• SỐ LIỆU TRẠM RAĐA TỔ HỢP TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  .. .. Back


  TRẠM :: TỔ HỢP
  1 PHA_202008101640_BASE00.png 8/10/2020 23:50     97K
  2 PHA_202008101640_CAPI07.png 8/10/2020 23:50     96K
  3 PHA_202008101640_CMAX00.png 8/10/2020 23:50    115K
  4 PHA_202008101640_ETOP00.png 8/10/2020 23:50     83K
  5 PHA_202008101640_HMAX00.png 8/10/2020 23:50    245K
  6 PHA_202008101650_BASE00.png 8/11/2020 00:00     96K
  7 PHA_202008101650_CAPI02.png 8/11/2020 00:00     98K
  8 PHA_202008101650_CAPI03.png 8/11/2020 00:00     98K
  9 PHA_202008101650_CAPI05.png 8/11/2020 00:00    103K
  10 PHA_202008101650_CAPI07.png 8/11/2020 00:00     96K
  11 PHA_202008101650_CMAX00.png 8/11/2020 00:00    114K
  12 PHA_202008101650_ETOP00.png 8/11/2020 00:00     84K
  13 PHA_202008101650_HMAX00.png 8/11/2020 00:00    247K
  14 PHA_202008101650_PPI0.5.png 8/11/2020 00:00    137K
  15 PHA_202008101650_PPI1.5.png 8/11/2020 00:00    110K
  16 PHA_202008101650_PPI2.5.png 8/11/2020 00:00     77K
  17 PHA_202008101650_PPI3.6.png 8/11/2020 00:00     56K
  18 PHA_202008101650_PPI5.0.png 8/11/2020 00:00     40K
  19 PHA_202008101700_BASE00.png 8/11/2020 00:10     97K
  20 PHA_202008101700_CAPI02.png 8/11/2020 00:10     99K
  21 PHA_202008101700_CAPI03.png 8/11/2020 00:10    100K
  22 PHA_202008101700_CAPI05.png 8/11/2020 00:10    104K
  23 PHA_202008101700_CAPI07.png 8/11/2020 00:10     97K
  24 PHA_202008101700_CMAX00.png 8/11/2020 00:10    116K
  25 PHA_202008101700_ETOP00.png 8/11/2020 00:10     82K
  26 PHA_202008101700_HMAX00.png 8/11/2020 00:10    254K
  27 PHA_202008101700_PPI0.5.png 8/11/2020 00:10    139K
  28 PHA_202008101700_PPI1.5.png 8/11/2020 00:10    110K
  29 PHA_202008101700_PPI2.5.png 8/11/2020 00:10     78K
  30 PHA_202008101700_PPI3.6.png 8/11/2020 00:10     56K
  31 PHA_202008101700_PPI5.0.png 8/11/2020 00:10     40K
  32 PHA_202008101710_BASE00.png 8/11/2020 00:20    100K
  33 PHA_202008101710_CAPI02.png 8/11/2020 00:20     98K
  34 PHA_202008101710_CAPI03.png 8/11/2020 00:20     98K
  35 PHA_202008101710_CAPI05.png 8/11/2020 00:20    104K
  36 PHA_202008101710_CAPI07.png 8/11/2020 00:20     96K
  37 PHA_202008101710_CMAX00.png 8/11/2020 00:20    116K
  38 PHA_202008101710_ETOP00.png 8/11/2020 00:20     81K
  39 PHA_202008101710_HMAX00.png 8/11/2020 00:20    254K
  40 PHA_202008101710_PPI0.5.png 8/11/2020 00:20    137K
  41 PHA_202008101710_PPI1.5.png 8/11/2020 00:20    111K
  42 PHA_202008101710_PPI2.5.png 8/11/2020 00:20     79K
  43 PHA_202008101710_PPI3.6.png 8/11/2020 00:20     55K
  44 PHA_202008101710_PPI5.0.png 8/11/2020 00:20     39K
  45 PHA_202008101720_BASE00.png 8/11/2020 00:30    104K
  46 PHA_202008101720_CAPI02.png 8/11/2020 00:30     99K
  47 PHA_202008101720_CAPI03.png 8/11/2020 00:30     98K
  48 PHA_202008101720_CAPI05.png 8/11/2020 00:30    104K
  49 PHA_202008101720_CAPI07.png 8/11/2020 00:30     95K
  50 PHA_202008101720_CMAX00.png 8/11/2020 00:30    115K
  51 PHA_202008101720_ETOP00.png 8/11/2020 00:30     79K
  52 PHA_202008101720_HMAX00.png 8/11/2020 00:30    252K
  53 PHA_202008101720_PPI0.5.png 8/11/2020 00:30    138K
  54 PHA_202008101720_PPI1.5.png 8/11/2020 00:30    111K
  55 PHA_202008101720_PPI2.5.png 8/11/2020 00:30     77K
  56 PHA_202008101720_PPI3.6.png 8/11/2020 00:30     54K
  57 PHA_202008101720_PPI5.0.png 8/11/2020 00:30     38K
  58 PHA_202008101730_BASE00.png 8/11/2020 00:45    102K
  59 PHA_202008101730_CAPI02.png 8/11/2020 00:45     97K
  60 PHA_202008101730_CAPI03.png 8/11/2020 00:45     97K
  61 PHA_202008101730_CAPI05.png 8/11/2020 00:45    103K
  62 PHA_202008101730_CAPI07.png 8/11/2020 00:45     94K
  63 PHA_202008101730_CMAX00.png 8/11/2020 00:45    115K
  64 PHA_202008101730_ETOP00.png 8/11/2020 00:45     78K
  65 PHA_202008101730_HMAX00.png 8/11/2020 00:45    248K
  66 PHA_202008101730_PPI0.5.png 8/11/2020 00:45    135K
  67 PHA_202008101730_PPI1.5.png 8/11/2020 00:45    109K
  68 PHA_202008101730_PPI2.5.png 8/11/2020 00:45     78K
  69 PHA_202008101730_PPI3.6.png 8/11/2020 00:45     54K
  70 PHA_202008101730_PPI5.0.png 8/11/2020 00:45     38K
  71 PHA_202008101740_BASE00.png 8/11/2020 00:50    102K
  72 PHA_202008101740_CAPI02.png 8/11/2020 00:50     94K
  73 PHA_202008101740_CAPI03.png 8/11/2020 00:50     94K
  74 PHA_202008101740_CAPI05.png 8/11/2020 00:50    100K
  75 PHA_202008101740_CAPI07.png 8/11/2020 00:50     92K
  76 PHA_202008101740_CMAX00.png 8/11/2020 00:50    113K
  77 PHA_202008101740_ETOP00.png 8/11/2020 00:50     77K
  78 PHA_202008101740_HMAX00.png 8/11/2020 00:50    245K
  79 PHA_202008101740_PPI0.5.png 8/11/2020 00:50    130K
  80 PHA_202008101740_PPI1.5.png 8/11/2020 00:50    108K
  81 PHA_202008101740_PPI2.5.png 8/11/2020 00:50     77K
  82 PHA_202008101740_PPI3.6.png 8/11/2020 00:50     51K
  83 PHA_202008101740_PPI5.0.png 8/11/2020 00:50     37K
  84 PHA_202008101750_BASE00.png 8/11/2020 01:00    103K
  85 PHA_202008101750_CAPI02.png 8/11/2020 01:00     93K
  86 PHA_202008101750_CAPI03.png 8/11/2020 01:00     93K
  87 PHA_202008101750_CAPI05.png 8/11/2020 01:00     99K
  88 PHA_202008101750_CAPI07.png 8/11/2020 01:00     91K
  89 PHA_202008101750_CMAX00.png 8/11/2020 01:00    112K
  90 PHA_202008101750_ETOP00.png 8/11/2020 01:00     77K
  91 PHA_202008101750_HMAX00.png 8/11/2020 01:00    240K
  92 PHA_202008101750_PPI0.5.png 8/11/2020 01:00    130K
  93 PHA_202008101750_PPI1.5.png 8/11/2020 01:00    107K
  94 PHA_202008101750_PPI2.5.png 8/11/2020 01:00     75K
  95 PHA_202008101750_PPI3.6.png 8/11/2020 01:00     51K
  96 PHA_202008101750_PPI5.0.png 8/11/2020 01:00     37K
  97 PHA_202008101800_BASE00.png 8/11/2020 01:10    103K
  98 PHA_202008101800_CAPI02.png 8/11/2020 01:10     91K
  99 PHA_202008101800_CAPI03.png 8/11/2020 01:10     91K
  100 PHA_202008101800_CAPI05.png 8/11/2020 01:10     97K
  101 PHA_202008101800_CAPI07.png 8/11/2020 01:10     89K
  102 PHA_202008101800_CMAX00.png 8/11/2020 01:10    110K
  103 PHA_202008101800_ETOP00.png 8/11/2020 01:10     74K
  104 PHA_202008101800_HMAX00.png 8/11/2020 01:10    237K
  105 PHA_202008101800_PPI0.5.png 8/11/2020 01:10    127K
  106 PHA_202008101800_PPI1.5.png 8/11/2020 01:10    104K
  107 PHA_202008101800_PPI2.5.png 8/11/2020 01:10     73K
  108 PHA_202008101800_PPI3.6.png 8/11/2020 01:10     51K
  109 PHA_202008101800_PPI5.0.png 8/11/2020 01:10     36K
  110 PHA_202008101810_BASE00.png 8/11/2020 01:20    102K
  111 PHA_202008101810_CAPI02.png 8/11/2020 01:20     92K
  112 PHA_202008101810_CAPI03.png 8/11/2020 01:20     92K
  113 PHA_202008101810_CAPI05.png 8/11/2020 01:20     97K
  114 PHA_202008101810_CAPI07.png 8/11/2020 01:20     90K
  115 PHA_202008101810_CMAX00.png 8/11/2020 01:20    110K
  116 PHA_202008101810_ETOP00.png 8/11/2020 01:20     75K
  117 PHA_202008101810_HMAX00.png 8/11/2020 01:20    237K
  118 PHA_202008101810_PPI0.5.png 8/11/2020 01:20    129K
  119 PHA_202008101810_PPI1.5.png 8/11/2020 01:20    105K
  120 PHA_202008101810_PPI2.5.png 8/11/2020 01:20     72K
  121 PHA_202008101810_PPI3.6.png 8/11/2020 01:20     50K
  122 PHA_202008101810_PPI5.0.png 8/11/2020 01:20     35K
  123 PHA_202008101820_BASE00.png 8/11/2020 01:30    105K
  124 PHA_202008101820_CAPI02.png 8/11/2020 01:30     92K
  125 PHA_202008101820_CAPI03.png 8/11/2020 01:30     92K
  126 PHA_202008101820_CAPI05.png 8/11/2020 01:30     97K
  127 PHA_202008101820_CAPI07.png 8/11/2020 01:30     90K
  128 PHA_202008101820_CMAX00.png 8/11/2020 01:30    109K
  129 PHA_202008101820_ETOP00.png 8/11/2020 01:30     73K
  130 PHA_202008101820_HMAX00.png 8/11/2020 01:30    234K
  131 PHA_202008101820_PPI0.5.png 8/11/2020 01:30    128K
  132 PHA_202008101820_PPI1.5.png 8/11/2020 01:30    104K
  133 PHA_202008101820_PPI2.5.png 8/11/2020 01:30     73K
  134 PHA_202008101820_PPI3.6.png 8/11/2020 01:30     49K
  135 PHA_202008101820_PPI5.0.png 8/11/2020 01:30     36K
  136 PHA_202008101830_BASE00.png 8/11/2020 01:40    104K
  137 PHA_202008101830_CAPI02.png 8/11/2020 01:40     92K
  138 PHA_202008101830_CAPI03.png 8/11/2020 01:40     92K
  139 PHA_202008101830_CAPI05.png 8/11/2020 01:40     98K
  140 PHA_202008101830_CAPI07.png 8/11/2020 01:40     88K
  141 PHA_202008101830_CMAX00.png 8/11/2020 01:40    108K
  142 PHA_202008101830_ETOP00.png 8/11/2020 01:40     73K
  143 PHA_202008101830_HMAX00.png 8/11/2020 01:40    233K
  144 PHA_202008101830_PPI0.5.png 8/11/2020 01:40    129K
  145 PHA_202008101830_PPI1.5.png 8/11/2020 01:40    102K
  146 PHA_202008101830_PPI2.5.png 8/11/2020 01:40     73K
  147 PHA_202008101830_PPI3.6.png 8/11/2020 01:40     50K
  148 PHA_202008101830_PPI5.0.png 8/11/2020 01:40     35K
  149 PHA_202008101840_BASE00.png 8/11/2020 01:50    101K
  150 PHA_202008101840_CAPI02.png 8/11/2020 01:50     92K
  151 PHA_202008101840_CAPI03.png 8/11/2020 01:50     91K
  152 PHA_202008101840_CAPI05.png 8/11/2020 01:50     98K
  153 PHA_202008101840_CAPI07.png 8/11/2020 01:50     89K
  154 PHA_202008101840_CMAX00.png 8/11/2020 01:50    108K
  155 PHA_202008101840_ETOP00.png 8/11/2020 01:50     74K
  156 PHA_202008101840_HMAX00.png 8/11/2020 01:50    232K
  157 PHA_202008101840_PPI0.5.png 8/11/2020 01:50    128K
  158 PHA_202008101840_PPI1.5.png 8/11/2020 01:50    103K
  159 PHA_202008101840_PPI2.5.png 8/11/2020 01:50     73K
  160 PHA_202008101840_PPI3.6.png 8/11/2020 01:50     51K
  161 PHA_202008101840_PPI5.0.png 8/11/2020 01:50     36K
  162 PHA_202008101850_BASE00.png 8/11/2020 02:00     99K
  163 PHA_202008101850_CAPI02.png 8/11/2020 02:00     92K
  164 PHA_202008101850_CAPI03.png 8/11/2020 02:00     92K
  165 PHA_202008101850_CAPI05.png 8/11/2020 02:00     98K
  166 PHA_202008101850_CAPI07.png 8/11/2020 02:00     90K
  167 PHA_202008101850_CMAX00.png 8/11/2020 02:00    107K
  168 PHA_202008101850_ETOP00.png 8/11/2020 02:00     75K
  169 PHA_202008101850_HMAX00.png 8/11/2020 02:00    231K
  170 PHA_202008101850_PPI0.5.png 8/11/2020 02:00    127K
  171 PHA_202008101850_PPI1.5.png 8/11/2020 02:00    103K
  172 PHA_202008101850_PPI2.5.png 8/11/2020 02:00     74K
  173 PHA_202008101850_PPI3.6.png 8/11/2020 02:00     51K
  174 PHA_202008101850_PPI5.0.png 8/11/2020 02:00     37K
  175 PHA_202008101900_BASE00.png 8/11/2020 02:10     99K
  176 PHA_202008101900_CAPI02.png 8/11/2020 02:10     90K
  177 PHA_202008101900_CAPI03.png 8/11/2020 02:10     90K
  178 PHA_202008101900_CAPI05.png 8/11/2020 02:10     97K
  179 PHA_202008101900_CAPI07.png 8/11/2020 02:10     90K
  180 PHA_202008101900_CMAX00.png 8/11/2020 02:10    105K
  181 PHA_202008101900_ETOP00.png 8/11/2020 02:10     74K
  182 PHA_202008101900_HMAX00.png 8/11/2020 02:10    229K
  183 PHA_202008101900_PPI0.5.png 8/11/2020 02:10    125K
  184 PHA_202008101900_PPI1.5.png 8/11/2020 02:10    104K
  185 PHA_202008101900_PPI2.5.png 8/11/2020 02:10     73K
  186 PHA_202008101900_PPI3.6.png 8/11/2020 02:10     51K
  187 PHA_202008101900_PPI5.0.png 8/11/2020 02:10     38K
  188 PHA_202008101910_BASE00.png 8/11/2020 02:20     98K
  189 PHA_202008101910_CAPI02.png 8/11/2020 02:20     89K
  190 PHA_202008101910_CAPI03.png 8/11/2020 02:20     90K
  191 PHA_202008101910_CAPI05.png 8/11/2020 02:20     97K
  192 PHA_202008101910_CAPI07.png 8/11/2020 02:20     89K
  193 PHA_202008101910_CMAX00.png 8/11/2020 02:20    104K
  194 PHA_202008101910_ETOP00.png 8/11/2020 02:20     74K
  195 PHA_202008101910_HMAX00.png 8/11/2020 02:20    226K
  196 PHA_202008101910_PPI0.5.png 8/11/2020 02:20    124K
  197 PHA_202008101910_PPI1.5.png 8/11/2020 02:20    105K
  198 PHA_202008101910_PPI2.5.png 8/11/2020 02:20     73K
  199 PHA_202008101910_PPI3.6.png 8/11/2020 02:20     52K
  200 PHA_202008101910_PPI5.0.png 8/11/2020 02:20     39K
  201 PHA_202008101920_BASE00.png 8/11/2020 02:30     96K
  202 PHA_202008101920_CAPI02.png 8/11/2020 02:30     89K
  203 PHA_202008101920_CAPI03.png 8/11/2020 02:30     90K
  204 PHA_202008101920_CAPI05.png 8/11/2020 02:30     98K
  205 PHA_202008101920_CAPI07.png 8/11/2020 02:30     90K
  206 PHA_202008101920_CMAX00.png 8/11/2020 02:30    104K
  207 PHA_202008101920_ETOP00.png 8/11/2020 02:30     74K
  208 PHA_202008101920_HMAX00.png 8/11/2020 02:30    227K
  209 PHA_202008101920_PPI0.5.png 8/11/2020 02:30    124K
  210 PHA_202008101920_PPI1.5.png 8/11/2020 02:30    106K
  211 PHA_202008101920_PPI2.5.png 8/11/2020 02:30     74K
  212 PHA_202008101920_PPI3.6.png 8/11/2020 02:30     53K
  213 PHA_202008101920_PPI5.0.png 8/11/2020 02:30     41K
  214 PHA_202008101930_BASE00.png 8/11/2020 02:41     97K
  215 PHA_202008101930_CAPI02.png 8/11/2020 02:40     90K
  216 PHA_202008101930_CAPI03.png 8/11/2020 02:40     91K
  217 PHA_202008101930_CAPI05.png 8/11/2020 02:40     99K
  218 PHA_202008101930_CAPI07.png 8/11/2020 02:40     91K
  219 PHA_202008101930_CMAX00.png 8/11/2020 02:40    105K
  220 PHA_202008101930_ETOP00.png 8/11/2020 02:40     73K
  221 PHA_202008101930_HMAX00.png 8/11/2020 02:40    227K
  222 PHA_202008101930_PPI0.5.png 8/11/2020 02:40    125K
  223 PHA_202008101930_PPI1.5.png 8/11/2020 02:40    106K
  224 PHA_202008101930_PPI2.5.png 8/11/2020 02:40     74K
  225 PHA_202008101930_PPI3.6.png 8/11/2020 02:40     54K
  226 PHA_202008101930_PPI5.0.png 8/11/2020 02:40     42K
  227 PHA_202008101940_BASE00.png 8/11/2020 02:50     95K
  228 PHA_202008101940_CAPI02.png 8/11/2020 02:50     89K
  229 PHA_202008101940_CAPI03.png 8/11/2020 02:50     90K
  230 PHA_202008101940_CAPI05.png 8/11/2020 02:50     99K
  231 PHA_202008101940_CAPI07.png 8/11/2020 02:50     89K
  232 PHA_202008101940_CMAX00.png 8/11/2020 02:50    103K
  233 PHA_202008101940_ETOP00.png 8/11/2020 02:50     73K
  234 PHA_202008101940_HMAX00.png 8/11/2020 02:50    222K
  235 PHA_202008101940_PPI0.5.png 8/11/2020 02:50    123K
  236 PHA_202008101940_PPI1.5.png 8/11/2020 02:50    105K
  237 PHA_202008101940_PPI2.5.png 8/11/2020 02:50     73K
  238 PHA_202008101940_PPI3.6.png 8/11/2020 02:50     54K
  239 PHA_202008101940_PPI5.0.png 8/11/2020 02:50     42K
  240 PHA_202008101950_BASE00.png 8/11/2020 03:00     93K
  241 PHA_202008101950_CAPI02.png 8/11/2020 03:00     87K
  242 PHA_202008101950_CAPI03.png 8/11/2020 03:00     89K
  243 PHA_202008101950_CAPI05.png 8/11/2020 03:00     97K
  244 PHA_202008101950_CAPI07.png 8/11/2020 03:00     87K
  245 PHA_202008101950_CMAX00.png 8/11/2020 03:00    102K
  246 PHA_202008101950_ETOP00.png 8/11/2020 03:00     73K
  247 PHA_202008101950_HMAX00.png 8/11/2020 03:00    215K
  248 PHA_202008101950_PPI0.5.png 8/11/2020 03:00    121K
  249 PHA_202008101950_PPI1.5.png 8/11/2020 03:00    105K
  250 PHA_202008101950_PPI2.5.png 8/11/2020 03:00     72K
  251 PHA_202008101950_PPI3.6.png 8/11/2020 03:00     54K
  252 PHA_202008101950_PPI5.0.png 8/11/2020 03:00     41K
  253 PHA_202008102000_BASE00.png 8/11/2020 03:10     94K
  254 PHA_202008102000_CAPI02.png 8/11/2020 03:10     87K
  255 PHA_202008102000_CAPI03.png 8/11/2020 03:10     88K
  256 PHA_202008102000_CAPI05.png 8/11/2020 03:10     96K
  257 PHA_202008102000_CAPI07.png 8/11/2020 03:10     85K
  258 PHA_202008102000_CMAX00.png 8/11/2020 03:10     99K
  259 PHA_202008102000_ETOP00.png 8/11/2020 03:10     70K
  260 PHA_202008102000_HMAX00.png 8/11/2020 03:10    210K
  261 PHA_202008102000_PPI0.5.png 8/11/2020 03:10    120K
  262 PHA_202008102000_PPI1.5.png 8/11/2020 03:10    102K
  263 PHA_202008102000_PPI2.5.png 8/11/2020 03:10     71K
  264 PHA_202008102000_PPI3.6.png 8/11/2020 03:10     54K
  265 PHA_202008102000_PPI5.0.png 8/11/2020 03:10     41K
  266 PHA_202008102010_BASE00.png 8/11/2020 03:20     94K
  267 PHA_202008102010_CAPI02.png 8/11/2020 03:20     84K
  268 PHA_202008102010_CAPI03.png 8/11/2020 03:20     86K
  269 PHA_202008102010_CAPI05.png 8/11/2020 03:20     94K
  270 PHA_202008102010_CAPI07.png 8/11/2020 03:20     84K
  271 PHA_202008102010_CMAX00.png 8/11/2020 03:20     97K
  272 PHA_202008102010_ETOP00.png 8/11/2020 03:20     65K
  273 PHA_202008102010_HMAX00.png 8/11/2020 03:20    206K
  274 PHA_202008102010_PPI0.5.png 8/11/2020 03:20    116K
  275 PHA_202008102010_PPI1.5.png 8/11/2020 03:20    100K
  276 PHA_202008102010_PPI2.5.png 8/11/2020 03:20     70K
  277 PHA_202008102010_PPI3.6.png 8/11/2020 03:20     53K
  278 PHA_202008102010_PPI5.0.png 8/11/2020 03:20     42K
  279 PHA_202008102020_BASE00.png 8/11/2020 03:30     92K
  280 PHA_202008102020_CAPI02.png 8/11/2020 03:30     81K
  281 PHA_202008102020_CAPI03.png 8/11/2020 03:30     83K
  282 PHA_202008102020_CAPI05.png 8/11/2020 03:30     91K
  283 PHA_202008102020_CAPI07.png 8/11/2020 03:30     81K
  284 PHA_202008102020_CMAX00.png 8/11/2020 03:30     94K
  285 PHA_202008102020_ETOP00.png 8/11/2020 03:30     63K
  286 PHA_202008102020_HMAX00.png 8/11/2020 03:30    201K
  287 PHA_202008102020_PPI0.5.png 8/11/2020 03:30    111K
  288 PHA_202008102020_PPI1.5.png 8/11/2020 03:30     97K
  289 PHA_202008102020_PPI2.5.png 8/11/2020 03:30     69K
  290 PHA_202008102020_PPI3.6.png 8/11/2020 03:30     52K
  291 PHA_202008102020_PPI5.0.png 8/11/2020 03:30     42K
  292 PHA_202008102030_BASE00.png 8/11/2020 03:40     91K
  293 PHA_202008102030_CAPI02.png 8/11/2020 03:40     79K
  294 PHA_202008102030_CAPI03.png 8/11/2020 03:40     81K
  295 PHA_202008102030_CAPI05.png 8/11/2020 03:40     88K
  296 PHA_202008102030_CAPI07.png 8/11/2020 03:40     79K
  297 PHA_202008102030_CMAX00.png 8/11/2020 03:40     92K
  298 PHA_202008102030_ETOP00.png 8/11/2020 03:40     61K
  299 PHA_202008102030_HMAX00.png 8/11/2020 03:40    194K
  300 PHA_202008102030_PPI0.5.png 8/11/2020 03:40    107K
  301 PHA_202008102030_PPI1.5.png 8/11/2020 03:40     94K
  302 PHA_202008102030_PPI2.5.png 8/11/2020 03:40     67K
  303 PHA_202008102030_PPI3.6.png 8/11/2020 03:40     51K
  304 PHA_202008102030_PPI5.0.png 8/11/2020 03:40     41K
  305 PHA_202008102040_BASE00.png 8/11/2020 03:50     89K
  306 PHA_202008102040_CAPI02.png 8/11/2020 03:50     76K
  307 PHA_202008102040_CAPI03.png 8/11/2020 03:50     78K
  308 PHA_202008102040_CAPI05.png 8/11/2020 03:50     85K
  309 PHA_202008102040_CAPI07.png 8/11/2020 03:50     76K
  310 PHA_202008102040_CMAX00.png 8/11/2020 03:50     91K
  311 PHA_202008102040_ETOP00.png 8/11/2020 03:50     58K
  312 PHA_202008102040_HMAX00.png 8/11/2020 03:50    190K
  313 PHA_202008102040_PPI0.5.png 8/11/2020 03:50    103K
  314 PHA_202008102040_PPI1.5.png 8/11/2020 03:50     91K
  315 PHA_202008102040_PPI2.5.png 8/11/2020 03:50     64K
  316 PHA_202008102040_PPI3.6.png 8/11/2020 03:50     50K
  317 PHA_202008102040_PPI5.0.png 8/11/2020 03:50     40K
  318 PHA_202008102050_BASE00.png 8/11/2020 04:00     90K
  319 PHA_202008102050_CAPI02.png 8/11/2020 04:00     75K
  320 PHA_202008102050_CAPI03.png 8/11/2020 04:00     77K
  321 PHA_202008102050_CAPI05.png 8/11/2020 04:00     83K
  322 PHA_202008102050_CAPI07.png 8/11/2020 04:00     74K
  323 PHA_202008102050_CMAX00.png 8/11/2020 04:00     89K
  324 PHA_202008102050_ETOP00.png 8/11/2020 04:00     54K
  325 PHA_202008102050_HMAX00.png 8/11/2020 04:00    186K
  326 PHA_202008102050_PPI0.5.png 8/11/2020 04:00    101K
  327 PHA_202008102050_PPI1.5.png 8/11/2020 04:00     85K
  328 PHA_202008102050_PPI2.5.png 8/11/2020 04:00     62K
  329 PHA_202008102050_PPI3.6.png 8/11/2020 04:00     47K
  330 PHA_202008102050_PPI5.0.png 8/11/2020 04:00     38K
  331 PHA_202008102100_BASE00.png 8/11/2020 04:10     93K
  332 PHA_202008102100_CAPI02.png 8/11/2020 04:10     73K
  333 PHA_202008102100_CAPI03.png 8/11/2020 04:10     74K
  334 PHA_202008102100_CAPI05.png 8/11/2020 04:10     80K
  335 PHA_202008102100_CAPI07.png 8/11/2020 04:10     72K
  336 PHA_202008102100_CMAX00.png 8/11/2020 04:10     86K
  337 PHA_202008102100_ETOP00.png 8/11/2020 04:10     49K
  338 PHA_202008102100_HMAX00.png 8/11/2020 04:10    185K
  339 PHA_202008102100_PPI0.5.png 8/11/2020 04:10     97K
  340 PHA_202008102100_PPI1.5.png 8/11/2020 04:10     81K
  341 PHA_202008102100_PPI2.5.png 8/11/2020 04:10     59K
  342 PHA_202008102100_PPI3.6.png 8/11/2020 04:10     45K
  343 PHA_202008102100_PPI5.0.png 8/11/2020 04:10     37K
  344 PHA_202008102110_BASE00.png 8/11/2020 04:20     91K
  345 PHA_202008102110_CAPI02.png 8/11/2020 04:20     69K
  346 PHA_202008102110_CAPI03.png 8/11/2020 04:20     70K
  347 PHA_202008102110_CAPI05.png 8/11/2020 04:20     75K
  348 PHA_202008102110_CAPI07.png 8/11/2020 04:20     69K
  349 PHA_202008102110_CMAX00.png 8/11/2020 04:20     83K
  350 PHA_202008102110_ETOP00.png 8/11/2020 04:20     47K
  351 PHA_202008102110_HMAX00.png 8/11/2020 04:20    176K
  352 PHA_202008102110_PPI0.5.png 8/11/2020 04:20     91K
  353 PHA_202008102110_PPI1.5.png 8/11/2020 04:20     76K
  354 PHA_202008102110_PPI2.5.png 8/11/2020 04:20     55K
  355 PHA_202008102110_PPI3.6.png 8/11/2020 04:20     44K
  356 PHA_202008102110_PPI5.0.png 8/11/2020 04:20     35K
  357 PHA_202008102120_BASE00.png 8/11/2020 04:30     88K
  358 PHA_202008102120_CAPI02.png 8/11/2020 04:30     66K
  359 PHA_202008102120_CAPI03.png 8/11/2020 04:30     67K
  360 PHA_202008102120_CAPI05.png 8/11/2020 04:30     71K
  361 PHA_202008102120_CAPI07.png 8/11/2020 04:30     66K
  362 PHA_202008102120_CMAX00.png 8/11/2020 04:30     79K
  363 PHA_202008102120_ETOP00.png 8/11/2020 04:30     42K
  364 PHA_202008102120_HMAX00.png 8/11/2020 04:30    167K
  365 PHA_202008102120_PPI0.5.png 8/11/2020 04:30     85K
  366 PHA_202008102120_PPI1.5.png 8/11/2020 04:30     72K
  367 PHA_202008102120_PPI2.5.png 8/11/2020 04:30     52K
  368 PHA_202008102120_PPI3.6.png 8/11/2020 04:30     41K
  369 PHA_202008102120_PPI5.0.png 8/11/2020 04:30     34K
  370 PHA_202008102130_BASE00.png 8/11/2020 04:40     86K
  371 PHA_202008102130_CAPI02.png 8/11/2020 04:40     63K
  372 PHA_202008102130_CAPI03.png 8/11/2020 04:40     64K
  373 PHA_202008102130_CAPI05.png 8/11/2020 04:40     67K
  374 PHA_202008102130_CAPI07.png 8/11/2020 04:40     62K
  375 PHA_202008102130_CMAX00.png 8/11/2020 04:40     75K
  376 PHA_202008102130_ETOP00.png 8/11/2020 04:40     38K
  377 PHA_202008102130_HMAX00.png 8/11/2020 04:40    159K
  378 PHA_202008102130_PPI0.5.png 8/11/2020 04:40     81K
  379 PHA_202008102130_PPI1.5.png 8/11/2020 04:40     65K
  380 PHA_202008102130_PPI2.5.png 8/11/2020 04:40     47K
  381 PHA_202008102130_PPI3.6.png 8/11/2020 04:40     38K
  382 PHA_202008102130_PPI5.0.png 8/11/2020 04:40     33K
  383 PHA_202008102140_BASE00.png 8/11/2020 04:50     84K
  384 PHA_202008102140_CAPI02.png 8/11/2020 04:50     60K
  385 PHA_202008102140_CAPI03.png 8/11/2020 04:50     60K
  386 PHA_202008102140_CAPI05.png 8/11/2020 04:50     63K
  387 PHA_202008102140_CAPI07.png 8/11/2020 04:50     61K
  388 PHA_202008102140_CMAX00.png 8/11/2020 04:50     72K
  389 PHA_202008102140_ETOP00.png 8/11/2020 04:50     36K
  390 PHA_202008102140_HMAX00.png 8/11/2020 04:50    153K
  391 PHA_202008102140_PPI0.5.png 8/11/2020 04:50     75K
  392 PHA_202008102140_PPI1.5.png 8/11/2020 04:50     62K
  393 PHA_202008102140_PPI2.5.png 8/11/2020 04:50     46K
  394 PHA_202008102140_PPI3.6.png 8/11/2020 04:50     37K
  395 PHA_202008102140_PPI5.0.png 8/11/2020 04:50     32K
  396 PHA_202008102150_BASE00.png 8/11/2020 05:00     82K
  397 PHA_202008102150_CAPI02.png 8/11/2020 05:00     57K
  398 PHA_202008102150_CAPI03.png 8/11/2020 05:00     57K
  399 PHA_202008102150_CAPI05.png 8/11/2020 05:00     60K
  400 PHA_202008102150_CAPI07.png 8/11/2020 05:00     59K
  401 PHA_202008102150_CMAX00.png 8/11/2020 05:00     70K
  402 PHA_202008102150_ETOP00.png 8/11/2020 05:00     35K
  403 PHA_202008102150_HMAX00.png 8/11/2020 05:00    148K
  404 PHA_202008102150_PPI0.5.png 8/11/2020 05:00     72K
  405 PHA_202008102150_PPI1.5.png 8/11/2020 05:00     59K
  406 PHA_202008102150_PPI2.5.png 8/11/2020 05:00     45K
  407 PHA_202008102150_PPI3.6.png 8/11/2020 05:00     36K
  408 PHA_202008102150_PPI5.0.png 8/11/2020 05:00     31K
  409 PHA_202008102200_BASE00.png 8/11/2020 05:10     80K
  410 PHA_202008102200_CAPI02.png 8/11/2020 05:10     55K
  411 PHA_202008102200_CAPI03.png 8/11/2020 05:10     55K
  412 PHA_202008102200_CAPI05.png 8/11/2020 05:10     59K
  413 PHA_202008102200_CAPI07.png 8/11/2020 05:10     57K
  414 PHA_202008102200_CMAX00.png 8/11/2020 05:10     69K
  415 PHA_202008102200_ETOP00.png 8/11/2020 05:10     34K
  416 PHA_202008102200_HMAX00.png 8/11/2020 05:10    141K
  417 PHA_202008102200_PPI0.5.png 8/11/2020 05:10     69K
  418 PHA_202008102200_PPI1.5.png 8/11/2020 05:10     57K
  419 PHA_202008102200_PPI2.5.png 8/11/2020 05:10     43K
  420 PHA_202008102200_PPI3.6.png 8/11/2020 05:10     35K
  421 PHA_202008102200_PPI5.0.png 8/11/2020 05:10     31K
  422 PHA_202008102210_BASE00.png 8/11/2020 05:20     76K
  423 PHA_202008102210_CAPI02.png 8/11/2020 05:20     53K
  424 PHA_202008102210_CAPI03.png 8/11/2020 05:20     53K
  425 PHA_202008102210_CAPI05.png 8/11/2020 05:20     56K
  426 PHA_202008102210_CAPI07.png 8/11/2020 05:20     56K
  427 PHA_202008102210_CMAX00.png 8/11/2020 05:20     68K
  428 PHA_202008102210_ETOP00.png 8/11/2020 05:20     33K
  429 PHA_202008102210_HMAX00.png 8/11/2020 05:20    135K
  430 PHA_202008102210_PPI0.5.png 8/11/2020 05:20     66K
  431 PHA_202008102210_PPI1.5.png 8/11/2020 05:20     54K
  432 PHA_202008102210_PPI2.5.png 8/11/2020 05:20     43K
  433 PHA_202008102210_PPI3.6.png 8/11/2020 05:20     35K
  434 PHA_202008102210_PPI5.0.png 8/11/2020 05:20     30K
  435 PHA_202008102220_BASE00.png 8/11/2020 05:30     74K
  436 PHA_202008102220_CAPI02.png 8/11/2020 05:30     52K
  437 PHA_202008102220_CAPI03.png 8/11/2020 05:30     52K
  438 PHA_202008102220_CAPI05.png 8/11/2020 05:30     54K
  439 PHA_202008102220_CAPI07.png 8/11/2020 05:30     54K
  440 PHA_202008102220_CMAX00.png 8/11/2020 05:30     65K
  441 PHA_202008102220_ETOP00.png 8/11/2020 05:30     32K
  442 PHA_202008102220_HMAX00.png 8/11/2020 05:30    129K
  443 PHA_202008102220_PPI0.5.png 8/11/2020 05:30     64K
  444 PHA_202008102220_PPI1.5.png 8/11/2020 05:30     53K
  445 PHA_202008102220_PPI2.5.png 8/11/2020 05:30     41K
  446 PHA_202008102220_PPI3.6.png 8/11/2020 05:30     34K
  447 PHA_202008102220_PPI5.0.png 8/11/2020 05:30     30K
  448 PHA_202008102230_BASE00.png 8/11/2020 05:40     74K
  449 PHA_202008102230_CAPI02.png 8/11/2020 05:40     52K
  450 PHA_202008102230_CAPI03.png 8/11/2020 05:40     52K
  451 PHA_202008102230_CAPI05.png 8/11/2020 05:40     55K
  452 PHA_202008102230_CAPI07.png 8/11/2020 05:40     54K
  453 PHA_202008102230_CMAX00.png 8/11/2020 05:40     64K
  454 PHA_202008102230_ETOP00.png 8/11/2020 05:40     32K
  455 PHA_202008102230_HMAX00.png 8/11/2020 05:40    125K
  456 PHA_202008102230_PPI0.5.png 8/11/2020 05:40     63K
  457 PHA_202008102230_PPI1.5.png 8/11/2020 05:40     50K
  458 PHA_202008102230_PPI2.5.png 8/11/2020 05:40     41K
  459 PHA_202008102230_PPI3.6.png 8/11/2020 05:40     34K
  460 PHA_202008102230_PPI5.0.png 8/11/2020 05:40     30K
  461 PHA_202008102240_BASE00.png 8/11/2020 05:50     69K
  462 PHA_202008102240_CAPI02.png 8/11/2020 05:50     48K
  463 PHA_202008102240_CAPI03.png 8/11/2020 05:50     48K
  464 PHA_202008102240_CAPI05.png 8/11/2020 05:50     51K
  465 PHA_202008102240_CAPI07.png 8/11/2020 05:50     51K
  466 PHA_202008102240_CMAX00.png 8/11/2020 05:50     61K
  467 PHA_202008102240_ETOP00.png 8/11/2020 05:50     31K
  468 PHA_202008102240_HMAX00.png 8/11/2020 05:50    112K
  469 PHA_202008102240_PPI0.5.png 8/11/2020 05:50     59K
  470 PHA_202008102240_PPI1.5.png 8/11/2020 05:50     48K
  471 PHA_202008102240_PPI2.5.png 8/11/2020 05:50     40K
  472 PHA_202008102240_PPI3.6.png 8/11/2020 05:50     34K
  473 PHA_202008102240_PPI5.0.png 8/11/2020 05:50     29K
  474 PHA_202008102250_BASE00.png 8/11/2020 06:00     66K
  475 PHA_202008102250_CAPI02.png 8/11/2020 06:00     46K
  476 PHA_202008102250_CAPI03.png 8/11/2020 06:00     46K
  477 PHA_202008102250_CAPI05.png 8/11/2020 06:00     50K
  478 PHA_202008102250_CAPI07.png 8/11/2020 06:00     49K
  479 PHA_202008102250_CMAX00.png 8/11/2020 06:00     58K
  480 PHA_202008102250_ETOP00.png 8/11/2020 06:00     31K
  481 PHA_202008102250_HMAX00.png 8/11/2020 06:00    104K
  482 PHA_202008102250_PPI0.5.png 8/11/2020 06:00     55K
  483 PHA_202008102250_PPI1.5.png 8/11/2020 06:00     45K
  484 PHA_202008102250_PPI2.5.png 8/11/2020 06:00     38K
  485 PHA_202008102250_PPI3.6.png 8/11/2020 06:00     33K
  486 PHA_202008102250_PPI5.0.png 8/11/2020 06:00     29K
  487 PHA_202008102300_BASE00.png 8/11/2020 06:11     64K
  488 PHA_202008102300_CAPI02.png 8/11/2020 06:10     45K
  489 PHA_202008102300_CAPI03.png 8/11/2020 06:10     45K
  490 PHA_202008102300_CAPI05.png 8/11/2020 06:10     48K
  491 PHA_202008102300_CAPI07.png 8/11/2020 06:10     47K
  492 PHA_202008102300_CMAX00.png 8/11/2020 06:10     56K
  493 PHA_202008102300_ETOP00.png 8/11/2020 06:11     31K
  494 PHA_202008102300_HMAX00.png 8/11/2020 06:10    101K
  495 PHA_202008102300_PPI0.5.png 8/11/2020 06:10     53K
  496 PHA_202008102300_PPI1.5.png 8/11/2020 06:10     42K
  497 PHA_202008102300_PPI2.5.png 8/11/2020 06:10     37K
  498 PHA_202008102300_PPI3.6.png 8/11/2020 06:10     33K
  499 PHA_202008102300_PPI5.0.png 8/11/2020 06:10     30K
  500 PHA_202008102310_BASE00.png 8/11/2020 06:20     62K
  501 PHA_202008102310_CAPI02.png 8/11/2020 06:20     44K
  502 PHA_202008102310_CAPI03.png 8/11/2020 06:20     44K
  503 PHA_202008102310_CAPI05.png 8/11/2020 06:20     47K
  504 PHA_202008102310_CAPI07.png 8/11/2020 06:20     46K
  505 PHA_202008102310_CMAX00.png 8/11/2020 06:20     55K
  506 PHA_202008102310_ETOP00.png 8/11/2020 06:20     31K
  507 PHA_202008102310_HMAX00.png 8/11/2020 06:20     99K
  508 PHA_202008102310_PPI0.5.png 8/11/2020 06:20     52K
  509 PHA_202008102310_PPI1.5.png 8/11/2020 06:20     41K
  510 PHA_202008102310_PPI2.5.png 8/11/2020 06:20     36K
  511 PHA_202008102310_PPI3.6.png 8/11/2020 06:20     33K
  512 PHA_202008102310_PPI5.0.png 8/11/2020 06:20     29K
  513 PHA_202008102320_BASE00.png 8/11/2020 06:31     62K
  514 PHA_202008102320_CAPI02.png 8/11/2020 06:30     44K
  515 PHA_202008102320_CAPI03.png 8/11/2020 06:30     44K
  516 PHA_202008102320_CAPI05.png 8/11/2020 06:30     46K
  517 PHA_202008102320_CAPI07.png 8/11/2020 06:30     46K
  518 PHA_202008102320_CMAX00.png 8/11/2020 06:30     55K
  519 PHA_202008102320_ETOP00.png 8/11/2020 06:31     31K
  520 PHA_202008102320_HMAX00.png 8/11/2020 06:30     96K
  521 PHA_202008102320_PPI0.5.png 8/11/2020 06:30     52K
  522 PHA_202008102320_PPI1.5.png 8/11/2020 06:30     40K
  523 PHA_202008102320_PPI2.5.png 8/11/2020 06:30     35K
  524 PHA_202008102320_PPI3.6.png 8/11/2020 06:30     32K
  525 PHA_202008102320_PPI5.0.png 8/11/2020 06:30     29K
  526 PHA_202008102330_BASE00.png 8/11/2020 06:41     59K
  527 PHA_202008102330_CAPI02.png 8/11/2020 06:40     44K
  528 PHA_202008102330_CAPI03.png 8/11/2020 06:40     44K
  529 PHA_202008102330_CAPI05.png 8/11/2020 06:40     45K
  530 PHA_202008102330_CAPI07.png 8/11/2020 06:40     45K
  531 PHA_202008102330_CMAX00.png 8/11/2020 06:40     53K
  532 PHA_202008102330_ETOP00.png 8/11/2020 06:40     31K
  533 PHA_202008102330_HMAX00.png 8/11/2020 06:40     90K
  534 PHA_202008102330_PPI0.5.png 8/11/2020 06:40     51K
  535 PHA_202008102330_PPI1.5.png 8/11/2020 06:40     38K
  536 PHA_202008102330_PPI2.5.png 8/11/2020 06:40     34K
  537 PHA_202008102330_PPI3.6.png 8/11/2020 06:40     31K
  538 PHA_202008102330_PPI5.0.png 8/11/2020 06:40     29K
  539 PHA_202008102340_BASE00.png 8/11/2020 06:50     56K
  540 PHA_202008102340_CAPI02.png 8/11/2020 06:50     43K
  541 PHA_202008102340_CAPI03.png 8/11/2020 06:50     43K
  542 PHA_202008102340_CAPI05.png 8/11/2020 06:50     43K
  543 PHA_202008102340_CAPI07.png 8/11/2020 06:50     43K
  544 PHA_202008102340_CMAX00.png 8/11/2020 06:50     51K
  545 PHA_202008102340_ETOP00.png 8/11/2020 06:50     30K
  546 PHA_202008102340_HMAX00.png 8/11/2020 06:50     87K
  547 PHA_202008102340_PPI0.5.png 8/11/2020 06:50     51K
  548 PHA_202008102340_PPI1.5.png 8/11/2020 06:50     37K
  549 PHA_202008102340_PPI2.5.png 8/11/2020 06:50     33K
  550 PHA_202008102340_PPI3.6.png 8/11/2020 06:50     30K
  551 PHA_202008102340_PPI5.0.png 8/11/2020 06:50     28K
  552 PHA_202008102350_BASE00.png 8/11/2020 07:05     54K
  553 PHA_202008102350_CAPI02.png 8/11/2020 07:05     43K
  554 PHA_202008102350_CAPI03.png 8/11/2020 07:05     43K
  555 PHA_202008102350_CAPI05.png 8/11/2020 07:05     43K
  556 PHA_202008102350_CAPI07.png 8/11/2020 07:05     43K
  557 PHA_202008102350_CMAX00.png 8/11/2020 07:05     50K
  558 PHA_202008102350_ETOP00.png 8/11/2020 07:05     31K
  559 PHA_202008102350_HMAX00.png 8/11/2020 07:05     84K
  560 PHA_202008102350_PPI0.5.png 8/11/2020 07:05     51K
  561 PHA_202008102350_PPI1.5.png 8/11/2020 07:05     36K
  562 PHA_202008102350_PPI2.5.png 8/11/2020 07:05     32K
  563 PHA_202008102350_PPI3.6.png 8/11/2020 07:05     29K
  564 PHA_202008102350_PPI5.0.png 8/11/2020 07:05     28K
  565 PHA_202008110000_BASE00.png 8/11/2020 07:10     52K
  566 PHA_202008110000_CAPI02.png 8/11/2020 07:10     44K
  567 PHA_202008110000_CAPI03.png 8/11/2020 07:10     44K
  568 PHA_202008110000_CAPI05.png 8/11/2020 07:10     44K
  569 PHA_202008110000_CAPI07.png 8/11/2020 07:10     43K
  570 PHA_202008110000_CMAX00.png 8/11/2020 07:10     50K
  571 PHA_202008110000_ETOP00.png 8/11/2020 07:10     31K
  572 PHA_202008110000_HMAX00.png 8/11/2020 07:10     83K
  573 PHA_202008110000_PPI0.5.png 8/11/2020 07:10     52K
  574 PHA_202008110000_PPI1.5.png 8/11/2020 07:10     36K
  575 PHA_202008110000_PPI2.5.png 8/11/2020 07:10     31K
  576 PHA_202008110000_PPI3.6.png 8/11/2020 07:10     28K
  577 PHA_202008110000_PPI5.0.png 8/11/2020 07:10     27K
  578 PHA_202008110010_BASE00.png 8/11/2020 07:20     50K
  579 PHA_202008110010_CAPI02.png 8/11/2020 07:20     45K
  580 PHA_202008110010_CAPI03.png 8/11/2020 07:20     44K
  581 PHA_202008110010_CAPI05.png 8/11/2020 07:20     44K
  582 PHA_202008110010_CAPI07.png 8/11/2020 07:20     43K
  583 PHA_202008110010_CMAX00.png 8/11/2020 07:20     50K
  584 PHA_202008110010_ETOP00.png 8/11/2020 07:20     31K
  585 PHA_202008110010_HMAX00.png 8/11/2020 07:20     82K
  586 PHA_202008110010_PPI0.5.png 8/11/2020 07:20     53K
  587 PHA_202008110010_PPI1.5.png 8/11/2020 07:20     35K
  588 PHA_202008110010_PPI2.5.png 8/11/2020 07:20     30K
  589 PHA_202008110010_PPI3.6.png 8/11/2020 07:20     27K
  590 PHA_202008110010_PPI5.0.png 8/11/2020 07:20     27K
  591 PHA_202008110020_BASE00.png 8/11/2020 07:30     46K
  592 PHA_202008110020_CAPI02.png 8/11/2020 07:30     44K
  593 PHA_202008110020_CAPI03.png 8/11/2020 07:30     43K
  594 PHA_202008110020_CAPI05.png 8/11/2020 07:30     42K
  595 PHA_202008110020_CAPI07.png 8/11/2020 07:30     42K
  596 PHA_202008110020_CMAX00.png 8/11/2020 07:30     48K
  597 PHA_202008110020_ETOP00.png 8/11/2020 07:30     31K
  598 PHA_202008110020_HMAX00.png 8/11/2020 07:30     77K
  599 PHA_202008110020_PPI0.5.png 8/11/2020 07:30     52K
  600 PHA_202008110020_PPI1.5.png 8/11/2020 07:30     34K
  601 PHA_202008110020_PPI2.5.png 8/11/2020 07:30     29K
  602 PHA_202008110020_PPI3.6.png 8/11/2020 07:30     27K
  603 PHA_202008110020_PPI5.0.png 8/11/2020 07:30     26K
  604 PHA_202008110030_BASE00.png 8/11/2020 07:40     45K
  605 PHA_202008110030_CAPI02.png 8/11/2020 07:40     44K
  606 PHA_202008110030_CAPI03.png 8/11/2020 07:40     43K
  607 PHA_202008110030_CAPI05.png 8/11/2020 07:40     43K
  608 PHA_202008110030_CAPI07.png 8/11/2020 07:40     41K
  609 PHA_202008110030_CMAX00.png 8/11/2020 07:40     48K
  610 PHA_202008110030_ETOP00.png 8/11/2020 07:40     31K
  611 PHA_202008110030_HMAX00.png 8/11/2020 07:40     74K
  612 PHA_202008110030_PPI0.5.png 8/11/2020 07:40     52K
  613 PHA_202008110030_PPI1.5.png 8/11/2020 07:40     33K
  614 PHA_202008110030_PPI2.5.png 8/11/2020 07:40     28K
  615 PHA_202008110030_PPI3.6.png 8/11/2020 07:40     26K
  616 PHA_202008110030_PPI5.0.png 8/11/2020 07:40     26K
  616 Files ...


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )