K
  145 VIN_202008101900_CAPI02.png 8/11/2020 02:06     34K
  146 VIN_202008101900_CAPI03.png 8/11/2020 02:06     36K
  147 VIN_202008101900_CAPI05.png 8/11/2020 02:06     36K
  148 VIN_202008101900_CAPI07.png 8/11/2020 02:06     36K
  149 VIN_202008101900_CMAX00.png 8/11/2020 02:06     37K
  150 VIN_202008101900_ETOP00.png 8/11/2020 02:06     32K
  151 VIN_202008101900_HMAX00.png 8/11/2020 02:06     46K
  152 VIN_202008101900_PPI0.0.png 8/11/2020 02:06     44K
  153 VIN_202008101900_PPI0.5.png 8/11/2020 02:06     44K
  154 VIN_202008101900_PPI1.0.png 8/11/2020 02:06     44K
  155 VIN_202008101910_BASE00.png 8/11/2020 02:16     36K
  156 VIN_202008101910_CAPI02.png 8/11/2020 02:16     34K
  157 VIN_202008101910_CAPI03.png 8/11/2020 02:16     35K
  158 VIN_202008101910_CAPI05.png 8/11/2020 02:16     36K
  159 VIN_202008101910_CAPI07.png 8/11/2020 02:16     35K
  160 VIN_202008101910_CMAX00.png 8/11/2020 02:16     36K
  161 VIN_202008101910_ETOP00.png 8/11/2020 02:16     32K
  162 VIN_202008101910_HMAX00.png 8/11/2020 02:16     45K
  163 VIN_202008101910_PPI0.0.png 8/11/2020 02:16     45K
  164 VIN_202008101910_PPI0.5.png 8/11/2020 02:16     44K
  165 VIN_202008101910_PPI1.0.png 8/11/2020 02:16     43K
  166 VIN_202008101920_BASE00.png 8/11/2020 02:26     36K
  167 VIN_202008101920_CAPI02.png 8/11/2020 02:26     34K
  168 VIN_202008101920_CAPI03.png 8/11/2020 02:26     35K
  169 VIN_202008101920_CAPI05.png 8/11/2020 02:26     36K
  170 VIN_202008101920_CAPI07.png 8/11/2020 02:26     35K
  171 VIN_202008101920_CMAX00.png 8/11/2020 02:26     37K
  172 VIN_202008101920_ETOP00.png 8/11/2020 02:26     32K
  173 VIN_202008101920_HMAX00.png 8/11/2020 02:26     44K
  174 VIN_202008101920_PPI0.0.png 8/11/2020 02:26     44K
  175 VIN_202008101920_PPI0.5.png 8/11/2020 02:26     45K
  176 VIN_202008101920_PPI1.0.png 8/11/2020 02:26     43K
  177 VIN_202008101930_BASE00.png 8/11/2020 02:36     35K
  178 VIN_202008101930_CAPI02.png 8/11/2020 02:36     33K
  179 VIN_202008101930_CAPI03.png 8/11/2020 02:36     34K
  180 VIN_202008101930_CAPI05.png 8/11/2020 02:36     35K
  181 VIN_202008101930_CAPI07.png 8/11/2020 02:36     35K
  182 VIN_202008101930_CMAX00.png 8/11/2020 02:36     35K
  183 VIN_202008101930_ETOP00.png 8/11/2020 02:36     31K
  184 VIN_202008101930_HMAX00.png 8/11/2020 02:36     42K
  185 VIN_202008101930_PPI0.0.png 8/11/2020 02:36     43K
  186 VIN_202008101930_PPI0.5.png 8/11/2020 02:36     43K
  187 VIN_202008101930_PPI1.0.png 8/11/2020 02:36     41K
  188 VIN_202008101940_BASE00.png 8/11/2020 02:46     34K
  189 VIN_202008101940_CAPI02.png 8/11/2020 02:46     32K
  190 VIN_202008101940_CAPI03.png 8/11/2020 02:46     33K
  191 VIN_202008101940_CAPI05.png 8/11/2020 02:46     34K
  192 VIN_202008101940_CAPI07.png 8/11/2020 02:46     34K
  193 VIN_202008101940_CMAX00.png 8/11/2020 02:46     34K
  194 VIN_202008101940_ETOP00.png 8/11/2020 02:46     31K
  195 VIN_202008101940_HMAX00.png 8/11/2020 02:46     40K
  196 VIN_202008101940_PPI0.0.png 8/11/2020 02:46     42K
  197 VIN_202008101940_PPI0.5.png 8/11/2020 02:46     41K
  198 VIN_202008101940_PPI1.0.png 8/11/2020 02:46     39K
  199 VIN_202008101950_BASE00.png 8/11/2020 02:56     33K
  200 VIN_202008101950_CAPI02.png 8/11/2020 02:56     31K
  201 VIN_202008101950_CAPI03.png 8/11/2020 02:56     32K
  202 VIN_202008101950_CAPI05.png 8/11/2020 02:56     32K
  203 VIN_202008101950_CAPI07.png 8/11/2020 02:56     32K
  204 VIN_202008101950_CMAX00.png 8/11/2020 02:56     33K
  205 VIN_202008101950_ETOP00.png 8/11/2020 02:56     29K
  206 VIN_202008101950_HMAX00.png 8/11/2020 02:56     38K
  207 VIN_202008101950_PPI0.0.png 8/11/2020 02:56     41K
  208 VIN_202008101950_PPI0.5.png 8/11/2020 02:56     39K
  209 VIN_202008101950_PPI1.0.png 8/11/2020 02:56     37K
  210 VIN_202008102000_BASE00.png 8/11/2020 03:06     33K
  211 VIN_202008102000_CAPI02.png 8/11/2020 03:06     31K
  212 VIN_202008102000_CAPI03.png 8/11/2020 03:06     32K
  213 VIN_202008102000_CAPI05.png 8/11/2020 03:06     32K
  214 VIN_202008102000_CAPI07.png 8/11/2020 03:06     32K
  215 VIN_202008102000_CMAX00.png 8/11/2020 03:06     32K
  216 VIN_202008102000_ETOP00.png 8/11/2020 03:06     29K
  217 VIN_202008102000_HMAX00.png 8/11/2020 03:06     38K
  218 VIN_202008102000_PPI0.0.png 8/11/2020 03:06     42K
  219 VIN_202008102000_PPI0.5.png 8/11/2020 03:06     38K
  220 VIN_202008102000_PPI1.0.png 8/11/2020 03:06     36K
  221 VIN_202008102010_BASE00.png 8/11/2020 03:16     32K
  222 VIN_202008102010_CAPI02.png 8/11/2020 03:16     30K
  223 VIN_202008102010_CAPI03.png 8/11/2020 03:16     31K
  224 VIN_202008102010_CAPI05.png 8/11/2020 03:16     31K
  225 VIN_202008102010_CAPI07.png 8/11/2020 03:16     31K
  226 VIN_202008102010_CMAX00.png 8/11/2020 03:16     31K
  227 VIN_202008102010_ETOP00.png 8/11/2020 03:16     28K
  228 VIN_202008102010_HMAX00.png 8/11/2020 03:16     36K
  229 VIN_202008102010_PPI0.0.png 8/11/2020 03:16     41K
  230 VIN_202008102010_PPI0.5.png 8/11/2020 03:16     37K
  231 VIN_202008102010_PPI1.0.png 8/11/2020 03:16     35K
  232 VIN_202008102020_BASE00.png 8/11/2020 03:26     31K
  233 VIN_202008102020_CAPI02.png 8/11/2020 03:26     30K
  234 VIN_202008102020_CAPI03.png 8/11/2020 03:26     30K
  235 VIN_202008102020_CAPI05.png 8/11/2020 03:26     31K
  236 VIN_202008102020_CAPI07.png 8/11/2020 03:26     31K
  237 VIN_202008102020_CMAX00.png 8/11/2020 03:26     31K
  238 VIN_202008102020_ETOP00.png 8/11/2020 03:26     28K
  239 VIN_202008102020_HMAX00.png 8/11/2020 03:26     35K
  240 VIN_202008102020_PPI0.0.png 8/11/2020 03:26     41K
  241 VIN_202008102020_PPI0.5.png 8/11/2020 03:26     37K
  242 VIN_202008102020_PPI1.0.png 8/11/2020 03:26     34K
  243 VIN_202008102030_BASE00.png 8/11/2020 03:36     31K
  244 VIN_202008102030_CAPI02.png 8/11/2020 03:36     30K
  245 VIN_202008102030_CAPI03.png 8/11/2020 03:36     30K
  246 VIN_202008102030_CAPI05.png 8/11/2020 03:36     30K
  247 VIN_202008102030_CAPI07.png 8/11/2020 03:36     30K
  248 VIN_202008102030_CMAX00.png 8/11/2020 03:36     31K
  249 VIN_202008102030_ETOP00.png 8/11/2020 03:36     28K
  250 VIN_202008102030_HMAX00.png 8/11/2020 03:36     35K
  251 VIN_202008102030_PPI0.0.png 8/11/2020 03:36     41K
  252 VIN_202008102030_PPI0.5.png 8/11/2020 03:36     36K
  253 VIN_202008102030_PPI1.0.png 8/11/2020 03:36     34K
  254 VIN_202008102040_BASE00.png 8/11/2020 03:46     30K
  255 VIN_202008102040_CAPI02.png 8/11/2020 03:46     29K
  256 VIN_202008102040_CAPI03.png 8/11/2020 03:46     29K
  257 VIN_202008102040_CAPI05.png 8/11/2020 03:46     30K
  258 VIN_202008102040_CAPI07.png 8/11/2020 03:46     30K
  259 VIN_202008102040_CMAX00.png 8/11/2020 03:46     30K
  260 VIN_202008102040_ETOP00.png 8/11/2020 03:46     27K
  261 VIN_202008102040_HMAX00.png 8/11/2020 03:46     34K
  262 VIN_202008102040_PPI0.0.png 8/11/2020 03:46     42K
  263 VIN_202008102040_PPI0.5.png 8/11/2020 03:46     36K
  264 VIN_202008102040_PPI1.0.png 8/11/2020 03:46     33K
  265 VIN_202008102050_BASE00.png 8/11/2020 03:56     30K
  266 VIN_202008102050_CAPI02.png 8/11/2020 03:56     29K
  267 VIN_202008102050_CAPI03.png 8/11/2020 03:56     29K
  268 VIN_202008102050_CAPI05.png 8/11/2020 03:56     30K
  269 VIN_202008102050_CAPI07.png 8/11/2020 03:56     29K
  270 VIN_202008102050_CMAX00.png 8/11/2020 03:56     30K
  271 VIN_202008102050_ETOP00.png 8/11/2020 03:56     27K
  272 VIN_202008102050_HMAX00.png 8/11/2020 03:56     33K
  273 VIN_202008102050_PPI0.0.png 8/11/2020 03:56     42K
  274 VIN_202008102050_PPI0.5.png 8/11/2020 03:56     35K
  275 VIN_202008102050_PPI1.0.png 8/11/2020 03:56     32K
  276 VIN_202008102100_BASE00.png 8/11/2020 04:06     30K
  277 VIN_202008102100_CAPI02.png 8/11/2020 04:06     29K
  278 VIN_202008102100_CAPI03.png 8/11/2020 04:06     29K
  279 VIN_202008102100_CAPI05.png 8/11/2020 04:06     30K
  280 VIN_202008102100_CAPI07.png 8/11/2020 04:06     30K
  281 VIN_202008102100_CMAX00.png 8/11/2020 04:06     30K
  282 VIN_202008102100_ETOP00.png 8/11/2020 04:06     27K
  283 VIN_202008102100_HMAX00.png 8/11/2020 04:06     33K
  284 VIN_202008102100_PPI0.0.png 8/11/2020 04:06     42K
  285 VIN_202008102100_PPI0.5.png 8/11/2020 04:06     36K
  286 VIN_202008102100_PPI1.0.png 8/11/2020 04:06     32K
  287 VIN_202008102110_BASE00.png 8/11/2020 04:16     30K
  288 VIN_202008102110_CAPI02.png 8/11/2020 04:16     29K
  289 VIN_202008102110_CAPI03.png 8/11/2020 04:16     29K
  290 VIN_202008102110_CAPI05.png 8/11/2020 04:16     29K
  291 VIN_202008102110_CAPI07.png 8/11/2020 04:16     29K
  292 VIN_202008102110_CMAX00.png 8/11/2020 04:16     30K
  293 VIN_202008102110_ETOP00.png 8/11/2020 04:16     27K
  294 VIN_202008102110_HMAX00.png 8/11/2020 04:16     33K
  295 VIN_202008102110_PPI0.0.png 8/11/2020 04:16     41K
  296 VIN_202008102110_PPI0.5.png 8/11/2020 04:16     35K
  297 VIN_202008102110_PPI1.0.png 8/11/2020 04:16     32K
  298 VIN_202008102120_BASE00.png 8/11/2020 04:26     30K
  299 VIN_202008102120_CAPI02.png 8/11/2020 04:26     29K
  300 VIN_202008102120_CAPI03.png 8/11/2020 04:26     29K
  301 VIN_202008102120_CAPI05.png 8/11/2020 04:26     29K
  302 VIN_202008102120_CAPI07.png 8/11/2020 04:26     29K
  303 VIN_202008102120_CMAX00.png 8/11/2020 04:26     30K
  304 VIN_202008102120_ETOP00.png 8/11/2020 04:26     27K
  305 VIN_202008102120_HMAX00.png 8/11/2020 04:26     32K
  306 VIN_202008102120_PPI0.0.png 8/11/2020 04:26     41K
  307 VIN_202008102120_PPI0.5.png 8/11/2020 04:26     35K
  308 VIN_202008102120_PPI1.0.png 8/11/2020 04:26     32K
  309 VIN_202008102130_BASE00.png 8/11/2020 04:36     29K
  310 VIN_202008102130_CAPI02.png 8/11/2020 04:36     29K
  311 VIN_202008102130_CAPI03.png 8/11/2020 04:36     29K
  312 VIN_202008102130_CAPI05.png 8/11/2020 04:36     29K
  313 VIN_202008102130_CAPI07.png 8/11/2020 04:36     29K
  314 VIN_202008102130_CMAX00.png 8/11/2020 04:36     30K
  315 VIN_202008102130_ETOP00.png 8/11/2020 04:36     27K
  316 VIN_202008102130_HMAX00.png 8/11/2020 04:36     32K
  317 VIN_202008102130_PPI0.0.png 8/11/2020 04:36     41K
  318 VIN_202008102130_PPI0.5.png 8/11/2020 04:36     34K
  319 VIN_202008102130_PPI1.0.png 8/11/2020 04:36     32K
  320 VIN_202008102140_BASE00.png 8/11/2020 04:46     29K
  321 VIN_202008102140_CAPI02.png 8/11/2020 04:46     28K
  322 VIN_202008102140_CAPI03.png 8/11/2020 04:46     29K
  323 VIN_202008102140_CAPI05.png 8/11/2020 04:46     29K
  324 VIN_202008102140_CAPI07.png 8/11/2020 04:46     29K
  325 VIN_202008102140_CMAX00.png 8/11/2020 04:46     29K
  326 VIN_202008102140_ETOP00.png 8/11/2020 04:46     27K
  327 VIN_202008102140_HMAX00.png 8/11/2020 04:46     31K
  328 VIN_202008102140_PPI0.0.png 8/11/2020 04:46     39K
  329 VIN_202008102140_PPI0.5.png 8/11/2020 04:46     33K
  330 VIN_202008102140_PPI1.0.png 8/11/2020 04:46     31K
  331 VIN_202008102150_BASE00.png 8/11/2020 04:56     29K
  332 VIN_202008102150_CAPI02.png 8/11/2020 04:56     28K
  333 VIN_202008102150_CAPI03.png 8/11/2020 04:56     28K
  334 VIN_202008102150_CAPI05.png 8/11/2020 04:56     29K
  335 VIN_202008102150_CAPI07.png 8/11/2020 04:56     29K
  336 VIN_202008102150_CMAX00.png 8/11/2020 04:56     29K
  337 VIN_202008102150_ETOP00.png 8/11/2020 04:56     27K
  338 VIN_202008102150_HMAX00.png 8/11/2020 04:56     31K
  339 VIN_202008102150_PPI0.0.png 8/11/2020 04:56     38K
  340 VIN_202008102150_PPI0.5.png 8/11/2020 04:56     33K
  341 VIN_202008102150_PPI1.0.png 8/11/2020 04:56     31K
  342 VIN_202008102200_BASE00.png 8/11/2020 05:06     29K
  343 VIN_202008102200_CAPI02.png 8/11/2020 05:06     28K
  344 VIN_202008102200_CAPI03.png 8/11/2020 05:06     28K
  345 VIN_202008102200_CAPI05.png 8/11/2020 05:06     28K
  346 VIN_202008102200_CAPI07.png 8/11/2020 05:06     28K
  347 VIN_202008102200_CMAX00.png 8/11/2020 05:06     29K
  348 VIN_202008102200_ETOP00.png 8/11/2020 05:06     27K
  349 VIN_202008102200_HMAX00.png 8/11/2020 05:06     31K
  350 VIN_202008102200_PPI0.0.png 8/11/2020 05:06     37K
  351 VIN_202008102200_PPI0.5.png 8/11/2020 05:06     32K
  352 VIN_202008102200_PPI1.0.png 8/11/2020 05:06     31K
  353 VIN_202008102210_BASE00.png 8/11/2020 05:16     28K
  354 VIN_202008102210_CAPI02.png 8/11/2020 05:16     28K
  355 VIN_202008102210_CAPI03.png 8/11/2020 05:16     28K
  356 VIN_202008102210_CAPI05.png 8/11/2020 05:16     28K
  357 VIN_202008102210_CAPI07.png 8/11/2020 05:16     28K
  358 VIN_202008102210_CMAX00.png 8/11/2020 05:16     28K
  359 VIN_202008102210_ETOP00.png 8/11/2020 05:16     26K
  360 VIN_202008102210_HMAX00.png 8/11/2020 05:16     30K
  361 VIN_202008102210_PPI0.0.png 8/11/2020 05:16     37K
  362 VIN_202008102210_PPI0.5.png 8/11/2020 05:16     31K
  363 VIN_202008102210_PPI1.0.png 8/11/2020 05:16     29K
  364 VIN_202008102220_BASE00.png 8/11/2020 05:26     27K
  365 VIN_202008102220_CAPI02.png 8/11/2020 05:26     27K
  366 VIN_202008102220_CAPI03.png 8/11/2020 05:26     27K
  367 VIN_202008102220_CAPI05.png 8/11/2020 05:26     27K
  368 VIN_202008102220_CAPI07.png 8/11/2020 05:26     27K
  369 VIN_202008102220_CMAX00.png 8/11/2020 05:26     27K
  370 VIN_202008102220_ETOP00.png 8/11/2020 05:26     26K
  371 VIN_202008102220_HMAX00.png 8/11/2020 05:26     28K
  372 VIN_202008102220_PPI0.0.png 8/11/2020 05:26     38K
  373 VIN_202008102220_PPI0.5.png 8/11/2020 05:26     32K
  374 VIN_202008102220_PPI1.0.png 8/11/2020 05:26     28K
  375 VIN_202008102230_BASE00.png 8/11/2020 05:36     27K
  376 VIN_202008102230_CAPI02.png 8/11/2020 05:36     27K
  377 VIN_202008102230_CAPI03.png 8/11/2020 05:36     27K
  378 VIN_202008102230_CAPI05.png 8/11/2020 05:36     27K
  379 VIN_202008102230_CAPI07.png 8/11/2020 05:36     27K
  380 VIN_202008102230_CMAX00.png 8/11/2020 05:36     27K
  381 VIN_202008102230_ETOP00.png 8/11/2020 05:36     26K
  382 VIN_202008102230_HMAX00.png 8/11/2020 05:36     27K
  383 VIN_202008102230_PPI0.0.png 8/11/2020 05:36     35K
  384 VIN_202008102230_PPI0.5.png 8/11/2020 05:36     30K
  385 VIN_202008102230_PPI1.0.png 8/11/2020 05:36     27K
  386 VIN_202008102240_BASE00.png 8/11/2020 05:46     27K
  387 VIN_202008102240_CAPI02.png 8/11/2020 05:46     27K
  388 VIN_202008102240_CAPI03.png 8/11/2020 05:46     27K
  389 VIN_202008102240_CAPI05.png 8/11/2020 05:46     27K
  390 VIN_202008102240_CAPI07.png 8/11/2020 05:46     27K
  391 VIN_202008102240_CMAX00.png 8/11/2020 05:46     27K
  392 VIN_202008102240_ETOP00.png 8/11/2020 05:46     26K
  393 VIN_202008102240_HMAX00.png 8/11/2020 05:46     27K
  394 VIN_202008102240_PPI0.0.png 8/11/2020 05:46     34K
  395 VIN_202008102240_PPI0.5.png 8/11/2020 05:46     30K
  396 VIN_202008102240_PPI1.0.png 8/11/2020 05:46     27K
  397 VIN_202008102250_BASE00.png 8/11/2020 05:56     27K
  398 VIN_202008102250_CAPI02.png 8/11/2020 05:56     27K
  399 VIN_202008102250_CAPI03.png 8/11/2020 05:56     27K
  400 VIN_202008102250_CAPI05.png 8/11/2020 05:56     27K
  401 VIN_202008102250_CAPI07.png 8/11/2020 05:56     27K
  402 VIN_202008102250_CMAX00.png 8/11/2020 05:56     27K
  403 VIN_202008102250_ETOP00.png 8/11/2020 05:56     26K
  404 VIN_202008102250_HMAX00.png 8/11/2020 05:56     28K
  405 VIN_202008102250_PPI0.0.png 8/11/2020 05:56     34K
  406 VIN_202008102250_PPI0.5.png 8/11/2020 05:56     30K
  407 VIN_202008102250_PPI1.0.png 8/11/2020 05:56     28K
  408 VIN_202008102300_BASE00.png 8/11/2020 06:06     28K
  409 VIN_202008102300_CAPI02.png 8/11/2020 06:06     27K
  410 VIN_202008102300_CAPI03.png 8/11/2020 06:06     27K
  411 VIN_202008102300_CAPI05.png 8/11/2020 06:06     27K
  412 VIN_202008102300_CAPI07.png 8/11/2020 06:06     27K
  413 VIN_202008102300_CMAX00.png 8/11/2020 06:06     28K
  414 VIN_202008102300_ETOP00.png 8/11/2020 06:06     26K
  415 VIN_202008102300_HMAX00.png 8/11/2020 06:06     28K
  416 VIN_202008102300_PPI0.0.png 8/11/2020 06:06     34K
  417 VIN_202008102300_PPI0.5.png 8/11/2020 06:06     31K
  418 VIN_202008102300_PPI1.0.png 8/11/2020 06:06     29K
  419 VIN_202008102310_BASE00.png 8/11/2020 06:16     28K
  420 VIN_202008102310_CAPI02.png 8/11/2020 06:16     28K
  421 VIN_202008102310_CAPI03.png 8/11/2020 06:16     28K
  422 VIN_202008102310_CAPI05.png 8/11/2020 06:16     28K
  423 VIN_202008102310_CAPI07.png 8/11/2020 06:16     28K
  424 VIN_202008102310_CMAX00.png 8/11/2020 06:16     28K
  425 VIN_202008102310_ETOP00.png 8/11/2020 06:16     26K
  426 VIN_202008102310_HMAX00.png 8/11/2020 06:16     29K
  427 VIN_202008102310_PPI0.0.png 8/11/2020 06:16     34K
  428 VIN_202008102310_PPI0.5.png 8/11/2020 06:16     31K
  429 VIN_202008102310_PPI1.0.png 8/11/2020 06:16     29K
  430 VIN_202008102320_BASE00.png 8/11/2020 06:26     28K
  431 VIN_202008102320_CAPI02.png 8/11/2020 06:26     28K
  432 VIN_202008102320_CAPI03.png 8/11/2020 06:26     28K
  433 VIN_202008102320_CAPI05.png 8/11/2020 06:26     28K
  434 VIN_202008102320_CAPI07.png 8/11/2020 06:26     28K
  435 VIN_202008102320_CMAX00.png 8/11/2020 06:26     28K
  436 VIN_202008102320_ETOP00.png 8/11/2020 06:26     26K
  437 VIN_202008102320_HMAX00.png 8/11/2020 06:26     29K
  438 VIN_202008102320_PPI0.0.png 8/11/2020 06:26     34K
  439 VIN_202008102320_PPI0.5.png 8/11/2020 06:26     31K
  440 VIN_202008102320_PPI1.0.png 8/11/2020 06:26     29K
  441 VIN_202008102330_BASE00.png 8/11/2020 06:36     28K
  442 VIN_202008102330_CAPI02.png 8/11/2020 06:36     28K
  443 VIN_202008102330_CAPI03.png 8/11/2020 06:36     28K
  444 VIN_202008102330_CAPI05.png 8/11/2020 06:36     28K
  445 VIN_202008102330_CAPI07.png 8/11/2020 06:36     28K
  446 VIN_202008102330_CMAX00.png 8/11/2020 06:36     28K
  447 VIN_202008102330_ETOP00.png 8/11/2020 06:36     26K
  448 VIN_202008102330_HMAX00.png 8/11/2020 06:36     30K
  449 VIN_202008102330_PPI0.0.png 8/11/2020 06:36     34K
  450 VIN_202008102330_PPI0.5.png 8/11/2020 06:36     32K
  451 VIN_202008102330_PPI1.0.png 8/11/2020 06:36     30K
  452 VIN_202008102340_BASE00.png 8/11/2020 06:46     28K
  453 VIN_202008102340_CAPI02.png 8/11/2020 06:46     28K
  454 VIN_202008102340_CAPI03.png 8/11/2020 06:46     28K
  455 VIN_202008102340_CAPI05.png 8/11/2020 06:46     28K
  456 VIN_202008102340_CAPI07.png 8/11/2020 06:46     28K
  457 VIN_202008102340_CMAX00.png 8/11/2020 06:46     28K
  458 VIN_202008102340_ETOP00.png 8/11/2020 06:46     26K
  459 VIN_202008102340_HMAX00.png 8/11/2020 06:46     30K
  460 VIN_202008102340_PPI0.0.png 8/11/2020 06:46     35K
  461 VIN_202008102340_PPI0.5.png 8/11/2020 06:46     32K
  462 VIN_202008102340_PPI1.0.png 8/11/2020 06:46     30K
  463 VIN_202008102350_PPI0.0.png 8/11/2020 06:56     35K
  464 VIN_202008102350_PPI0.5.png 8/11/2020 06:56     32K
  465 VIN_202008102350_PPI1.0.png 8/11/2020 06:56     30K
  466 VIN_202008110000_BASE00.png 8/11/2020 07:06     28K
  467 VIN_202008110000_CAPI02.png 8/11/2020 07:06     28K
  468 VIN_202008110000_CAPI03.png 8/11/2020 07:06     28K
  469 VIN_202008110000_CAPI05.png 8/11/2020 07:06     28K
  470 VIN_202008110000_CAPI07.png 8/11/2020 07:06     28K
  471 VIN_202008110000_CMAX00.png 8/11/2020 07:06     28K
  472 VIN_202008110000_ETOP00.png 8/11/2020 07:06     26K
  473 VIN_202008110000_HMAX00.png 8/11/2020 07:06     30K
  474 VIN_202008110000_PPI0.0.png 8/11/2020 07:06     35K
  475 VIN_202008110000_PPI0.5.png 8/11/2020 07:06     32K
  476 VIN_202008110000_PPI1.0.png 8/11/2020 07:06     29K
  477 VIN_202008110010_BASE00.png 8/11/2020 07:16     28K
  478 VIN_202008110010_CAPI02.png 8/11/2020 07:16     28K
  479 VIN_202008110010_CAPI03.png 8/11/2020 07:16     28K
  480 VIN_202008110010_CAPI05.png 8/11/2020 07:16     28K
  481 VIN_202008110010_CAPI07.png 8/11/2020 07:16     28K
  482 VIN_202008110010_CMAX00.png 8/11/2020 07:16     28K
  483 VIN_202008110010_ETOP00.png 8/11/2020 07:16     26K
  484 VIN_202008110010_HMAX00.png 8/11/2020 07:16     29K
  485 VIN_202008110010_PPI0.0.png 8/11/2020 07:16     34K
  486 VIN_202008110010_PPI0.5.png 8/11/2020 07:16     32K
  487 VIN_202008110010_PPI1.0.png 8/11/2020 07:16     29K
  488 VIN_202008110020_BASE00.png 8/11/2020 07:26     28K
  489 VIN_202008110020_CAPI02.png 8/11/2020 07:26     27K
  490 VIN_202008110020_CAPI03.png 8/11/2020 07:26     27K
  491 VIN_202008110020_CAPI05.png 8/11/2020 07:26     27K
  492 VIN_202008110020_CAPI07.png 8/11/2020 07:26     27K
  493 VIN_202008110020_CMAX00.png 8/11/2020 07:26     28K
  494 VIN_202008110020_ETOP00.png 8/11/2020 07:26     26K
  495 VIN_202008110020_HMAX00.png 8/11/2020 07:26     29K
  496 VIN_202008110020_PPI0.0.png 8/11/2020 07:26     34K
  497 VIN_202008110020_PPI0.5.png 8/11/2020 07:26     30K
  498 VIN_202008110020_PPI1.0.png 8/11/2020 07:26     29K
  499 VIN_202008110030_BASE00.png 8/11/2020 07:36     28K
  500 VIN_202008110030_CAPI02.png 8/11/2020 07:36     27K
  501 VIN_202008110030_CAPI03.png 8/11/2020 07:36     27K
  502 VIN_202008110030_CAPI05.png 8/11/2020 07:36     27K
  503 VIN_202008110030_CAPI07.png 8/11/2020 07:36     27K
  504 VIN_202008110030_CMAX00.png 8/11/2020 07:36     27K
  505 VIN_202008110030_ETOP00.png 8/11/2020 07:36     26K
  506 VIN_202008110030_HMAX00.png 8/11/2020 07:36     28K
  507 VIN_202008110030_PPI0.0.png 8/11/2020 07:36     33K
  508 VIN_202008110030_PPI0.5.png 8/11/2020 07:36     30K
  509 VIN_202008110030_PPI1.0.png 8/11/2020 07:36     28K
  509 Files ...


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )