• SỐ LIỆU TRẠM RAĐA TAM KỲ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  .. .. Back


  TRẠM :: TAM KỲ
  1 TKY_202008101650_BASE00.png 8/10/2020 23:58     27K
  2 TKY_202008101650_CAPI02.png 8/10/2020 23:58     26K
  3 TKY_202008101650_CAPI03.png 8/10/2020 23:58     26K
  4 TKY_202008101650_CAPI05.png 8/10/2020 23:58     26K
  5 TKY_202008101650_CAPI07.png 8/10/2020 23:58     26K
  6 TKY_202008101650_CMAX00.png 8/10/2020 23:58     27K
  7 TKY_202008101650_ETOP00.png 8/10/2020 23:58     26K
  8 TKY_202008101650_HMAX00.png 8/10/2020 23:58     28K
  9 TKY_202008101650_PPI0.5.png 8/10/2020 23:58     27K
  10 TKY_202008101650_PPI1.5.png 8/10/2020 23:58     28K
  11 TKY_202008101650_PPI2.5.png 8/10/2020 23:58     27K
  12 TKY_202008101650_PPI3.6.png 8/10/2020 23:58     26K
  13 TKY_202008101700_BASE00.png 8/11/2020 00:08     28K
  14 TKY_202008101700_CAPI02.png 8/11/2020 00:08     26K
  15 TKY_202008101700_CAPI03.png 8/11/2020 00:08     26K
  16 TKY_202008101700_CAPI05.png 8/11/2020 00:08     26K
  17 TKY_202008101700_CAPI07.png 8/11/2020 00:08     26K
  18 TKY_202008101700_CMAX00.png 8/11/2020 00:08     27K
  19 TKY_202008101700_ETOP00.png 8/11/2020 00:08     26K
  20 TKY_202008101700_HMAX00.png 8/11/2020 00:08     28K
  21 TKY_202008101700_PPI0.5.png 8/11/2020 00:08     28K
  22 TKY_202008101700_PPI1.5.png 8/11/2020 00:08     28K
  23 TKY_202008101700_PPI2.5.png 8/11/2020 00:08     27K
  24 TKY_202008101700_PPI3.6.png 8/11/2020 00:08     26K
  25 TKY_202008101710_BASE00.png 8/11/2020 00:18     27K
  26 TKY_202008101710_CAPI02.png 8/11/2020 00:18     26K
  27 TKY_202008101710_CAPI03.png 8/11/2020 00:18     26K
  28 TKY_202008101710_CAPI05.png 8/11/2020 00:18     26K
  29 TKY_202008101710_CAPI07.png 8/11/2020 00:18     26K
  30 TKY_202008101710_CMAX00.png 8/11/2020 00:18     27K
  31 TKY_202008101710_ETOP00.png 8/11/2020 00:18     26K
  32 TKY_202008101710_HMAX00.png 8/11/2020 00:18     27K
  33 TKY_202008101710_PPI0.5.png 8/11/2020 00:18     28K
  34 TKY_202008101710_PPI1.5.png 8/11/2020 00:18     27K
  35 TKY_202008101710_PPI2.5.png 8/11/2020 00:18     27K
  36 TKY_202008101710_PPI3.6.png 8/11/2020 00:18     26K
  37 TKY_202008101720_BASE00.png 8/11/2020 00:29     28K
  38 TKY_202008101720_CAPI02.png 8/11/2020 00:28     27K
  39 TKY_202008101720_CAPI03.png 8/11/2020 00:28     27K
  40 TKY_202008101720_CAPI05.png 8/11/2020 00:28     27K
  41 TKY_202008101720_CAPI07.png 8/11/2020 00:28     26K
  42 TKY_202008101720_CMAX00.png 8/11/2020 00:28     28K
  43 TKY_202008101720_ETOP00.png 8/11/2020 00:28     26K
  44 TKY_202008101720_HMAX00.png 8/11/2020 00:28     29K
  45 TKY_202008101720_PPI0.5.png 8/11/2020 00:28     28K
  46 TKY_202008101720_PPI1.5.png 8/11/2020 00:28     28K
  47 TKY_202008101720_PPI2.5.png 8/11/2020 00:28     27K
  48 TKY_202008101720_PPI3.6.png 8/11/2020 00:28     26K
  49 TKY_202008101730_BASE00.png 8/11/2020 00:38     28K
  50 TKY_202008101730_CAPI02.png 8/11/2020 00:38     27K
  51 TKY_202008101730_CAPI03.png 8/11/2020 00:38     26K
  52 TKY_202008101730_CAPI05.png 8/11/2020 00:38     26K
  53 TKY_202008101730_CAPI07.png 8/11/2020 00:38     26K
  54 TKY_202008101730_CMAX00.png 8/11/2020 00:38     27K
  55 TKY_202008101730_ETOP00.png 8/11/2020 00:38     26K
  56 TKY_202008101730_HMAX00.png 8/11/2020 00:38     28K
  57 TKY_202008101730_PPI0.5.png 8/11/2020 00:38     28K
  58 TKY_202008101730_PPI1.5.png 8/11/2020 00:38     27K
  59 TKY_202008101730_PPI2.5.png 8/11/2020 00:38     27K
  60 TKY_202008101730_PPI3.6.png 8/11/2020 00:38     26K
  61 TKY_202008101740_BASE00.png 8/11/2020 00:48     28K
  62 TKY_202008101740_CAPI02.png 8/11/2020 00:48     27K
  63 TKY_202008101740_CAPI03.png 8/11/2020 00:48     27K
  64 TKY_202008101740_CAPI05.png 8/11/2020 00:48     26K
  65 TKY_202008101740_CAPI07.png 8/11/2020 00:48     26K
  66 TKY_202008101740_CMAX00.png 8/11/2020 00:48     28K
  67 TKY_202008101740_ETOP00.png 8/11/2020 00:48     26K
  68 TKY_202008101740_HMAX00.png 8/11/2020 00:48     28K
  69 TKY_202008101740_PPI0.5.png 8/11/2020 00:48     28K
  70 TKY_202008101740_PPI1.5.png 8/11/2020 00:48     27K
  71 TKY_202008101740_PPI2.5.png 8/11/2020 00:48     27K
  72 TKY_202008101740_PPI3.6.png 8/11/2020 00:48     27K
  73 TKY_202008101750_BASE00.png 8/11/2020 00:58     27K
  74 TKY_202008101750_CAPI02.png 8/11/2020 00:58     26K
  75 TKY_202008101750_CAPI03.png 8/11/2020 00:58     26K
  76 TKY_202008101750_CAPI05.png 8/11/2020 00:58     26K
  77 TKY_202008101750_CAPI07.png 8/11/2020 00:58     26K
  78 TKY_202008101750_CMAX00.png 8/11/2020 00:58     27K
  79 TKY_202008101750_ETOP00.png 8/11/2020 00:58     26K
  80 TKY_202008101750_HMAX00.png 8/11/2020 00:58     28K
  81 TKY_202008101750_PPI0.5.png 8/11/2020 00:58     28K
  82 TKY_202008101750_PPI1.5.png 8/11/2020 00:58     27K
  83 TKY_202008101750_PPI2.5.png 8/11/2020 00:58     27K
  84 TKY_202008101750_PPI3.6.png 8/11/2020 00:58     26K
  85 TKY_202008101800_BASE00.png 8/11/2020 01:08     28K
  86 TKY_202008101800_CAPI02.png 8/11/2020 01:08     27K
  87 TKY_202008101800_CAPI03.png 8/11/2020 01:08     26K
  88 TKY_202008101800_CAPI05.png 8/11/2020 01:08     26K
  89 TKY_202008101800_CAPI07.png 8/11/2020 01:08     26K
  90 TKY_202008101800_CMAX00.png 8/11/2020 01:08     28K
  91 TKY_202008101800_ETOP00.png 8/11/2020 01:08     26K
  92 TKY_202008101800_HMAX00.png 8/11/2020 01:08     28K
  93 TKY_202008101800_PPI0.5.png 8/11/2020 01:08     29K
  94 TKY_202008101800_PPI1.5.png 8/11/2020 01:08     27K
  95 TKY_202008101800_PPI2.5.png 8/11/2020 01:08     27K
  96 TKY_202008101800_PPI3.6.png 8/11/2020 01:08     26K
  97 TKY_202008101810_BASE00.png 8/11/2020 01:18     28K
  98 TKY_202008101810_CAPI02.png 8/11/2020 01:18     27K
  99 TKY_202008101810_CAPI03.png 8/11/2020 01:18     26K
  100 TKY_202008101810_CAPI05.png 8/11/2020 01:18     26K
  101 TKY_202008101810_CAPI07.png 8/11/2020 01:18     26K
  102 TKY_202008101810_CMAX00.png 8/11/2020 01:18     28K
  103 TKY_202008101810_ETOP00.png 8/11/2020 01:18     26K
  104 TKY_202008101810_HMAX00.png 8/11/2020 01:18     28K
  105 TKY_202008101810_PPI0.5.png 8/11/2020 01:18     29K
  106 TKY_202008101810_PPI1.5.png 8/11/2020 01:18     27K
  107 TKY_202008101810_PPI2.5.png 8/11/2020 01:18     28K
  108 TKY_202008101810_PPI3.6.png 8/11/2020 01:18     27K
  109 TKY_202008101820_BASE00.png 8/11/2020 01:28     28K
  110 TKY_202008101820_CAPI02.png 8/11/2020 01:28     27K
  111 TKY_202008101820_CAPI03.png 8/11/2020 01:28     26K
  112 TKY_202008101820_CAPI05.png 8/11/2020 01:28     26K
  113 TKY_202008101820_CAPI07.png 8/11/2020 01:28     26K
  114 TKY_202008101820_CMAX00.png 8/11/2020 01:28     28K
  115 TKY_202008101820_ETOP00.png 8/11/2020 01:28     26K
  116 TKY_202008101820_HMAX00.png 8/11/2020 01:28     28K
  117 TKY_202008101820_PPI0.5.png 8/11/2020 01:28     28K
  118 TKY_202008101820_PPI1.5.png 8/11/2020 01:28     27K
  119 TKY_202008101820_PPI2.5.png 8/11/2020 01:28     28K
  120 TKY_202008101820_PPI3.6.png 8/11/2020 01:28     26K
  121 TKY_202008101830_BASE00.png 8/11/2020 01:38     28K
  122 TKY_202008101830_CAPI02.png 8/11/2020 01:38     27K
  123 TKY_202008101830_CAPI03.png 8/11/2020 01:38     26K
  124 TKY_202008101830_CAPI05.png 8/11/2020 01:38     26K
  125 TKY_202008101830_CAPI07.png 8/11/2020 01:38     26K
  126 TKY_202008101830_CMAX00.png 8/11/2020 01:38     28K
  127 TKY_202008101830_ETOP00.png 8/11/2020 01:38     26K
  128 TKY_202008101830_HMAX00.png 8/11/2020 01:38     29K
  129 TKY_202008101830_PPI0.5.png 8/11/2020 01:38     29K
  130 TKY_202008101830_PPI1.5.png 8/11/2020 01:38     27K
  131 TKY_202008101830_PPI2.5.png 8/11/2020 01:38     28K
  132 TKY_202008101830_PPI3.6.png 8/11/2020 01:38     26K
  133 TKY_202008101840_BASE00.png 8/11/2020 01:48     29K
  134 TKY_202008101840_CAPI02.png 8/11/2020 01:48     26K
  135 TKY_202008101840_CAPI03.png 8/11/2020 01:48     26K
  136 TKY_202008101840_CAPI05.png 8/11/2020 01:48     26K
  137 TKY_202008101840_CAPI07.png 8/11/2020 01:48     27K
  138 TKY_202008101840_CMAX00.png 8/11/2020 01:48     28K
  139 TKY_202008101840_ETOP00.png 8/11/2020 01:48     26K
  140 TKY_202008101840_HMAX00.png 8/11/2020 01:48     29K
  141 TKY_202008101840_PPI0.5.png 8/11/2020 01:48     29K
  142 TKY_202008101840_PPI1.5.png 8/11/2020 01:48     28K
  143 TKY_202008101840_PPI2.5.png 8/11/2020 01:48     28K
  144 TKY_202008101840_PPI3.6.png 8/11/2020 01:48     27K
  145 TKY_202008101850_BASE00.png 8/11/2020 01:58     29K
  146 TKY_202008101850_CAPI02.png 8/11/2020 01:58     27K
  147 TKY_202008101850_CAPI03.png 8/11/2020 01:58     26K
  148 TKY_202008101850_CAPI05.png 8/11/2020 01:58     27K
  149 TKY_202008101850_CAPI07.png 8/11/2020 01:58     27K
  150 TKY_202008101850_CMAX00.png 8/11/2020 01:58     28K
  151 TKY_202008101850_ETOP00.png 8/11/2020 01:58     26K
  152 TKY_202008101850_HMAX00.png 8/11/2020 01:58     29K
  153 TKY_202008101850_PPI0.5.png 8/11/2020 01:58     29K
  154 TKY_202008101850_PPI1.5.png 8/11/2020 01:58     28K
  155 TKY_202008101850_PPI2.5.png 8/11/2020 01:58     28K
  156 TKY_202008101850_PPI3.6.png 8/11/2020 01:58     26K
  157 TKY_202008101900_BASE00.png 8/11/2020 02:08     29K
  158 TKY_202008101900_CAPI02.png 8/11/2020 02:08     27K
  159 TKY_202008101900_CAPI03.png 8/11/2020 02:08     26K
  160 TKY_202008101900_CAPI05.png 8/11/2020 02:08     27K
  161 TKY_202008101900_CAPI07.png 8/11/2020 02:08     27K
  162 TKY_202008101900_CMAX00.png 8/11/2020 02:08     29K
  163 TKY_202008101900_ETOP00.png 8/11/2020 02:08     26K
  164 TKY_202008101900_HMAX00.png 8/11/2020 02:08     30K
  165 TKY_202008101900_PPI0.5.png 8/11/2020 02:08     29K
  166 TKY_202008101900_PPI1.5.png 8/11/2020 02:08     28K
  167 TKY_202008101900_PPI2.5.png 8/11/2020 02:08     29K
  168 TKY_202008101900_PPI3.6.png 8/11/2020 02:08     27K
  169 TKY_202008101910_BASE00.png 8/11/2020 02:18     30K
  170 TKY_202008101910_CAPI02.png 8/11/2020 02:18     27K
  171 TKY_202008101910_CAPI03.png 8/11/2020 02:18     27K
  172 TKY_202008101910_CAPI05.png 8/11/2020 02:18     27K
  173 TKY_202008101910_CAPI07.png 8/11/2020 02:18     27K
  174 TKY_202008101910_CMAX00.png 8/11/2020 02:18     30K
  175 TKY_202008101910_ETOP00.png 8/11/2020 02:18     27K
  176 TKY_202008101910_HMAX00.png 8/11/2020 02:18     31K
  177 TKY_202008101910_PPI0.5.png 8/11/2020 02:18     30K
  178 TKY_202008101910_PPI1.5.png 8/11/2020 02:18     28K
  179 TKY_202008101910_PPI2.5.png 8/11/2020 02:18     29K
  180 TKY_202008101910_PPI3.6.png 8/11/2020 02:18     28K
  181 TKY_202008101920_BASE00.png 8/11/2020 02:29     30K
  182 TKY_202008101920_CAPI02.png 8/11/2020 02:28     27K
  183 TKY_202008101920_CAPI03.png 8/11/2020 02:28     27K
  184 TKY_202008101920_CAPI05.png 8/11/2020 02:28     27K
  185 TKY_202008101920_CAPI07.png 8/11/2020 02:28     28K
  186 TKY_202008101920_CMAX00.png 8/11/2020 02:28     29K
  187 TKY_202008101920_ETOP00.png 8/11/2020 02:29     26K
  188 TKY_202008101920_HMAX00.png 8/11/2020 02:28     31K
  189 TKY_202008101920_PPI0.5.png 8/11/2020 02:28     29K
  190 TKY_202008101920_PPI1.5.png 8/11/2020 02:28     28K
  191 TKY_202008101920_PPI2.5.png 8/11/2020 02:28     29K
  192 TKY_202008101920_PPI3.6.png 8/11/2020 02:28     28K
  193 TKY_202008101930_BASE00.png 8/11/2020 02:38     30K
  194 TKY_202008101930_CAPI02.png 8/11/2020 02:38     27K
  195 TKY_202008101930_CAPI03.png 8/11/2020 02:38     26K
  196 TKY_202008101930_CAPI05.png 8/11/2020 02:38     27K
  197 TKY_202008101930_CAPI07.png 8/11/2020 02:38     28K
  198 TKY_202008101930_CMAX00.png 8/11/2020 02:38     29K
  199 TKY_202008101930_ETOP00.png 8/11/2020 02:38     27K
  200 TKY_202008101930_HMAX00.png 8/11/2020 02:38     31K
  201 TKY_202008101930_PPI0.5.png 8/11/2020 02:38     29K
  202 TKY_202008101930_PPI1.5.png 8/11/2020 02:38     28K
  203 TKY_202008101930_PPI2.5.png 8/11/2020 02:38     29K
  204 TKY_202008101930_PPI3.6.png 8/11/2020 02:38     28K
  205 TKY_202008101940_BASE00.png 8/11/2020 02:48     30K
  206 TKY_202008101940_CAPI02.png 8/11/2020 02:48     27K
  207 TKY_202008101940_CAPI03.png 8/11/2020 02:48     27K
  208 TKY_202008101940_CAPI05.png 8/11/2020 02:48     27K
  209 TKY_202008101940_CAPI07.png 8/11/2020 02:48     28K
  210 TKY_202008101940_CMAX00.png 8/11/2020 02:48     30K
  211 TKY_202008101940_ETOP00.png 8/11/2020 02:48     27K
  212 TKY_202008101940_HMAX00.png 8/11/2020 02:48     32K
  213 TKY_202008101940_PPI0.5.png 8/11/2020 02:48     29K
  214 TKY_202008101940_PPI1.5.png 8/11/2020 02:48     28K
  215 TKY_202008101940_PPI2.5.png 8/11/2020 02:48     30K
  216 TKY_202008101940_PPI3.6.png 8/11/2020 02:48     28K
  217 TKY_202008101950_BASE00.png 8/11/2020 02:58     30K
  218 TKY_202008101950_CAPI02.png 8/11/2020 02:58     27K
  219 TKY_202008101950_CAPI03.png 8/11/2020 02:58     26K
  220 TKY_202008101950_CAPI05.png 8/11/2020 02:58     27K
  221 TKY_202008101950_CAPI07.png 8/11/2020 02:58     28K
  222 TKY_202008101950_CMAX00.png 8/11/2020 02:58     30K
  223 TKY_202008101950_ETOP00.png 8/11/2020 02:58     27K
  224 TKY_202008101950_HMAX00.png 8/11/2020 02:58     32K
  225 TKY_202008101950_PPI0.5.png 8/11/2020 02:58     29K
  226 TKY_202008101950_PPI1.5.png 8/11/2020 02:58     28K
  227 TKY_202008101950_PPI2.5.png 8/11/2020 02:58     30K
  228 TKY_202008101950_PPI3.6.png 8/11/2020 02:58     29K
  229 TKY_202008102000_BASE00.png 8/11/2020 03:08     31K
  230 TKY_202008102000_CAPI02.png 8/11/2020 03:08     27K
  231 TKY_202008102000_CAPI03.png 8/11/2020 03:08     26K
  232 TKY_202008102000_CAPI05.png 8/11/2020 03:08     28K
  233 TKY_202008102000_CAPI07.png 8/11/2020 03:08     29K
  234 TKY_202008102000_CMAX00.png 8/11/2020 03:08     31K
  235 TKY_202008102000_ETOP00.png 8/11/2020 03:08     27K
  236 TKY_202008102000_HMAX00.png 8/11/2020 03:08     33K
  237 TKY_202008102000_PPI0.5.png 8/11/2020 03:08     30K
  238 TKY_202008102000_PPI1.5.png 8/11/2020 03:08     28K
  239 TKY_202008102000_PPI2.5.png 8/11/2020 03:08     30K
  240 TKY_202008102000_PPI3.6.png 8/11/2020 03:08     29K
  241 TKY_202008102010_BASE00.png 8/11/2020 03:18     32K
  242 TKY_202008102010_CAPI02.png 8/11/2020 03:18     27K
  243 TKY_202008102010_CAPI03.png 8/11/2020 03:18     26K
  244 TKY_202008102010_CAPI05.png 8/11/2020 03:18     28K
  245 TKY_202008102010_CAPI07.png 8/11/2020 03:18     29K
  246 TKY_202008102010_CMAX00.png 8/11/2020 03:18     32K
  247 TKY_202008102010_ETOP00.png 8/11/2020 03:18     27K
  248 TKY_202008102010_HMAX00.png 8/11/2020 03:18     34K
  249 TKY_202008102010_PPI0.5.png 8/11/2020 03:18     30K
  250 TKY_202008102010_PPI1.5.png 8/11/2020 03:18     28K
  251 TKY_202008102010_PPI2.5.png 8/11/2020 03:18     31K
  252 TKY_202008102010_PPI3.6.png 8/11/2020 03:18     29K
  253 TKY_202008102020_BASE00.png 8/11/2020 03:29     32K
  254 TKY_202008102020_CAPI02.png 8/11/2020 03:28     27K
  255 TKY_202008102020_CAPI03.png 8/11/2020 03:28     26K
  256 TKY_202008102020_CAPI05.png 8/11/2020 03:28     29K
  257 TKY_202008102020_CAPI07.png 8/11/2020 03:28     29K
  258 TKY_202008102020_CMAX00.png 8/11/2020 03:28     32K
  259 TKY_202008102020_ETOP00.png 8/11/2020 03:28     27K
  260 TKY_202008102020_HMAX00.png 8/11/2020 03:28     34K
  261 TKY_202008102020_PPI0.5.png 8/11/2020 03:28     30K
  262 TKY_202008102020_PPI1.5.png 8/11/2020 03:28     28K
  263 TKY_202008102020_PPI2.5.png 8/11/2020 03:28     31K
  264 TKY_202008102020_PPI3.6.png 8/11/2020 03:28     30K
  265 TKY_202008102030_BASE00.png 8/11/2020 03:38     34K
  266 TKY_202008102030_CAPI02.png 8/11/2020 03:38     27K
  267 TKY_202008102030_CAPI03.png 8/11/2020 03:38     27K
  268 TKY_202008102030_CAPI05.png 8/11/2020 03:38     30K
  269 TKY_202008102030_CAPI07.png 8/11/2020 03:38     31K
  270 TKY_202008102030_CMAX00.png 8/11/2020 03:38     33K
  271 TKY_202008102030_ETOP00.png 8/11/2020 03:38     28K
  272 TKY_202008102030_HMAX00.png 8/11/2020 03:38     37K
  273 TKY_202008102030_PPI0.5.png 8/11/2020 03:38     31K
  274 TKY_202008102030_PPI1.5.png 8/11/2020 03:38     28K
  275 TKY_202008102030_PPI2.5.png 8/11/2020 03:38     32K
  276 TKY_202008102030_PPI3.6.png 8/11/2020 03:38     32K
  277 TKY_202008102040_BASE00.png 8/11/2020 03:48     34K
  278 TKY_202008102040_CAPI02.png 8/11/2020 03:48     27K
  279 TKY_202008102040_CAPI03.png 8/11/2020 03:48     27K
  280 TKY_202008102040_CAPI05.png 8/11/2020 03:48     31K
  281 TKY_202008102040_CAPI07.png 8/11/2020 03:48     31K
  282 TKY_202008102040_CMAX00.png 8/11/2020 03:48     34K
  283 TKY_202008102040_ETOP00.png 8/11/2020 03:48     28K
  284 TKY_202008102040_HMAX00.png 8/11/2020 03:48     37K
  285 TKY_202008102040_PPI0.5.png 8/11/2020 03:48     30K
  286 TKY_202008102040_PPI1.5.png 8/11/2020 03:48     29K
  287 TKY_202008102040_PPI2.5.png 8/11/2020 03:48     33K
  288 TKY_202008102040_PPI3.6.png 8/11/2020 03:48     33K
  289 TKY_202008102050_BASE00.png 8/11/2020 03:58     34K
  290 TKY_202008102050_CAPI02.png 8/11/2020 03:58     27K
  291 TKY_202008102050_CAPI03.png 8/11/2020 03:58     27K
  292 TKY_202008102050_CAPI05.png 8/11/2020 03:58     31K
  293 TKY_202008102050_CAPI07.png 8/11/2020 03:58     32K
  294 TKY_202008102050_CMAX00.png 8/11/2020 03:58     34K
  295 TKY_202008102050_ETOP00.png 8/11/2020 03:58     28K
  296 TKY_202008102050_HMAX00.png 8/11/2020 03:58     37K
  297 TKY_202008102050_PPI0.5.png 8/11/2020 03:58     30K
  298 TKY_202008102050_PPI1.5.png 8/11/2020 03:58     29K
  299 TKY_202008102050_PPI2.5.png 8/11/2020 03:58     33K
  300 TKY_202008102050_PPI3.6.png 8/11/2020 03:58     33K
  301 TKY_202008102100_BASE00.png 8/11/2020 04:09     34K
  302 TKY_202008102100_CAPI02.png 8/11/2020 04:08     27K
  303 TKY_202008102100_CAPI03.png 8/11/2020 04:08     28K
  304 TKY_202008102100_CAPI05.png 8/11/2020 04:08     31K
  305 TKY_202008102100_CAPI07.png 8/11/2020 04:08     32K
  306 TKY_202008102100_CMAX00.png 8/11/2020 04:08     34K
  307 TKY_202008102100_ETOP00.png 8/11/2020 04:08     28K
  308 TKY_202008102100_HMAX00.png 8/11/2020 04:08     38K
  309 TKY_202008102100_PPI0.5.png 8/11/2020 04:08     30K
  310 TKY_202008102100_PPI1.5.png 8/11/2020 04:08     29K
  311 TKY_202008102100_PPI2.5.png 8/11/2020 04:08     33K
  312 TKY_202008102100_PPI3.6.png 8/11/2020 04:08     34K
  313 TKY_202008102110_BASE00.png 8/11/2020 04:18     34K
  314 TKY_202008102110_CAPI02.png 8/11/2020 04:18     27K
  315 TKY_202008102110_CAPI03.png 8/11/2020 04:18     27K
  316 TKY_202008102110_CAPI05.png 8/11/2020 04:18     31K
  317 TKY_202008102110_CAPI07.png 8/11/2020 04:18     32K
  318 TKY_202008102110_CMAX00.png 8/11/2020 04:18     34K
  319 TKY_202008102110_ETOP00.png 8/11/2020 04:18     28K
  320 TKY_202008102110_HMAX00.png 8/11/2020 04:18     37K
  321 TKY_202008102110_PPI0.5.png 8/11/2020 04:18     29K
  322 TKY_202008102110_PPI1.5.png 8/11/2020 04:18     29K
  323 TKY_202008102110_PPI2.5.png 8/11/2020 04:18     33K
  324 TKY_202008102110_PPI3.6.png 8/11/2020 04:18     34K
  325 TKY_202008102120_BASE00.png 8/11/2020 04:28     35K
  326 TKY_202008102120_CAPI02.png 8/11/2020 04:28     27K
  327 TKY_202008102120_CAPI03.png 8/11/2020 04:28     28K
  328 TKY_202008102120_CAPI05.png 8/11/2020 04:28     32K
  329 TKY_202008102120_CAPI07.png 8/11/2020 04:28     32K
  330 TKY_202008102120_CMAX00.png 8/11/2020 04:28     34K
  331 TKY_202008102120_ETOP00.png 8/11/2020 04:28     29K
  332 TKY_202008102120_HMAX00.png 8/11/2020 04:28     38K
  333 TKY_202008102120_PPI0.5.png 8/11/2020 04:28     30K
  334 TKY_202008102120_PPI1.5.png 8/11/2020 04:28     29K
  335 TKY_202008102120_PPI2.5.png 8/11/2020 04:28     34K
  336 TKY_202008102120_PPI3.6.png 8/11/2020 04:28     34K
  337 TKY_202008102130_BASE00.png 8/11/2020 04:38     35K
  338 TKY_202008102130_CAPI02.png 8/11/2020 04:38     27K
  339 TKY_202008102130_CAPI03.png 8/11/2020 04:38     28K
  340 TKY_202008102130_CAPI05.png 8/11/2020 04:38     31K
  341 TKY_202008102130_CAPI07.png 8/11/2020 04:38     31K
  342 TKY_202008102130_CMAX00.png 8/11/2020 04:38     34K
  343 TKY_202008102130_ETOP00.png 8/11/2020 04:38     28K
  344 TKY_202008102130_HMAX00.png 8/11/2020 04:38     37K
  345 TKY_202008102130_PPI0.5.png 8/11/2020 04:38     29K
  346 TKY_202008102130_PPI1.5.png 8/11/2020 04:38     29K
  347 TKY_202008102130_PPI2.5.png 8/11/2020 04:38     34K
  348 TKY_202008102130_PPI3.6.png 8/11/2020 04:38     33K
  349 TKY_202008102140_BASE00.png 8/11/2020 04:48     34K
  350 TKY_202008102140_CAPI02.png 8/11/2020 04:48     27K
  351 TKY_202008102140_CAPI03.png 8/11/2020 04:48     28K
  352 TKY_202008102140_CAPI05.png 8/11/2020 04:48     31K
  353 TKY_202008102140_CAPI07.png 8/11/2020 04:48     31K
  354 TKY_202008102140_CMAX00.png 8/11/2020 04:48     34K
  355 TKY_202008102140_ETOP00.png 8/11/2020 04:48     28K
  356 TKY_202008102140_HMAX00.png 8/11/2020 04:48     37K
  357 TKY_202008102140_PPI0.5.png 8/11/2020 04:48     29K
  358 TKY_202008102140_PPI1.5.png 8/11/2020 04:48     29K
  359 TKY_202008102140_PPI2.5.png 8/11/2020 04:48     33K
  360 TKY_202008102140_PPI3.6.png 8/11/2020 04:48     32K
  361 TKY_202008102150_BASE00.png 8/11/2020 04:58     35K
  362 TKY_202008102150_CAPI02.png 8/11/2020 04:58     27K
  363 TKY_202008102150_CAPI03.png 8/11/2020 04:58     28K
  364 TKY_202008102150_CAPI05.png 8/11/2020 04:58     30K
  365 TKY_202008102150_CAPI07.png 8/11/2020 04:58     31K
  366 TKY_202008102150_CMAX00.png 8/11/2020 04:58     33K
  367 TKY_202008102150_ETOP00.png 8/11/2020 04:58     27K
  368 TKY_202008102150_HMAX00.png 8/11/2020 04:58     36K
  369 TKY_202008102150_PPI0.5.png 8/11/2020 04:58     29K
  370 TKY_202008102150_PPI1.5.png 8/11/2020 04:58     28K
  371 TKY_202008102150_PPI2.5.png 8/11/2020 04:58     33K
  372 TKY_202008102150_PPI3.6.png 8/11/2020 04:58     32K
  373 TKY_202008102200_BASE00.png 8/11/2020 05:08     34K
  374 TKY_202008102200_CAPI02.png 8/11/2020 05:08     27K
  375 TKY_202008102200_CAPI03.png 8/11/2020 05:08     28K
  376 TKY_202008102200_CAPI05.png 8/11/2020 05:08     30K
  377 TKY_202008102200_CAPI07.png 8/11/2020 05:08     30K
  378 TKY_202008102200_CMAX00.png 8/11/2020 05:08     33K
  379 TKY_202008102200_ETOP00.png 8/11/2020 05:08     27K
  380 TKY_202008102200_HMAX00.png 8/11/2020 05:08     37K
  381 TKY_202008102200_PPI0.5.png 8/11/2020 05:08     30K
  382 TKY_202008102200_PPI1.5.png 8/11/2020 05:08     28K
  383 TKY_202008102200_PPI2.5.png 8/11/2020 05:08     32K
  384 TKY_202008102200_PPI3.6.png 8/11/2020 05:08     31K
  385 TKY_202008102210_BASE00.png 8/11/2020 05:18     34K
  386 TKY_202008102210_CAPI02.png 8/11/2020 05:18     28K
  387 TKY_202008102210_CAPI03.png 8/11/2020 05:18     28K
  388 TKY_202008102210_CAPI05.png 8/11/2020 05:18     29K
  389 TKY_202008102210_CAPI07.png 8/11/2020 05:18     30K
  390 TKY_202008102210_CMAX00.png 8/11/2020 05:18     33K
  391 TKY_202008102210_ETOP00.png 8/11/2020 05:18     27K
  392 TKY_202008102210_HMAX00.png 8/11/2020 05:18     36K
  393 TKY_202008102210_PPI0.5.png 8/11/2020 05:18     31K
  394 TKY_202008102210_PPI1.5.png 8/11/2020 05:18     29K
  395 TKY_202008102210_PPI2.5.png 8/11/2020 05:18     32K
  396 TKY_202008102210_PPI3.6.png 8/11/2020 05:18     31K
  397 TKY_202008102220_BASE00.png 8/11/2020 05:28     33K
  398 TKY_202008102220_CAPI02.png 8/11/2020 05:28     28K
  399 TKY_202008102220_CAPI03.png 8/11/2020 05:28     28K
  400 TKY_202008102220_CAPI05.png 8/11/2020 05:28     28K
  401 TKY_202008102220_CAPI07.png 8/11/2020 05:28     29K
  402 TKY_202008102220_CMAX00.png 8/11/2020 05:28     32K
  403 TKY_202008102220_ETOP00.png 8/11/2020 05:28     27K
  404 TKY_202008102220_HMAX00.png 8/11/2020 05:28     36K
  405 TKY_202008102220_PPI0.5.png 8/11/2020 05:28     31K
  406 TKY_202008102220_PPI1.5.png 8/11/2020 05:28     29K
  407 TKY_202008102220_PPI2.5.png 8/11/2020 05:28     31K
  408 TKY_202008102220_PPI3.6.png 8/11/2020 05:28     30K
  409 TKY_202008102230_BASE00.png 8/11/2020 05:38     33K
  410 TKY_202008102230_CAPI02.png 8/11/2020 05:38     28K
  411 TKY_202008102230_CAPI03.png 8/11/2020 05:38     29K
  412 TKY_202008102230_CAPI05.png 8/11/2020 05:38     29K
  413 TKY_202008102230_CAPI07.png 8/11/2020 05:38     29K
  414 TKY_202008102230_CMAX00.png 8/11/2020 05:38     32K
  415 TKY_202008102230_ETOP00.png 8/11/2020 05:38     27K
  416 TKY_202008102230_HMAX00.png 8/11/2020 05:38     36K
  417 TKY_202008102230_PPI0.5.png 8/11/2020 05:38     31K
  418 TKY_202008102230_PPI1.5.png 8/11/2020 05:38     28K
  419 TKY_202008102230_PPI2.5.png 8/11/2020 05:38     30K
  420 TKY_202008102230_PPI3.6.png 8/11/2020 05:38     29K
  421 TKY_202008102240_BASE00.png 8/11/2020 05:48     32K
  422 TKY_202008102240_CAPI02.png 8/11/2020 05:48     28K
  423 TKY_202008102240_CAPI03.png 8/11/2020 05:48     28K
  424 TKY_202008102240_CAPI05.png 8/11/2020 05:48     28K
  425 TKY_202008102240_CAPI07.png 8/11/2020 05:48     29K
  426 TKY_202008102240_CMAX00.png 8/11/2020 05:48     31K
  427 TKY_202008102240_ETOP00.png 8/11/2020 05:48     26K
  428 TKY_202008102240_HMAX00.png 8/11/2020 05:48     35K
  429 TKY_202008102240_PPI0.5.png 8/11/2020 05:48     30K
  430 TKY_202008102240_PPI1.5.png 8/11/2020 05:48     28K
  431 TKY_202008102240_PPI2.5.png 8/11/2020 05:48     31K
  432 TKY_202008102240_PPI3.6.png 8/11/2020 05:48     29K
  433 TKY_202008102250_BASE00.png 8/11/2020 05:58     32K
  434 TKY_202008102250_CAPI02.png 8/11/2020 05:58     28K
  435 TKY_202008102250_CAPI03.png 8/11/2020 05:58     28K
  436 TKY_202008102250_CAPI05.png 8/11/2020 05:58     28K
  437 TKY_202008102250_CAPI07.png 8/11/2020 05:58     29K
  438 TKY_202008102250_CMAX00.png 8/11/2020 05:58     31K
  439 TKY_202008102250_ETOP00.png 8/11/2020 05:58     26K
  440 TKY_202008102250_HMAX00.png 8/11/2020 05:58     35K
  441 TKY_202008102250_PPI0.5.png 8/11/2020 05:58     30K
  442 TKY_202008102250_PPI1.5.png 8/11/2020 05:58     29K
  443 TKY_202008102250_PPI2.5.png 8/11/2020 05:58     31K
  444 TKY_202008102250_PPI3.6.png 8/11/2020 05:58     28K
  445 TKY_202008102300_BASE00.png 8/11/2020 06:08     32K
  446 TKY_202008102300_CAPI02.png 8/11/2020 06:08     28K
  447 TKY_202008102300_CAPI03.png 8/11/2020 06:08     28K
  448 TKY_202008102300_CAPI05.png 8/11/2020 06:08     28K
  449 TKY_202008102300_CAPI07.png 8/11/2020 06:08     29K
  450 TKY_202008102300_CMAX00.png 8/11/2020 06:08     31K
  451 TKY_202008102300_ETOP00.png 8/11/2020 06:08     26K
  452 TKY_202008102300_HMAX00.png 8/11/2020 06:08     35K
  453 TKY_202008102300_PPI0.5.png 8/11/2020 06:08     31K
  454 TKY_202008102300_PPI1.5.png 8/11/2020 06:08     29K
  455 TKY_202008102300_PPI2.5.png 8/11/2020 06:08     30K
  456 TKY_202008102300_PPI3.6.png 8/11/2020 06:08     28K
  457 TKY_202008102310_BASE00.png 8/11/2020 06:18     32K
  458 TKY_202008102310_CAPI02.png 8/11/2020 06:18     28K
  459 TKY_202008102310_CAPI03.png 8/11/2020 06:18     27K
  460 TKY_202008102310_CAPI05.png 8/11/2020 06:18     28K
  461 TKY_202008102310_CAPI07.png 8/11/2020 06:18     28K
  462 TKY_202008102310_CMAX00.png 8/11/2020 06:18     31K
  463 TKY_202008102310_ETOP00.png 8/11/2020 06:18     26K
  464 TKY_202008102310_HMAX00.png 8/11/2020 06:18     34K
  465 TKY_202008102310_PPI0.5.png 8/11/2020 06:18     30K
  466 TKY_202008102310_PPI1.5.png 8/11/2020 06:18     29K
  467 TKY_202008102310_PPI2.5.png 8/11/2020 06:18     30K
  468 TKY_202008102310_PPI3.6.png 8/11/2020 06:18     29K
  469 TKY_202008102320_BASE00.png 8/11/2020 06:28     32K
  470 TKY_202008102320_CAPI02.png 8/11/2020 06:28     27K
  471 TKY_202008102320_CAPI03.png 8/11/2020 06:28     27K
  472 TKY_202008102320_CAPI05.png 8/11/2020 06:28     28K
  473 TKY_202008102320_CAPI07.png 8/11/2020 06:28     28K
  474 TKY_202008102320_CMAX00.png 8/11/2020 06:28     31K
  475 TKY_202008102320_ETOP00.png 8/11/2020 06:28     26K
  476 TKY_202008102320_HMAX00.png 8/11/2020 06:28     34K
  477 TKY_202008102320_PPI0.5.png 8/11/2020 06:28     30K
  478 TKY_202008102320_PPI1.5.png 8/11/2020 06:28     30K
  479 TKY_202008102320_PPI2.5.png 8/11/2020 06:28     30K
  480 TKY_202008102320_PPI3.6.png 8/11/2020 06:28     29K
  481 TKY_202008102330_BASE00.png 8/11/2020 06:38     32K
  482 TKY_202008102330_CAPI02.png 8/11/2020 06:38     27K
  483 TKY_202008102330_CAPI03.png 8/11/2020 06:38     27K
  484 TKY_202008102330_CAPI05.png 8/11/2020 06:38     28K
  485 TKY_202008102330_CAPI07.png 8/11/2020 06:38     28K
  486 TKY_202008102330_CMAX00.png 8/11/2020 06:38     31K
  487 TKY_202008102330_ETOP00.png 8/11/2020 06:38     27K
  488 TKY_202008102330_HMAX00.png 8/11/2020 06:38     34K
  489 TKY_202008102330_PPI0.5.png 8/11/2020 06:38     30K
  490 TKY_202008102330_PPI1.5.png 8/11/2020 06:38     29K
  491 TKY_202008102330_PPI2.5.png 8/11/2020 06:38     30K
  492 TKY_202008102330_PPI3.6.png 8/11/2020 06:38     29K
  493 TKY_202008102340_BASE00.png 8/11/2020 06:49     33K
  494 TKY_202008102340_CAPI02.png 8/11/2020 06:48     27K
  495 TKY_202008102340_CAPI03.png 8/11/2020 06:48     27K
  496 TKY_202008102340_CAPI05.png 8/11/2020 06:48     28K
  497 TKY_202008102340_CAPI07.png 8/11/2020 06:48     28K
  498 TKY_202008102340_CMAX00.png 8/11/2020 06:48     31K
  499 TKY_202008102340_ETOP00.png 8/11/2020 06:48     27K
  500 TKY_202008102340_HMAX00.png 8/11/2020 06:48     35K
  501 TKY_202008102340_PPI0.5.png 8/11/2020 06:48     30K
  502 TKY_202008102340_PPI1.5.png 8/11/2020 06:48     30K
  503 TKY_202008102340_PPI2.5.png 8/11/2020 06:48     31K
  504 TKY_202008102340_PPI3.6.png 8/11/2020 06:48     30K
  505 TKY_202008102350_BASE00.png 8/11/2020 07:05     32K
  506 TKY_202008102350_CAPI02.png 8/11/2020 07:04     27K
  507 TKY_202008102350_CAPI03.png 8/11/2020 07:04     27K
  508 TKY_202008102350_CAPI05.png 8/11/2020 07:04     28K
  509 TKY_202008102350_CAPI07.png 8/11/2020 07:04     28K
  510 TKY_202008102350_CMAX00.png 8/11/2020 07:04     31K
  511 TKY_202008102350_ETOP00.png 8/11/2020 07:04     27K
  512 TKY_202008102350_HMAX00.png 8/11/2020 07:04     34K
  513 TKY_202008102350_PPI0.5.png 8/11/2020 07:04     31K
  514 TKY_202008102350_PPI1.5.png 8/11/2020 07:04     30K
  515 TKY_202008102350_PPI2.5.png 8/11/2020 07:04     30K
  516 TKY_202008102350_PPI3.6.png 8/11/2020 07:04     29K
  517 TKY_202008110000_BASE00.png 8/11/2020 07:08     32K
  518 TKY_202008110000_CAPI02.png 8/11/2020 07:08     27K
  519 TKY_202008110000_CAPI03.png 8/11/2020 07:08     27K
  520 TKY_202008110000_CAPI05.png 8/11/2020 07:08     28K
  521 TKY_202008110000_CAPI07.png 8/11/2020 07:08     28K
  522 TKY_202008110000_CMAX00.png 8/11/2020 07:08     31K
  523 TKY_202008110000_ETOP00.png 8/11/2020 07:08     26K
  524 TKY_202008110000_HMAX00.png 8/11/2020 07:08     34K
  525 TKY_202008110000_PPI0.5.png 8/11/2020 07:08     31K
  526 TKY_202008110000_PPI1.5.png 8/11/2020 07:08     29K
  527 TKY_202008110000_PPI2.5.png 8/11/2020 07:08     30K
  528 TKY_202008110000_PPI3.6.png 8/11/2020 07:08     29K
  529 TKY_202008110010_BASE00.png 8/11/2020 07:18     33K
  530 TKY_202008110010_CAPI02.png 8/11/2020 07:18     27K
  531 TKY_202008110010_CAPI03.png 8/11/2020 07:18     27K
  532 TKY_202008110010_CAPI05.png 8/11/2020 07:18     28K
  533 TKY_202008110010_CAPI07.png 8/11/2020 07:18     29K
  534 TKY_202008110010_CMAX00.png 8/11/2020 07:18     32K
  535 TKY_202008110010_ETOP00.png 8/11/2020 07:18     26K
  536 TKY_202008110010_HMAX00.png 8/11/2020 07:18     36K
  537 TKY_202008110010_PPI0.5.png 8/11/2020 07:18     31K
  538 TKY_202008110010_PPI1.5.png 8/11/2020 07:18     30K
  539 TKY_202008110010_PPI2.5.png 8/11/2020 07:18     31K
  540 TKY_202008110010_PPI3.6.png 8/11/2020 07:18     29K
  541 TKY_202008110020_BASE00.png 8/11/2020 07:28     33K
  542 TKY_202008110020_CAPI02.png 8/11/2020 07:28     27K
  543 TKY_202008110020_CAPI03.png 8/11/2020 07:28     27K
  544 TKY_202008110020_CAPI05.png 8/11/2020 07:28     28K
  545 TKY_202008110020_CAPI07.png 8/11/2020 07:28     29K
  546 TKY_202008110020_CMAX00.png 8/11/2020 07:28     31K
  547 TKY_202008110020_ETOP00.png 8/11/2020 07:28     26K
  548 TKY_202008110020_HMAX00.png 8/11/2020 07:28     35K
  549 TKY_202008110020_PPI0.5.png 8/11/2020 07:28     30K
  550 TKY_202008110020_PPI1.5.png 8/11/2020 07:28     30K
  551 TKY_202008110020_PPI2.5.png 8/11/2020 07:28     31K
  552 TKY_202008110020_PPI3.6.png 8/11/2020 07:28     29K
  553 TKY_202008110030_BASE00.png 8/11/2020 07:38     32K
  554 TKY_202008110030_CAPI02.png 8/11/2020 07:38     27K
  555 TKY_202008110030_CAPI03.png 8/11/2020 07:38     27K
  556 TKY_202008110030_CAPI05.png 8/11/2020 07:38     27K
  557 TKY_202008110030_CAPI07.png 8/11/2020 07:38     29K
  558 TKY_202008110030_CMAX00.png 8/11/2020 07:38     31K
  559 TKY_202008110030_ETOP00.png 8/11/2020 07:38     27K
  560 TKY_202008110030_HMAX00.png 8/11/2020 07:38     34K
  561 TKY_202008110030_PPI0.5.png 8/11/2020 07:38     30K
  562 TKY_202008110030_PPI1.5.png 8/11/2020 07:38     30K
  563 TKY_202008110030_PPI2.5.png 8/11/2020 07:38     31K
  564 TKY_202008110030_PPI3.6.png 8/11/2020 07:38     29K
  564 Files ...


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )