• SỐ LIỆU TRẠM RAĐA ĐÔNG HÀ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  .. .. Back


  TRẠM :: ĐÔNG HÀ
  1 DHA_202008101420_BASE00.png 8/10/2020 21:28     38K
  2 DHA_202008101420_CAPI02.png 8/10/2020 21:28     33K
  3 DHA_202008101420_CAPI03.png 8/10/2020 21:28     34K
  4 DHA_202008101420_CAPI05.png 8/10/2020 21:28     35K
  5 DHA_202008101420_CAPI07.png 8/10/2020 21:28     35K
  6 DHA_202008101420_CMAX00.png 8/10/2020 21:28     39K
  7 DHA_202008101420_ETOP00.png 8/10/2020 21:28     31K
  8 DHA_202008101420_HMAX00.png 8/10/2020 21:28     53K
  9 DHA_202008101420_PPI0.5.png 8/10/2020 21:28     40K
  10 DHA_202008101420_PPI1.5.png 8/10/2020 21:28     42K
  11 DHA_202008101420_PPI2.5.png 8/10/2020 21:28     34K
  12 DHA_202008101420_PPI3.6.png 8/10/2020 21:28     28K
  13 DHA_202008101420_PPI5.0.png 8/10/2020 21:28     26K
  14 DHA_202008101430_BASE00.png 8/10/2020 21:38     37K
  15 DHA_202008101430_CAPI02.png 8/10/2020 21:38     33K
  16 DHA_202008101430_CAPI03.png 8/10/2020 21:38     34K
  17 DHA_202008101430_CAPI05.png 8/10/2020 21:38     35K
  18 DHA_202008101430_CAPI07.png 8/10/2020 21:38     34K
  19 DHA_202008101430_CMAX00.png 8/10/2020 21:38     38K
  20 DHA_202008101430_ETOP00.png 8/10/2020 21:38     31K
  21 DHA_202008101430_HMAX00.png 8/10/2020 21:38     51K
  22 DHA_202008101430_PPI0.5.png 8/10/2020 21:38     39K
  23 DHA_202008101430_PPI1.5.png 8/10/2020 21:38     40K
  24 DHA_202008101430_PPI2.5.png 8/10/2020 21:38     33K
  25 DHA_202008101430_PPI3.6.png 8/10/2020 21:38     27K
  26 DHA_202008101430_PPI5.0.png 8/10/2020 21:38     26K
  27 DHA_202008101440_BASE00.png 8/10/2020 21:49     37K
  28 DHA_202008101440_CAPI02.png 8/10/2020 21:48     32K
  29 DHA_202008101440_CAPI03.png 8/10/2020 21:48     33K
  30 DHA_202008101440_CAPI05.png 8/10/2020 21:48     35K
  31 DHA_202008101440_CAPI07.png 8/10/2020 21:48     34K
  32 DHA_202008101440_CMAX00.png 8/10/2020 21:48     37K
  33 DHA_202008101440_ETOP00.png 8/10/2020 21:49     30K
  34 DHA_202008101440_HMAX00.png 8/10/2020 21:48     48K
  35 DHA_202008101440_PPI0.5.png 8/10/2020 21:48     38K
  36 DHA_202008101440_PPI1.5.png 8/10/2020 21:48     39K
  37 DHA_202008101440_PPI2.5.png 8/10/2020 21:48     32K
  38 DHA_202008101440_PPI3.6.png 8/10/2020 21:48     27K
  39 DHA_202008101440_PPI5.0.png 8/10/2020 21:48     26K
  40 DHA_202008101450_BASE00.png 8/10/2020 21:58     35K
  41 DHA_202008101450_CAPI02.png 8/10/2020 21:58     32K
  42 DHA_202008101450_CAPI03.png 8/10/2020 21:58     32K
  43 DHA_202008101450_CAPI05.png 8/10/2020 21:58     34K
  44 DHA_202008101450_CAPI07.png 8/10/2020 21:58     33K
  45 DHA_202008101450_CMAX00.png 8/10/2020 21:58     36K
  46 DHA_202008101450_ETOP00.png 8/10/2020 21:58     29K
  47 DHA_202008101450_HMAX00.png 8/10/2020 21:58     47K
  48 DHA_202008101450_PPI0.5.png 8/10/2020 21:58     37K
  49 DHA_202008101450_PPI1.5.png 8/10/2020 21:58     38K
  50 DHA_202008101450_PPI2.5.png 8/10/2020 21:58     31K
  51 DHA_202008101450_PPI3.6.png 8/10/2020 21:58     26K
  52 DHA_202008101450_PPI5.0.png 8/10/2020 21:58     26K
  53 DHA_202008101500_BASE00.png 8/10/2020 22:09     35K
  54 DHA_202008101500_CAPI02.png 8/10/2020 22:08     31K
  55 DHA_202008101500_CAPI03.png 8/10/2020 22:08     31K
  56 DHA_202008101500_CAPI05.png 8/10/2020 22:08     33K
  57 DHA_202008101500_CAPI07.png 8/10/2020 22:08     32K
  58 DHA_202008101500_CMAX00.png 8/10/2020 22:09     35K
  59 DHA_202008101500_ETOP00.png 8/10/2020 22:09     28K
  60 DHA_202008101500_HMAX00.png 8/10/2020 22:09     46K
  61 DHA_202008101500_PPI0.5.png 8/10/2020 22:08     36K
  62 DHA_202008101500_PPI1.5.png 8/10/2020 22:08     36K
  63 DHA_202008101500_PPI2.5.png 8/10/2020 22:08     29K
  64 DHA_202008101500_PPI3.6.png 8/10/2020 22:08     26K
  65 DHA_202008101500_PPI5.0.png 8/10/2020 22:08     26K
  66 DHA_202008101510_BASE00.png 8/10/2020 22:18     33K
  67 DHA_202008101510_CAPI02.png 8/10/2020 22:18     31K
  68 DHA_202008101510_CAPI03.png 8/10/2020 22:18     31K
  69 DHA_202008101510_CAPI05.png 8/10/2020 22:18     32K
  70 DHA_202008101510_CAPI07.png 8/10/2020 22:18     32K
  71 DHA_202008101510_CMAX00.png 8/10/2020 22:18     34K
  72 DHA_202008101510_ETOP00.png 8/10/2020 22:18     28K
  73 DHA_202008101510_HMAX00.png 8/10/2020 22:18     43K
  74 DHA_202008101510_PPI0.5.png 8/10/2020 22:18     36K
  75 DHA_202008101510_PPI1.5.png 8/10/2020 22:18     34K
  76 DHA_202008101510_PPI2.5.png 8/10/2020 22:18     29K
  77 DHA_202008101510_PPI3.6.png 8/10/2020 22:18     26K
  78 DHA_202008101510_PPI5.0.png 8/10/2020 22:18     26K
  79 DHA_202008101520_BASE00.png 8/10/2020 22:29     33K
  80 DHA_202008101520_CAPI02.png 8/10/2020 22:28     32K
  81 DHA_202008101520_CAPI03.png 8/10/2020 22:28     32K
  82 DHA_202008101520_CAPI05.png 8/10/2020 22:28     32K
  83 DHA_202008101520_CAPI07.png 8/10/2020 22:28     32K
  84 DHA_202008101520_CMAX00.png 8/10/2020 22:28     35K
  85 DHA_202008101520_ETOP00.png 8/10/2020 22:28     29K
  86 DHA_202008101520_HMAX00.png 8/10/2020 22:28     43K
  87 DHA_202008101520_PPI0.5.png 8/10/2020 22:28     37K
  88 DHA_202008101520_PPI1.5.png 8/10/2020 22:28     35K
  89 DHA_202008101520_PPI2.5.png 8/10/2020 22:28     29K
  90 DHA_202008101520_PPI3.6.png 8/10/2020 22:28     26K
  91 DHA_202008101520_PPI5.0.png 8/10/2020 22:28     26K
  92 DHA_202008101530_BASE00.png 8/10/2020 22:38     32K
  93 DHA_202008101530_CAPI02.png 8/10/2020 22:38     31K
  94 DHA_202008101530_CAPI03.png 8/10/2020 22:38     32K
  95 DHA_202008101530_CAPI05.png 8/10/2020 22:38     32K
  96 DHA_202008101530_CAPI07.png 8/10/2020 22:38     32K
  97 DHA_202008101530_CMAX00.png 8/10/2020 22:38     34K
  98 DHA_202008101530_ETOP00.png 8/10/2020 22:38     28K
  99 DHA_202008101530_HMAX00.png 8/10/2020 22:38     42K
  100 DHA_202008101530_PPI0.5.png 8/10/2020 22:38     36K
  101 DHA_202008101530_PPI1.5.png 8/10/2020 22:38     34K
  102 DHA_202008101530_PPI2.5.png 8/10/2020 22:38     29K
  103 DHA_202008101530_PPI3.6.png 8/10/2020 22:38     26K
  104 DHA_202008101530_PPI5.0.png 8/10/2020 22:38     26K
  105 DHA_202008101540_BASE00.png 8/10/2020 22:49     32K
  106 DHA_202008101540_CAPI02.png 8/10/2020 22:48     32K
  107 DHA_202008101540_CAPI03.png 8/10/2020 22:48     32K
  108 DHA_202008101540_CAPI05.png 8/10/2020 22:48     32K
  109 DHA_202008101540_CAPI07.png 8/10/2020 22:48     33K
  110 DHA_202008101540_CMAX00.png 8/10/2020 22:48     35K
  111 DHA_202008101540_ETOP00.png 8/10/2020 22:48     30K
  112 DHA_202008101540_HMAX00.png 8/10/2020 22:48     42K
  113 DHA_202008101540_PPI0.5.png 8/10/2020 22:48     37K
  114 DHA_202008101540_PPI1.5.png 8/10/2020 22:48     36K
  115 DHA_202008101540_PPI2.5.png 8/10/2020 22:48     29K
  116 DHA_202008101540_PPI3.6.png 8/10/2020 22:48     27K
  117 DHA_202008101540_PPI5.0.png 8/10/2020 22:48     26K
  118 DHA_202008101550_BASE00.png 8/10/2020 22:58     33K
  119 DHA_202008101550_CAPI02.png 8/10/2020 22:58     33K
  120 DHA_202008101550_CAPI03.png 8/10/2020 22:58     33K
  121 DHA_202008101550_CAPI05.png 8/10/2020 22:58     33K
  122 DHA_202008101550_CAPI07.png 8/10/2020 22:58     33K
  123 DHA_202008101550_CMAX00.png 8/10/2020 22:58     35K
  124 DHA_202008101550_ETOP00.png 8/10/2020 22:58     30K
  125 DHA_202008101550_HMAX00.png 8/10/2020 22:58     44K
  126 DHA_202008101550_PPI0.5.png 8/10/2020 22:58     37K
  127 DHA_202008101550_PPI1.5.png 8/10/2020 22:58     37K
  128 DHA_202008101550_PPI2.5.png 8/10/2020 22:58     29K
  129 DHA_202008101550_PPI3.6.png 8/10/2020 22:58     27K
  130 DHA_202008101550_PPI5.0.png 8/10/2020 22:58     26K
  131 DHA_202008101600_BASE00.png 8/10/2020 23:09     33K
  132 DHA_202008101600_CAPI02.png 8/10/2020 23:08     33K
  133 DHA_202008101600_CAPI03.png 8/10/2020 23:08     33K
  134 DHA_202008101600_CAPI05.png 8/10/2020 23:08     33K
  135 DHA_202008101600_CAPI07.png 8/10/2020 23:08     33K
  136 DHA_202008101600_CMAX00.png 8/10/2020 23:08     36K
  137 DHA_202008101600_ETOP00.png 8/10/2020 23:09     30K
  138 DHA_202008101600_HMAX00.png 8/10/2020 23:09     45K
  139 DHA_202008101600_PPI0.5.png 8/10/2020 23:08     37K
  140 DHA_202008101600_PPI1.5.png 8/10/2020 23:08     38K
  141 DHA_202008101600_PPI2.5.png 8/10/2020 23:08     30K
  142 DHA_202008101600_PPI3.6.png 8/10/2020 23:08     27K
  143 DHA_202008101600_PPI5.0.png 8/10/2020 23:08     26K
  144 DHA_202008101610_BASE00.png 8/10/2020 23:18     34K
  145 DHA_202008101610_CAPI02.png 8/10/2020 23:18     33K
  146 DHA_202008101610_CAPI03.png 8/10/2020 23:18     34K
  147 DHA_202008101610_CAPI05.png 8/10/2020 23:18     34K
  148 DHA_202008101610_CAPI07.png 8/10/2020 23:18     34K
  149 DHA_202008101610_CMAX00.png 8/10/2020 23:18     36K
  150 DHA_202008101610_ETOP00.png 8/10/2020 23:18     30K
  151 DHA_202008101610_HMAX00.png 8/10/2020 23:18     49K
  152 DHA_202008101610_PPI0.5.png 8/10/2020 23:18     38K
  153 DHA_202008101610_PPI1.5.png 8/10/2020 23:18     39K
  154 DHA_202008101610_PPI2.5.png 8/10/2020 23:18     30K
  155 DHA_202008101610_PPI3.6.png 8/10/2020 23:18     27K
  156 DHA_202008101610_PPI5.0.png 8/10/2020 23:18     26K
  157 DHA_202008101620_BASE00.png 8/10/2020 23:28     35K
  158 DHA_202008101620_CAPI02.png 8/10/2020 23:28     35K
  159 DHA_202008101620_CAPI03.png 8/10/2020 23:28     35K
  160 DHA_202008101620_CAPI05.png 8/10/2020 23:28     35K
  161 DHA_202008101620_CAPI07.png 8/10/2020 23:28     35K
  162 DHA_202008101620_CMAX00.png 8/10/2020 23:28     38K
  163 DHA_202008101620_ETOP00.png 8/10/2020 23:28     31K
  164 DHA_202008101620_HMAX00.png 8/10/2020 23:28     51K
  165 DHA_202008101620_PPI0.5.png 8/10/2020 23:28     39K
  166 DHA_202008101620_PPI1.5.png 8/10/2020 23:28     41K
  167 DHA_202008101620_PPI2.5.png 8/10/2020 23:28     31K
  168 DHA_202008101620_PPI3.6.png 8/10/2020 23:28     27K
  169 DHA_202008101620_PPI5.0.png 8/10/2020 23:28     26K
  170 DHA_202008101630_BASE00.png 8/10/2020 23:38     37K
  171 DHA_202008101630_CAPI02.png 8/10/2020 23:38     35K
  172 DHA_202008101630_CAPI03.png 8/10/2020 23:38     36K
  173 DHA_202008101630_CAPI05.png 8/10/2020 23:38     35K
  174 DHA_202008101630_CAPI07.png 8/10/2020 23:38     36K
  175 DHA_202008101630_CMAX00.png 8/10/2020 23:38     39K
  176 DHA_202008101630_ETOP00.png 8/10/2020 23:38     31K
  177 DHA_202008101630_HMAX00.png 8/10/2020 23:38     54K
  178 DHA_202008101630_PPI0.5.png 8/10/2020 23:38     40K
  179 DHA_202008101630_PPI1.5.png 8/10/2020 23:38     41K
  180 DHA_202008101630_PPI2.5.png 8/10/2020 23:38     31K
  181 DHA_202008101630_PPI3.6.png 8/10/2020 23:38     27K
  182 DHA_202008101630_PPI5.0.png 8/10/2020 23:38     26K
  183 DHA_202008101640_BASE00.png 8/10/2020 23:49     37K
  184 DHA_202008101640_CAPI02.png 8/10/2020 23:48     36K
  185 DHA_202008101640_CAPI03.png 8/10/2020 23:48     36K
  186 DHA_202008101640_CAPI05.png 8/10/2020 23:48     36K
  187 DHA_202008101640_CAPI07.png 8/10/2020 23:48     37K
  188 DHA_202008101640_CMAX00.png 8/10/2020 23:48     40K
  189 DHA_202008101640_ETOP00.png 8/10/2020 23:49     31K
  190 DHA_202008101640_HMAX00.png 8/10/2020 23:48     57K
  191 DHA_202008101640_PPI0.5.png 8/10/2020 23:48     40K
  192 DHA_202008101640_PPI1.5.png 8/10/2020 23:48     43K
  193 DHA_202008101640_PPI2.5.png 8/10/2020 23:48     32K
  194 DHA_202008101640_PPI3.6.png 8/10/2020 23:48     27K
  195 DHA_202008101640_PPI5.0.png 8/10/2020 23:48     26K
  196 DHA_202008101650_BASE00.png 8/10/2020 23:58     38K
  197 DHA_202008101650_CAPI02.png 8/10/2020 23:58     36K
  198 DHA_202008101650_CAPI03.png 8/10/2020 23:58     36K
  199 DHA_202008101650_CAPI05.png 8/10/2020 23:58     36K
  200 DHA_202008101650_CAPI07.png 8/10/2020 23:58     37K
  201 DHA_202008101650_CMAX00.png 8/10/2020 23:58     41K
  202 DHA_202008101650_ETOP00.png 8/10/2020 23:58     31K
  203 DHA_202008101650_HMAX00.png 8/10/2020 23:58     58K
  204 DHA_202008101650_PPI0.5.png 8/10/2020 23:58     40K
  205 DHA_202008101650_PPI1.5.png 8/10/2020 23:58     44K
  206 DHA_202008101650_PPI2.5.png 8/10/2020 23:58     33K
  207 DHA_202008101650_PPI3.6.png 8/10/2020 23:58     27K
  208 DHA_202008101650_PPI5.0.png 8/10/2020 23:58     26K
  209 DHA_202008101700_BASE00.png 8/11/2020 00:08     39K
  210 DHA_202008101700_CAPI02.png 8/11/2020 00:08     37K
  211 DHA_202008101700_CAPI03.png 8/11/2020 00:08     38K
  212 DHA_202008101700_CAPI05.png 8/11/2020 00:08     37K
  213 DHA_202008101700_CAPI07.png 8/11/2020 00:08     38K
  214 DHA_202008101700_CMAX00.png 8/11/2020 00:08     42K
  215 DHA_202008101700_ETOP00.png 8/11/2020 00:08     32K
  216 DHA_202008101700_HMAX00.png 8/11/2020 00:08     60K
  217 DHA_202008101700_PPI0.5.png 8/11/2020 00:08     42K
  218 DHA_202008101700_PPI1.5.png 8/11/2020 00:08     46K
  219 DHA_202008101700_PPI2.5.png 8/11/2020 00:08     33K
  220 DHA_202008101700_PPI3.6.png 8/11/2020 00:08     27K
  221 DHA_202008101700_PPI5.0.png 8/11/2020 00:08     26K
  222 DHA_202008101710_BASE00.png 8/11/2020 00:18     40K
  223 DHA_202008101710_CAPI02.png 8/11/2020 00:18     38K
  224 DHA_202008101710_CAPI03.png 8/11/2020 00:18     38K
  225 DHA_202008101710_CAPI05.png 8/11/2020 00:18     37K
  226 DHA_202008101710_CAPI07.png 8/11/2020 00:18     37K
  227 DHA_202008101710_CMAX00.png 8/11/2020 00:18     43K
  228 DHA_202008101710_ETOP00.png 8/11/2020 00:18     32K
  229 DHA_202008101710_HMAX00.png 8/11/2020 00:18     63K
  230 DHA_202008101710_PPI0.5.png 8/11/2020 00:18     43K
  231 DHA_202008101710_PPI1.5.png 8/11/2020 00:18     47K
  232 DHA_202008101710_PPI2.5.png 8/11/2020 00:18     34K
  233 DHA_202008101710_PPI3.6.png 8/11/2020 00:18     27K
  234 DHA_202008101710_PPI5.0.png 8/11/2020 00:18     26K
  235 DHA_202008101720_BASE00.png 8/11/2020 00:28     41K
  236 DHA_202008101720_CAPI02.png 8/11/2020 00:28     39K
  237 DHA_202008101720_CAPI03.png 8/11/2020 00:28     39K
  238 DHA_202008101720_CAPI05.png 8/11/2020 00:28     38K
  239 DHA_202008101720_CAPI07.png 8/11/2020 00:28     38K
  240 DHA_202008101720_CMAX00.png 8/11/2020 00:28     44K
  241 DHA_202008101720_ETOP00.png 8/11/2020 00:28     32K
  242 DHA_202008101720_HMAX00.png 8/11/2020 00:28     65K
  243 DHA_202008101720_PPI0.5.png 8/11/2020 00:28     44K
  244 DHA_202008101720_PPI1.5.png 8/11/2020 00:28     48K
  245 DHA_202008101720_PPI2.5.png 8/11/2020 00:28     34K
  246 DHA_202008101720_PPI3.6.png 8/11/2020 00:28     27K
  247 DHA_202008101720_PPI5.0.png 8/11/2020 00:28     26K
  248 DHA_202008101730_BASE00.png 8/11/2020 00:38     42K
  249 DHA_202008101730_CAPI02.png 8/11/2020 00:38     40K
  250 DHA_202008101730_CAPI03.png 8/11/2020 00:38     40K
  251 DHA_202008101730_CAPI05.png 8/11/2020 00:38     39K
  252 DHA_202008101730_CAPI07.png 8/11/2020 00:38     39K
  253 DHA_202008101730_CMAX00.png 8/11/2020 00:38     44K
  254 DHA_202008101730_ETOP00.png 8/11/2020 00:38     32K
  255 DHA_202008101730_HMAX00.png 8/11/2020 00:38     65K
  256 DHA_202008101730_PPI0.5.png 8/11/2020 00:38     45K
  257 DHA_202008101730_PPI1.5.png 8/11/2020 00:38     48K
  258 DHA_202008101730_PPI2.5.png 8/11/2020 00:38     34K
  259 DHA_202008101730_PPI3.6.png 8/11/2020 00:38     27K
  260 DHA_202008101730_PPI5.0.png 8/11/2020 00:38     26K
  261 DHA_202008101740_BASE00.png 8/11/2020 00:48     42K
  262 DHA_202008101740_CAPI02.png 8/11/2020 00:48     39K
  263 DHA_202008101740_CAPI03.png 8/11/2020 00:48     40K
  264 DHA_202008101740_CAPI05.png 8/11/2020 00:48     39K
  265 DHA_202008101740_CAPI07.png 8/11/2020 00:48     39K
  266 DHA_202008101740_CMAX00.png 8/11/2020 00:48     44K
  267 DHA_202008101740_ETOP00.png 8/11/2020 00:48     32K
  268 DHA_202008101740_HMAX00.png 8/11/2020 00:48     64K
  269 DHA_202008101740_PPI0.5.png 8/11/2020 00:48     44K
  270 DHA_202008101740_PPI1.5.png 8/11/2020 00:48     48K
  271 DHA_202008101740_PPI2.5.png 8/11/2020 00:48     34K
  272 DHA_202008101740_PPI3.6.png 8/11/2020 00:48     27K
  273 DHA_202008101740_PPI5.0.png 8/11/2020 00:48     27K
  274 DHA_202008101750_BASE00.png 8/11/2020 00:59     42K
  275 DHA_202008101750_CAPI02.png 8/11/2020 00:58     39K
  276 DHA_202008101750_CAPI03.png 8/11/2020 00:58     39K
  277 DHA_202008101750_CAPI05.png 8/11/2020 00:58     39K
  278 DHA_202008101750_CAPI07.png 8/11/2020 00:58     39K
  279 DHA_202008101750_CMAX00.png 8/11/2020 00:58     44K
  280 DHA_202008101750_ETOP00.png 8/11/2020 00:58     32K
  281 DHA_202008101750_HMAX00.png 8/11/2020 00:58     64K
  282 DHA_202008101750_PPI0.5.png 8/11/2020 00:58     44K
  283 DHA_202008101750_PPI1.5.png 8/11/2020 00:58     48K
  284 DHA_202008101750_PPI2.5.png 8/11/2020 00:58     35K
  285 DHA_202008101750_PPI3.6.png 8/11/2020 00:58     29K
  286 DHA_202008101750_PPI5.0.png 8/11/2020 00:58     27K
  287 DHA_202008101800_BASE00.png 8/11/2020 01:08     43K
  288 DHA_202008101800_CAPI02.png 8/11/2020 01:08     39K
  289 DHA_202008101800_CAPI03.png 8/11/2020 01:08     40K
  290 DHA_202008101800_CAPI05.png 8/11/2020 01:08     40K
  291 DHA_202008101800_CAPI07.png 8/11/2020 01:08     40K
  292 DHA_202008101800_CMAX00.png 8/11/2020 01:08     44K
  293 DHA_202008101800_ETOP00.png 8/11/2020 01:08     33K
  294 DHA_202008101800_HMAX00.png 8/11/2020 01:08     63K
  295 DHA_202008101800_PPI0.5.png 8/11/2020 01:08     44K
  296 DHA_202008101800_PPI1.5.png 8/11/2020 01:08     48K
  297 DHA_202008101800_PPI2.5.png 8/11/2020 01:08     37K
  298 DHA_202008101800_PPI3.6.png 8/11/2020 01:08     29K
  299 DHA_202008101800_PPI5.0.png 8/11/2020 01:08     27K
  300 DHA_202008101810_BASE00.png 8/11/2020 01:18     42K
  301 DHA_202008101810_CAPI02.png 8/11/2020 01:18     40K
  302 DHA_202008101810_CAPI03.png 8/11/2020 01:18     40K
  303 DHA_202008101810_CAPI05.png 8/11/2020 01:18     41K
  304 DHA_202008101810_CAPI07.png 8/11/2020 01:18     41K
  305 DHA_202008101810_CMAX00.png 8/11/2020 01:18     45K
  306 DHA_202008101810_ETOP00.png 8/11/2020 01:18     33K
  307 DHA_202008101810_HMAX00.png 8/11/2020 01:18     64K
  308 DHA_202008101810_PPI0.5.png 8/11/2020 01:18     45K
  309 DHA_202008101810_PPI1.5.png 8/11/2020 01:18     49K
  310 DHA_202008101810_PPI2.5.png 8/11/2020 01:18     37K
  311 DHA_202008101810_PPI3.6.png 8/11/2020 01:18     29K
  312 DHA_202008101810_PPI5.0.png 8/11/2020 01:18     27K
  313 DHA_202008101820_BASE00.png 8/11/2020 01:29     42K
  314 DHA_202008101820_CAPI02.png 8/11/2020 01:28     40K
  315 DHA_202008101820_CAPI03.png 8/11/2020 01:28     40K
  316 DHA_202008101820_CAPI05.png 8/11/2020 01:28     41K
  317 DHA_202008101820_CAPI07.png 8/11/2020 01:28     41K
  318 DHA_202008101820_CMAX00.png 8/11/2020 01:28     45K
  319 DHA_202008101820_ETOP00.png 8/11/2020 01:28     34K
  320 DHA_202008101820_HMAX00.png 8/11/2020 01:28     63K
  321 DHA_202008101820_PPI0.5.png 8/11/2020 01:28     45K
  322 DHA_202008101820_PPI1.5.png 8/11/2020 01:28     49K
  323 DHA_202008101820_PPI2.5.png 8/11/2020 01:28     37K
  324 DHA_202008101820_PPI3.6.png 8/11/2020 01:28     29K
  325 DHA_202008101820_PPI5.0.png 8/11/2020 01:28     27K
  326 DHA_202008101830_BASE00.png 8/11/2020 01:38     43K
  327 DHA_202008101830_CAPI02.png 8/11/2020 01:38     40K
  328 DHA_202008101830_CAPI03.png 8/11/2020 01:38     41K
  329 DHA_202008101830_CAPI05.png 8/11/2020 01:38     41K
  330 DHA_202008101830_CAPI07.png 8/11/2020 01:38     42K
  331 DHA_202008101830_CMAX00.png 8/11/2020 01:38     46K
  332 DHA_202008101830_ETOP00.png 8/11/2020 01:38     34K
  333 DHA_202008101830_HMAX00.png 8/11/2020 01:38     66K
  334 DHA_202008101830_PPI0.5.png 8/11/2020 01:38     45K
  335 DHA_202008101830_PPI1.5.png 8/11/2020 01:38     49K
  336 DHA_202008101830_PPI2.5.png 8/11/2020 01:38     38K
  337 DHA_202008101830_PPI3.6.png 8/11/2020 01:38     30K
  338 DHA_202008101830_PPI5.0.png 8/11/2020 01:38     27K
  339 DHA_202008101840_BASE00.png 8/11/2020 01:48     44K
  340 DHA_202008101840_CAPI02.png 8/11/2020 01:48     41K
  341 DHA_202008101840_CAPI03.png 8/11/2020 01:48     42K
  342 DHA_202008101840_CAPI05.png 8/11/2020 01:48     42K
  343 DHA_202008101840_CAPI07.png 8/11/2020 01:48     42K
  344 DHA_202008101840_CMAX00.png 8/11/2020 01:48     47K
  345 DHA_202008101840_ETOP00.png 8/11/2020 01:48     34K
  346 DHA_202008101840_HMAX00.png 8/11/2020 01:48     67K
  347 DHA_202008101840_PPI0.5.png 8/11/2020 01:48     46K
  348 DHA_202008101840_PPI1.5.png 8/11/2020 01:48     50K
  349 DHA_202008101840_PPI2.5.png 8/11/2020 01:48     38K
  350 DHA_202008101840_PPI3.6.png 8/11/2020 01:48     30K
  351 DHA_202008101840_PPI5.0.png 8/11/2020 01:48     27K
  352 DHA_202008101850_BASE00.png 8/11/2020 01:58     44K
  353 DHA_202008101850_CAPI02.png 8/11/2020 01:58     41K
  354 DHA_202008101850_CAPI03.png 8/11/2020 01:58     42K
  355 DHA_202008101850_CAPI05.png 8/11/2020 01:58     43K
  356 DHA_202008101850_CAPI07.png 8/11/2020 01:58     43K
  357 DHA_202008101850_CMAX00.png 8/11/2020 01:58     48K
  358 DHA_202008101850_ETOP00.png 8/11/2020 01:58     34K
  359 DHA_202008101850_HMAX00.png 8/11/2020 01:58     69K
  360 DHA_202008101850_PPI0.5.png 8/11/2020 01:58     47K
  361 DHA_202008101850_PPI1.5.png 8/11/2020 01:58     52K
  362 DHA_202008101850_PPI2.5.png 8/11/2020 01:58     38K
  363 DHA_202008101850_PPI3.6.png 8/11/2020 01:58     29K
  364 DHA_202008101850_PPI5.0.png 8/11/2020 01:58     27K
  365 DHA_202008101900_BASE00.png 8/11/2020 02:08     45K
  366 DHA_202008101900_CAPI02.png 8/11/2020 02:08     41K
  367 DHA_202008101900_CAPI03.png 8/11/2020 02:08     42K
  368 DHA_202008101900_CAPI05.png 8/11/2020 02:08     43K
  369 DHA_202008101900_CAPI07.png 8/11/2020 02:08     43K
  370 DHA_202008101900_CMAX00.png 8/11/2020 02:08     48K
  371 DHA_202008101900_ETOP00.png 8/11/2020 02:08     34K
  372 DHA_202008101900_HMAX00.png 8/11/2020 02:08     69K
  373 DHA_202008101900_PPI0.5.png 8/11/2020 02:08     47K
  374 DHA_202008101900_PPI1.5.png 8/11/2020 02:08     52K
  375 DHA_202008101900_PPI2.5.png 8/11/2020 02:08     38K
  376 DHA_202008101900_PPI3.6.png 8/11/2020 02:08     30K
  377 DHA_202008101900_PPI5.0.png 8/11/2020 02:08     27K
  378 DHA_202008101910_BASE00.png 8/11/2020 02:18     45K
  379 DHA_202008101910_CAPI02.png 8/11/2020 02:18     42K
  380 DHA_202008101910_CAPI03.png 8/11/2020 02:18     43K
  381 DHA_202008101910_CAPI05.png 8/11/2020 02:18     44K
  382 DHA_202008101910_CAPI07.png 8/11/2020 02:18     44K
  383 DHA_202008101910_CMAX00.png 8/11/2020 02:18     49K
  384 DHA_202008101910_ETOP00.png 8/11/2020 02:18     34K
  385 DHA_202008101910_HMAX00.png 8/11/2020 02:18     69K
  386 DHA_202008101910_PPI0.5.png 8/11/2020 02:18     48K
  387 DHA_202008101910_PPI1.5.png 8/11/2020 02:18     54K
  388 DHA_202008101910_PPI2.5.png 8/11/2020 02:18     39K
  389 DHA_202008101910_PPI3.6.png 8/11/2020 02:18     29K
  390 DHA_202008101910_PPI5.0.png 8/11/2020 02:18     27K
  391 DHA_202008101920_BASE00.png 8/11/2020 02:29     46K
  392 DHA_202008101920_CAPI02.png 8/11/2020 02:28     43K
  393 DHA_202008101920_CAPI03.png 8/11/2020 02:28     44K
  394 DHA_202008101920_CAPI05.png 8/11/2020 02:28     44K
  395 DHA_202008101920_CAPI07.png 8/11/2020 02:28     44K
  396 DHA_202008101920_CMAX00.png 8/11/2020 02:29     50K
  397 DHA_202008101920_ETOP00.png 8/11/2020 02:29     35K
  398 DHA_202008101920_HMAX00.png 8/11/2020 02:29     71K
  399 DHA_202008101920_PPI0.5.png 8/11/2020 02:28     51K
  400 DHA_202008101920_PPI1.5.png 8/11/2020 02:28     56K
  401 DHA_202008101920_PPI2.5.png 8/11/2020 02:28     39K
  402 DHA_202008101920_PPI3.6.png 8/11/2020 02:28     30K
  403 DHA_202008101920_PPI5.0.png 8/11/2020 02:28     27K
  404 DHA_202008101930_BASE00.png 8/11/2020 02:38     47K
  405 DHA_202008101930_CAPI02.png 8/11/2020 02:38     43K
  406 DHA_202008101930_CAPI03.png 8/11/2020 02:38     44K
  407 DHA_202008101930_CAPI05.png 8/11/2020 02:38     45K
  408 DHA_202008101930_CAPI07.png 8/11/2020 02:38     45K
  409 DHA_202008101930_CMAX00.png 8/11/2020 02:38     50K
  410 DHA_202008101930_ETOP00.png 8/11/2020 02:38     35K
  411 DHA_202008101930_HMAX00.png 8/11/2020 02:38     72K
  412 DHA_202008101930_PPI0.5.png 8/11/2020 02:38     50K
  413 DHA_202008101930_PPI1.5.png 8/11/2020 02:38     55K
  414 DHA_202008101930_PPI2.5.png 8/11/2020 02:38     39K
  415 DHA_202008101930_PPI3.6.png 8/11/2020 02:38     32K
  416 DHA_202008101930_PPI5.0.png 8/11/2020 02:38     27K
  417 DHA_202008101940_BASE00.png 8/11/2020 02:48     47K
  418 DHA_202008101940_CAPI02.png 8/11/2020 02:48     43K
  419 DHA_202008101940_CAPI03.png 8/11/2020 02:48     44K
  420 DHA_202008101940_CAPI05.png 8/11/2020 02:48     45K
  421 DHA_202008101940_CAPI07.png 8/11/2020 02:48     45K
  422 DHA_202008101940_CMAX00.png 8/11/2020 02:48     50K
  423 DHA_202008101940_ETOP00.png 8/11/2020 02:48     35K
  424 DHA_202008101940_HMAX00.png 8/11/2020 02:48     72K
  425 DHA_202008101940_PPI0.5.png 8/11/2020 02:48     50K
  426 DHA_202008101940_PPI1.5.png 8/11/2020 02:48     55K
  427 DHA_202008101940_PPI2.5.png 8/11/2020 02:48     39K
  428 DHA_202008101940_PPI3.6.png 8/11/2020 02:48     32K
  429 DHA_202008101940_PPI5.0.png 8/11/2020 02:48     27K
  430 DHA_202008101950_BASE00.png 8/11/2020 02:58     46K
  431 DHA_202008101950_CAPI02.png 8/11/2020 02:58     43K
  432 DHA_202008101950_CAPI03.png 8/11/2020 02:58     44K
  433 DHA_202008101950_CAPI05.png 8/11/2020 02:58     45K
  434 DHA_202008101950_CAPI07.png 8/11/2020 02:58     44K
  435 DHA_202008101950_CMAX00.png 8/11/2020 02:58     50K
  436 DHA_202008101950_ETOP00.png 8/11/2020 02:58     34K
  437 DHA_202008101950_HMAX00.png 8/11/2020 02:58     72K
  438 DHA_202008101950_PPI0.5.png 8/11/2020 02:58     49K
  439 DHA_202008101950_PPI1.5.png 8/11/2020 02:58     54K
  440 DHA_202008101950_PPI2.5.png 8/11/2020 02:58     40K
  441 DHA_202008101950_PPI3.6.png 8/11/2020 02:58     32K
  442 DHA_202008101950_PPI5.0.png 8/11/2020 02:58     27K
  443 DHA_202008102000_BASE00.png 8/11/2020 03:08     48K
  444 DHA_202008102000_CAPI02.png 8/11/2020 03:08     43K
  445 DHA_202008102000_CAPI03.png 8/11/2020 03:08     44K
  446 DHA_202008102000_CAPI05.png 8/11/2020 03:08     45K
  447 DHA_202008102000_CAPI07.png 8/11/2020 03:08     44K
  448 DHA_202008102000_CMAX00.png 8/11/2020 03:08     50K
  449 DHA_202008102000_ETOP00.png 8/11/2020 03:08     35K
  450 DHA_202008102000_HMAX00.png 8/11/2020 03:08     71K
  451 DHA_202008102000_PPI0.5.png 8/11/2020 03:08     49K
  452 DHA_202008102000_PPI1.5.png 8/11/2020 03:08     54K
  453 DHA_202008102000_PPI2.5.png 8/11/2020 03:08     41K
  454 DHA_202008102000_PPI3.6.png 8/11/2020 03:08     33K
  455 DHA_202008102000_PPI5.0.png 8/11/2020 03:08     27K
  456 DHA_202008102010_BASE00.png 8/11/2020 03:18     47K
  457 DHA_202008102010_CAPI02.png 8/11/2020 03:18     43K
  458 DHA_202008102010_CAPI03.png 8/11/2020 03:18     44K
  459 DHA_202008102010_CAPI05.png 8/11/2020 03:18     45K
  460 DHA_202008102010_CAPI07.png 8/11/2020 03:18     43K
  461 DHA_202008102010_CMAX00.png 8/11/2020 03:18     50K
  462 DHA_202008102010_ETOP00.png 8/11/2020 03:18     35K
  463 DHA_202008102010_HMAX00.png 8/11/2020 03:18     67K
  464 DHA_202008102010_PPI0.5.png 8/11/2020 03:18     49K
  465 DHA_202008102010_PPI1.5.png 8/11/2020 03:18     54K
  466 DHA_202008102010_PPI2.5.png 8/11/2020 03:18     41K
  467 DHA_202008102010_PPI3.6.png 8/11/2020 03:18     33K
  468 DHA_202008102010_PPI5.0.png 8/11/2020 03:18     27K
  469 DHA_202008102020_BASE00.png 8/11/2020 03:29     46K
  470 DHA_202008102020_CAPI02.png 8/11/2020 03:28     42K
  471 DHA_202008102020_CAPI03.png 8/11/2020 03:28     43K
  472 DHA_202008102020_CAPI05.png 8/11/2020 03:28     44K
  473 DHA_202008102020_CAPI07.png 8/11/2020 03:28     42K
  474 DHA_202008102020_CMAX00.png 8/11/2020 03:29     49K
  475 DHA_202008102020_ETOP00.png 8/11/2020 03:29     35K
  476 DHA_202008102020_HMAX00.png 8/11/2020 03:29     63K
  477 DHA_202008102020_PPI0.5.png 8/11/2020 03:28     48K
  478 DHA_202008102020_PPI1.5.png 8/11/2020 03:28     53K
  479 DHA_202008102020_PPI2.5.png 8/11/2020 03:28     41K
  480 DHA_202008102020_PPI3.6.png 8/11/2020 03:28     33K
  481 DHA_202008102020_PPI5.0.png 8/11/2020 03:28     28K
  482 DHA_202008102030_BASE00.png 8/11/2020 03:38     44K
  483 DHA_202008102030_CAPI02.png 8/11/2020 03:38     41K
  484 DHA_202008102030_CAPI03.png 8/11/2020 03:38     43K
  485 DHA_202008102030_CAPI05.png 8/11/2020 03:38     43K
  486 DHA_202008102030_CAPI07.png 8/11/2020 03:38     41K
  487 DHA_202008102030_CMAX00.png 8/11/2020 03:38     47K
  488 DHA_202008102030_ETOP00.png 8/11/2020 03:38     36K
  489 DHA_202008102030_HMAX00.png 8/11/2020 03:38     60K
  490 DHA_202008102030_PPI0.5.png 8/11/2020 03:38     47K
  491 DHA_202008102030_PPI1.5.png 8/11/2020 03:38     52K
  492 DHA_202008102030_PPI2.5.png 8/11/2020 03:38     42K
  493 DHA_202008102030_PPI3.6.png 8/11/2020 03:38     33K
  494 DHA_202008102030_PPI5.0.png 8/11/2020 03:38     28K
  495 DHA_202008102040_BASE00.png 8/11/2020 03:49     46K
  496 DHA_202008102040_CAPI02.png 8/11/2020 03:48     41K
  497 DHA_202008102040_CAPI03.png 8/11/2020 03:48     43K
  498 DHA_202008102040_CAPI05.png 8/11/2020 03:48     43K
  499 DHA_202008102040_CAPI07.png 8/11/2020 03:48     41K
  500 DHA_202008102040_CMAX00.png 8/11/2020 03:48     48K
  501 DHA_202008102040_ETOP00.png 8/11/2020 03:49     35K
  502 DHA_202008102040_HMAX00.png 8/11/2020 03:48     60K
  503 DHA_202008102040_PPI0.5.png 8/11/2020 03:48     46K
  504 DHA_202008102040_PPI1.5.png 8/11/2020 03:48     52K
  505 DHA_202008102040_PPI2.5.png 8/11/2020 03:48     43K
  506 DHA_202008102040_PPI3.6.png 8/11/2020 03:48     33K
  507 DHA_202008102040_PPI5.0.png 8/11/2020 03:48     29K
  508 DHA_202008102050_BASE00.png 8/11/2020 03:58     45K
  509 DHA_202008102050_CAPI02.png 8/11/2020 03:58     40K
  510 DHA_202008102050_CAPI03.png 8/11/2020 03:58     42K
  511 DHA_202008102050_CAPI05.png 8/11/2020 03:58     42K
  512 DHA_202008102050_CAPI07.png 8/11/2020 03:58     40K
  513 DHA_202008102050_CMAX00.png 8/11/2020 03:58     47K
  514 DHA_202008102050_ETOP00.png 8/11/2020 03:58     35K
  515 DHA_202008102050_HMAX00.png 8/11/2020 03:58     59K
  516 DHA_202008102050_PPI0.5.png 8/11/2020 03:58     45K
  517 DHA_202008102050_PPI1.5.png 8/11/2020 03:58     51K
  518 DHA_202008102050_PPI2.5.png 8/11/2020 03:58     42K
  519 DHA_202008102050_PPI3.6.png 8/11/2020 03:58     33K
  520 DHA_202008102050_PPI5.0.png 8/11/2020 03:58     29K
  521 DHA_202008102100_BASE00.png 8/11/2020 04:08     45K
  522 DHA_202008102100_CAPI02.png 8/11/2020 04:08     40K
  523 DHA_202008102100_CAPI03.png 8/11/2020 04:08     43K
  524 DHA_202008102100_CAPI05.png 8/11/2020 04:08     43K
  525 DHA_202008102100_CAPI07.png 8/11/2020 04:08     41K
  526 DHA_202008102100_CMAX00.png 8/11/2020 04:08     47K
  527 DHA_202008102100_ETOP00.png 8/11/2020 04:08     35K
  528 DHA_202008102100_HMAX00.png 8/11/2020 04:08     59K
  529 DHA_202008102100_PPI0.5.png 8/11/2020 04:08     45K
  530 DHA_202008102100_PPI1.5.png 8/11/2020 04:08     52K
  531 DHA_202008102100_PPI2.5.png 8/11/2020 04:08     42K
  532 DHA_202008102100_PPI3.6.png 8/11/2020 04:08     34K
  533 DHA_202008102100_PPI5.0.png 8/11/2020 04:08     29K
  534 DHA_202008102110_BASE00.png 8/11/2020 04:18     44K
  535 DHA_202008102110_CAPI02.png 8/11/2020 04:18     43K
  536 DHA_202008102110_CAPI03.png 8/11/2020 04:18     44K
  537 DHA_202008102110_CAPI05.png 8/11/2020 04:18     45K
  538 DHA_202008102110_CAPI07.png 8/11/2020 04:18     42K
  539 DHA_202008102110_CMAX00.png 8/11/2020 04:18     49K
  540 DHA_202008102110_ETOP00.png 8/11/2020 04:18     36K
  541 DHA_202008102110_HMAX00.png 8/11/2020 04:18     60K
  542 DHA_202008102110_PPI0.5.png 8/11/2020 04:18     48K
  543 DHA_202008102110_PPI1.5.png 8/11/2020 04:18     52K
  544 DHA_202008102110_PPI2.5.png 8/11/2020 04:18     43K
  545 DHA_202008102110_PPI3.6.png 8/11/2020 04:18     34K
  546 DHA_202008102110_PPI5.0.png 8/11/2020 04:18     29K
  547 DHA_202008102120_BASE00.png 8/11/2020 04:28     45K
  548 DHA_202008102120_CAPI02.png 8/11/2020 04:28     43K
  549 DHA_202008102120_CAPI03.png 8/11/2020 04:28     45K
  550 DHA_202008102120_CAPI05.png 8/11/2020 04:28     45K
  551 DHA_202008102120_CAPI07.png 8/11/2020 04:28     42K
  552 DHA_202008102120_CMAX00.png 8/11/2020 04:28     49K
  553 DHA_202008102120_ETOP00.png 8/11/2020 04:28     36K
  554 DHA_202008102120_HMAX00.png 8/11/2020 04:28     61K
  555 DHA_202008102120_PPI0.5.png 8/11/2020 04:28     48K
  556 DHA_202008102120_PPI1.5.png 8/11/2020 04:28     53K
  557 DHA_202008102120_PPI2.5.png 8/11/2020 04:28     42K
  558 DHA_202008102120_PPI3.6.png 8/11/2020 04:28     33K
  559 DHA_202008102120_PPI5.0.png 8/11/2020 04:28     29K
  560 DHA_202008102130_BASE00.png 8/11/2020 04:38     45K
  561 DHA_202008102130_CAPI02.png 8/11/2020 04:38     42K
  562 DHA_202008102130_CAPI03.png 8/11/2020 04:38     44K
  563 DHA_202008102130_CAPI05.png 8/11/2020 04:38     45K
  564 DHA_202008102130_CAPI07.png 8/11/2020 04:38     41K
  565 DHA_202008102130_CMAX00.png 8/11/2020 04:38     49K
  566 DHA_202008102130_ETOP00.png 8/11/2020 04:38     35K
  567 DHA_202008102130_HMAX00.png 8/11/2020 04:38     61K
  568 DHA_202008102130_PPI0.5.png 8/11/2020 04:38     47K
  569 DHA_202008102130_PPI1.5.png 8/11/2020 04:38     51K
  570 DHA_202008102130_PPI2.5.png 8/11/2020 04:38     42K
  571 DHA_202008102130_PPI3.6.png 8/11/2020 04:38     33K
  572 DHA_202008102130_PPI5.0.png 8/11/2020 04:38     29K
  573 DHA_202008102140_BASE00.png 8/11/2020 04:48     44K
  574 DHA_202008102140_CAPI02.png 8/11/2020 04:48     41K
  575 DHA_202008102140_CAPI03.png 8/11/2020 04:48     43K
  576 DHA_202008102140_CAPI05.png 8/11/2020 04:48     44K
  577 DHA_202008102140_CAPI07.png 8/11/2020 04:48     40K
  578 DHA_202008102140_CMAX00.png 8/11/2020 04:48     48K
  579 DHA_202008102140_ETOP00.png 8/11/2020 04:48     35K
  580 DHA_202008102140_HMAX00.png 8/11/2020 04:48     58K
  581 DHA_202008102140_PPI0.5.png 8/11/2020 04:48     46K
  582 DHA_202008102140_PPI1.5.png 8/11/2020 04:48     50K
  583 DHA_202008102140_PPI2.5.png 8/11/2020 04:48     41K
  584 DHA_202008102140_PPI3.6.png 8/11/2020 04:48     33K
  585 DHA_202008102140_PPI5.0.png 8/11/2020 04:48     29K
  586 DHA_202008102150_BASE00.png 8/11/2020 04:58     43K
  587 DHA_202008102150_CAPI02.png 8/11/2020 04:58     40K
  588 DHA_202008102150_CAPI03.png 8/11/2020 04:58     42K
  589 DHA_202008102150_CAPI05.png 8/11/2020 04:58     43K
  590 DHA_202008102150_CAPI07.png 8/11/2020 04:58     39K
  591 DHA_202008102150_CMAX00.png 8/11/2020 04:58     46K
  592 DHA_202008102150_ETOP00.png 8/11/2020 04:58     35K
  593 DHA_202008102150_HMAX00.png 8/11/2020 04:58     56K
  594 DHA_202008102150_PPI0.5.png 8/11/2020 04:58     45K
  595 DHA_202008102150_PPI1.5.png 8/11/2020 04:58     50K
  596 DHA_202008102150_PPI2.5.png 8/11/2020 04:58     40K
  597 DHA_202008102150_PPI3.6.png 8/11/2020 04:58     33K
  598 DHA_202008102150_PPI5.0.png 8/11/2020 04:58     29K
  599 DHA_202008102200_BASE00.png 8/11/2020 05:08     42K
  600 DHA_202008102200_CAPI02.png 8/11/2020 05:08     39K
  601 DHA_202008102200_CAPI03.png 8/11/2020 05:08     41K
  602 DHA_202008102200_CAPI05.png 8/11/2020 05:08     43K
  603 DHA_202008102200_CAPI07.png 8/11/2020 05:08     38K
  604 DHA_202008102200_CMAX00.png 8/11/2020 05:08     46K
  605 DHA_202008102200_ETOP00.png 8/11/2020 05:08     34K
  606 DHA_202008102200_HMAX00.png 8/11/2020 05:08     54K
  607 DHA_202008102200_PPI0.5.png 8/11/2020 05:08     44K
  608 DHA_202008102200_PPI1.5.png 8/11/2020 05:08     49K
  609 DHA_202008102200_PPI2.5.png 8/11/2020 05:08     40K
  610 DHA_202008102200_PPI3.6.png 8/11/2020 05:08     33K
  611 DHA_202008102200_PPI5.0.png 8/11/2020 05:08     28K
  612 DHA_202008102210_BASE00.png 8/11/2020 05:18     43K
  613 DHA_202008102210_CAPI02.png 8/11/2020 05:18     38K
  614 DHA_202008102210_CAPI03.png 8/11/2020 05:18     40K
  615 DHA_202008102210_CAPI05.png 8/11/2020 05:18     41K
  616 DHA_202008102210_CAPI07.png 8/11/2020 05:18     38K
  617 DHA_202008102210_CMAX00.png 8/11/2020 05:18     44K
  618 DHA_202008102210_ETOP00.png 8/11/2020 05:18     33K
  619 DHA_202008102210_HMAX00.png 8/11/2020 05:18     53K
  620 DHA_202008102210_PPI0.5.png 8/11/2020 05:18     42K
  621 DHA_202008102210_PPI1.5.png 8/11/2020 05:18     48K
  622 DHA_202008102210_PPI2.5.png 8/11/2020 05:18     39K
  623 DHA_202008102210_PPI3.6.png 8/11/2020 05:18     33K
  624 DHA_202008102210_PPI5.0.png 8/11/2020 05:18     28K
  625 DHA_202008102220_BASE00.png 8/11/2020 05:28     42K
  626 DHA_202008102220_CAPI02.png 8/11/2020 05:28     36K
  627 DHA_202008102220_CAPI03.png 8/11/2020 05:28     38K
  628 DHA_202008102220_CAPI05.png 8/11/2020 05:28     40K
  629 DHA_202008102220_CAPI07.png 8/11/2020 05:28     36K
  630 DHA_202008102220_CMAX00.png 8/11/2020 05:28     43K
  631 DHA_202008102220_ETOP00.png 8/11/2020 05:28     32K
  632 DHA_202008102220_HMAX00.png 8/11/2020 05:28     51K
  633 DHA_202008102220_PPI0.5.png 8/11/2020 05:28     40K
  634 DHA_202008102220_PPI1.5.png 8/11/2020 05:28     46K
  635 DHA_202008102220_PPI2.5.png 8/11/2020 05:28     37K
  636 DHA_202008102220_PPI3.6.png 8/11/2020 05:28     32K
  637 DHA_202008102220_PPI5.0.png 8/11/2020 05:28     27K
  638 DHA_202008102230_BASE00.png 8/11/2020 05:38     41K
  639 DHA_202008102230_CAPI02.png 8/11/2020 05:38     35K
  640 DHA_202008102230_CAPI03.png 8/11/2020 05:38     37K
  641 DHA_202008102230_CAPI05.png 8/11/2020 05:38     39K
  642 DHA_202008102230_CAPI07.png 8/11/2020 05:38     35K
  643 DHA_202008102230_CMAX00.png 8/11/2020 05:38     42K
  644 DHA_202008102230_ETOP00.png 8/11/2020 05:38     32K
  645 DHA_202008102230_HMAX00.png 8/11/2020 05:38     50K
  646 DHA_202008102230_PPI0.5.png 8/11/2020 05:38     38K
  647 DHA_202008102230_PPI1.5.png 8/11/2020 05:38     45K
  648 DHA_202008102230_PPI2.5.png 8/11/2020 05:38     37K
  649 DHA_202008102230_PPI3.6.png 8/11/2020 05:38     32K
  650 DHA_202008102230_PPI5.0.png 8/11/2020 05:38     27K
  651 DHA_202008102240_BASE00.png 8/11/2020 05:49     42K
  652 DHA_202008102240_CAPI02.png 8/11/2020 05:48     35K
  653 DHA_202008102240_CAPI03.png 8/11/2020 05:48     37K
  654 DHA_202008102240_CAPI05.png 8/11/2020 05:48     39K
  655 DHA_202008102240_CAPI07.png 8/11/2020 05:48     36K
  656 DHA_202008102240_CMAX00.png 8/11/2020 05:49     42K
  657 DHA_202008102240_ETOP00.png 8/11/2020 05:49     31K
  658 DHA_202008102240_HMAX00.png 8/11/2020 05:49     52K
  659 DHA_202008102240_PPI0.5.png 8/11/2020 05:48     38K
  660 DHA_202008102240_PPI1.5.png 8/11/2020 05:48     45K
  661 DHA_202008102240_PPI2.5.png 8/11/2020 05:48     35K
  662 DHA_202008102240_PPI3.6.png 8/11/2020 05:48     31K
  663 DHA_202008102240_PPI5.0.png 8/11/2020 05:48     27K
  664 DHA_202008102250_BASE00.png 8/11/2020 05:58     41K
  665 DHA_202008102250_CAPI02.png 8/11/2020 05:58     34K
  666 DHA_202008102250_CAPI03.png 8/11/2020 05:58     35K
  667 DHA_202008102250_CAPI05.png 8/11/2020 05:58     37K
  668 DHA_202008102250_CAPI07.png 8/11/2020 05:58     34K
  669 DHA_202008102250_CMAX00.png 8/11/2020 05:58     40K
  670 DHA_202008102250_ETOP00.png 8/11/2020 05:58     30K
  671 DHA_202008102250_HMAX00.png 8/11/2020 05:58     48K
  672 DHA_202008102250_PPI0.5.png 8/11/2020 05:58     36K
  673 DHA_202008102250_PPI1.5.png 8/11/2020 05:58     42K
  674 DHA_202008102250_PPI2.5.png 8/11/2020 05:58     35K
  675 DHA_202008102250_PPI3.6.png 8/11/2020 05:58     31K
  676 DHA_202008102250_PPI5.0.png 8/11/2020 05:58     26K
  677 DHA_202008102300_BASE00.png 8/11/2020 06:09     38K
  678 DHA_202008102300_CAPI02.png 8/11/2020 06:08     33K
  679 DHA_202008102300_CAPI03.png 8/11/2020 06:08     34K
  680 DHA_202008102300_CAPI05.png 8/11/2020 06:08     36K
  681 DHA_202008102300_CAPI07.png 8/11/2020 06:08     33K
  682 DHA_202008102300_CMAX00.png 8/11/2020 06:08     38K
  683 DHA_202008102300_ETOP00.png 8/11/2020 06:09     29K
  684 DHA_202008102300_HMAX00.png 8/11/2020 06:08     44K
  685 DHA_202008102300_PPI0.5.png 8/11/2020 06:08     35K
  686 DHA_202008102300_PPI1.5.png 8/11/2020 06:08     41K
  687 DHA_202008102300_PPI2.5.png 8/11/2020 06:08     34K
  688 DHA_202008102300_PPI3.6.png 8/11/2020 06:08     29K
  689 DHA_202008102300_PPI5.0.png 8/11/2020 06:08     26K
  690 DHA_202008102310_BASE00.png 8/11/2020 06:18     37K
  691 DHA_202008102310_CAPI02.png 8/11/2020 06:18     32K
  692 DHA_202008102310_CAPI03.png 8/11/2020 06:18     33K
  693 DHA_202008102310_CAPI05.png 8/11/2020 06:18     34K
  694 DHA_202008102310_CAPI07.png 8/11/2020 06:18     32K
  695 DHA_202008102310_CMAX00.png 8/11/2020 06:18     37K
  696 DHA_202008102310_ETOP00.png 8/11/2020 06:18     29K
  697 DHA_202008102310_HMAX00.png 8/11/2020 06:18     41K
  698 DHA_202008102310_PPI0.5.png 8/11/2020 06:18     34K
  699 DHA_202008102310_PPI1.5.png 8/11/2020 06:18     39K
  700 DHA_202008102310_PPI2.5.png 8/11/2020 06:18     33K
  701 DHA_202008102310_PPI3.6.png 8/11/2020 06:18     28K
  702 DHA_202008102310_PPI5.0.png 8/11/2020 06:18     26K
  703 DHA_202008102320_BASE00.png 8/11/2020 06:29     36K
  704 DHA_202008102320_CAPI02.png 8/11/2020 06:28     32K
  705 DHA_202008102320_CAPI03.png 8/11/2020 06:28     33K
  706 DHA_202008102320_CAPI05.png 8/11/2020 06:28     33K
  707 DHA_202008102320_CAPI07.png 8/11/2020 06:28     32K
  708 DHA_202008102320_CMAX00.png 8/11/2020 06:28     36K
  709 DHA_202008102320_ETOP00.png 8/11/2020 06:28     28K
  710 DHA_202008102320_HMAX00.png 8/11/2020 06:28     41K
  711 DHA_202008102320_PPI0.5.png 8/11/2020 06:28     34K
  712 DHA_202008102320_PPI1.5.png 8/11/2020 06:28     38K
  713 DHA_202008102320_PPI2.5.png 8/11/2020 06:28     31K
  714 DHA_202008102320_PPI3.6.png 8/11/2020 06:28     27K
  715 DHA_202008102320_PPI5.0.png 8/11/2020 06:28     26K
  716 DHA_202008102330_BASE00.png 8/11/2020 06:38     35K
  717 DHA_202008102330_CAPI02.png 8/11/2020 06:38     31K
  718 DHA_202008102330_CAPI03.png 8/11/2020 06:38     32K
  719 DHA_202008102330_CAPI05.png 8/11/2020 06:38     33K
  720 DHA_202008102330_CAPI07.png 8/11/2020 06:38     32K
  721 DHA_202008102330_CMAX00.png 8/11/2020 06:38     35K
  722 DHA_202008102330_ETOP00.png 8/11/2020 06:38     28K
  723 DHA_202008102330_HMAX00.png 8/11/2020 06:38     42K
  724 DHA_202008102330_PPI0.5.png 8/11/2020 06:38     33K
  725 DHA_202008102330_PPI1.5.png 8/11/2020 06:38     37K
  726 DHA_202008102330_PPI2.5.png 8/11/2020 06:38     30K
  727 DHA_202008102330_PPI3.6.png 8/11/2020 06:38     26K
  728 DHA_202008102330_PPI5.0.png 8/11/2020 06:38     26K
  729 DHA_202008102340_BASE00.png 8/11/2020 06:49     35K
  730 DHA_202008102340_CAPI02.png 8/11/2020 06:48     31K
  731 DHA_202008102340_CAPI03.png 8/11/2020 06:48     32K
  732 DHA_202008102340_CAPI05.png 8/11/2020 06:48     32K
  733 DHA_202008102340_CAPI07.png 8/11/2020 06:48     32K
  734 DHA_202008102340_CMAX00.png 8/11/2020 06:49     35K
  735 DHA_202008102340_ETOP00.png 8/11/2020 06:49     28K
  736 DHA_202008102340_HMAX00.png 8/11/2020 06:49     42K
  737 DHA_202008102340_PPI0.5.png 8/11/2020 06:48     34K
  738 DHA_202008102340_PPI1.5.png 8/11/2020 06:48     36K
  739 DHA_202008102340_PPI2.5.png 8/11/2020 06:48     30K
  740 DHA_202008102340_PPI3.6.png 8/11/2020 06:48     26K
  741 DHA_202008102340_PPI5.0.png 8/11/2020 06:48     26K
  742 DHA_202008102350_BASE00.png 8/11/2020 07:05     34K
  743 DHA_202008102350_CAPI02.png 8/11/2020 07:04     31K
  744 DHA_202008102350_CAPI03.png 8/11/2020 07:04     31K
  745 DHA_202008102350_CAPI05.png 8/11/2020 07:04     32K
  746 DHA_202008102350_CAPI07.png 8/11/2020 07:04     32K
  747 DHA_202008102350_CMAX00.png 8/11/2020 07:04     34K
  748 DHA_202008102350_ETOP00.png 8/11/2020 07:05     28K
  749 DHA_202008102350_HMAX00.png 8/11/2020 07:04     41K
  750 DHA_202008102350_PPI0.5.png 8/11/2020 07:04     33K
  751 DHA_202008102350_PPI1.5.png 8/11/2020 07:04     36K
  752 DHA_202008102350_PPI2.5.png 8/11/2020 07:04     29K
  753 DHA_202008102350_PPI3.6.png 8/11/2020 07:04     26K
  754 DHA_202008102350_PPI5.0.png 8/11/2020 07:04     26K
  755 DHA_202008110000_BASE00.png 8/11/2020 07:08     33K
  756 DHA_202008110000_CAPI02.png 8/11/2020 07:08     31K
  757 DHA_202008110000_CAPI03.png 8/11/2020 07:08     31K
  758 DHA_202008110000_CAPI05.png 8/11/2020 07:08     31K
  759 DHA_202008110000_CAPI07.png 8/11/2020 07:08     31K
  760 DHA_202008110000_CMAX00.png 8/11/2020 07:08     34K
  761 DHA_202008110000_ETOP00.png 8/11/2020 07:08     28K
  762 DHA_202008110000_HMAX00.png 8/11/2020 07:08     41K
  763 DHA_202008110000_PPI0.5.png 8/11/2020 07:08     33K
  764 DHA_202008110000_PPI1.5.png 8/11/2020 07:08     36K
  765 DHA_202008110000_PPI2.5.png 8/11/2020 07:08     29K
  766 DHA_202008110000_PPI3.6.png 8/11/2020 07:08     26K
  767 DHA_202008110000_PPI5.0.png 8/11/2020 07:08     26K
  768 DHA_202008110010_BASE00.png 8/11/2020 07:18     33K
  769 DHA_202008110010_CAPI02.png 8/11/2020 07:18     30K
  770 DHA_202008110010_CAPI03.png 8/11/2020 07:18     30K
  771 DHA_202008110010_CAPI05.png 8/11/2020 07:18     31K
  772 DHA_202008110010_CAPI07.png 8/11/2020 07:18     32K
  773 DHA_202008110010_CMAX00.png 8/11/2020 07:18     34K
  774 DHA_202008110010_ETOP00.png 8/11/2020 07:18     28K
  775 DHA_202008110010_HMAX00.png 8/11/2020 07:18     39K
  776 DHA_202008110010_PPI0.5.png 8/11/2020 07:18     33K
  777 DHA_202008110010_PPI1.5.png 8/11/2020 07:18     36K
  778 DHA_202008110010_PPI2.5.png 8/11/2020 07:18     29K
  779 DHA_202008110010_PPI3.6.png 8/11/2020 07:18     26K
  780 DHA_202008110010_PPI5.0.png 8/11/2020 07:18     26K
  781 DHA_202008110020_BASE00.png 8/11/2020 07:29     33K
  782 DHA_202008110020_CAPI02.png 8/11/2020 07:28     30K
  783 DHA_202008110020_CAPI03.png 8/11/2020 07:28     31K
  784 DHA_202008110020_CAPI05.png 8/11/2020 07:28     31K
  785 DHA_202008110020_CAPI07.png 8/11/2020 07:28     31K
  786 DHA_202008110020_CMAX00.png 8/11/2020 07:29     34K
  787 DHA_202008110020_ETOP00.png 8/11/2020 07:29     28K
  788 DHA_202008110020_HMAX00.png 8/11/2020 07:29     41K
  789 DHA_202008110020_PPI0.5.png 8/11/2020 07:28     33K
  790 DHA_202008110020_PPI1.5.png 8/11/2020 07:28     36K
  791 DHA_202008110020_PPI2.5.png 8/11/2020 07:28     30K
  792 DHA_202008110020_PPI3.6.png 8/11/2020 07:28     26K
  793 DHA_202008110020_PPI5.0.png 8/11/2020 07:28     26K
  794 DHA_202008110030_BASE00.png 8/11/2020 07:38     33K
  795 DHA_202008110030_CAPI02.png 8/11/2020 07:38     30K
  796 DHA_202008110030_CAPI03.png 8/11/2020 07:38     30K
  797 DHA_202008110030_CAPI05.png 8/11/2020 07:38     31K
  798 DHA_202008110030_CAPI07.png 8/11/2020 07:38     32K
  799 DHA_202008110030_CMAX00.png 8/11/2020 07:38     34K
  800 DHA_202008110030_ETOP00.png 8/11/2020 07:38     28K
  801 DHA_202008110030_HMAX00.png 8/11/2020 07:38     39K
  802 DHA_202008110030_PPI0.5.png 8/11/2020 07:38     32K
  803 DHA_202008110030_PPI1.5.png 8/11/2020 07:38     36K
  804 DHA_202008110030_PPI2.5.png 8/11/2020 07:38     30K
  805 DHA_202008110030_PPI3.6.png 8/11/2020 07:38     26K
  806 DHA_202008110030_PPI5.0.png 8/11/2020 07:38     26K
  806 Files ...


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )