•  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.201911150720.jpg 11/15/2019 14:26_ 04p 187K
  2VIỆT TRÌ 29 Files VTR002.T.201911150710.jpg 11/15/2019 14:26_ 04p 207K
  3VINH 29 Files VIN002.T.201911150720.jpg 11/15/2019 14:26_ 04p 165K
  4TAM KỲ 29 Files TKY002.T.201911150720.jpg 11/15/2019 14:26_ 04p 120K
  5NHA TRANG 17 Files NHT002.T.201911150710.jpg 11/15/2019 14:26_ 04p 134K
  6NHÀ BÈ 29 Files NHB002.T.201911150720.jpg 11/15/2019 14:26_ 04p 182K
  7ĐÔNG HÀ 29 Files DON002.T.201911150720.jpg 11/15/2019 14:26_ 04p 124K
  8PHA ĐIN 29 Files PHA002.T.201911150720.jpg 11/15/2019 14:26_ 04p 157K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.201911150720.jpg 11/15/2019 14:26_ 04p 150K
  10QUY NHƠN 29 Files QNH002.T.201911150720.jpg 11/15/2019 14:26_ 04p 137K
  11TỔ HỢP 59 File VN_20191115_0720.jpg 11/15/2019 14:29_ 01p 693K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 56 Files IR.2019_1115_0710.JPG 11/15/2019 14:22_ 08p 297KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 55 Files VIS.2019_1115_0710.JPG 11/15/2019 14:22_ 08p 425KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 54 Files WV.2019_1115_0710.JPG 11/15/2019 14:22_ 08p 122K
  4DusT 54 Files Dus_20191115.Z0710.jpg 11/15/2019 14:29_ 01p 276KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 52 Files Air_20191115.Z0700.jpg 11/15/2019 14:16_ 14p 190KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 49 Files Nac_20191115.Z0710.jpg 11/15/2019 14:29_ 01p 230KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 53 Files Nim20191115.Z0710.jpg 11/15/2019 14:30_ 00p 239KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 52 Files Sof__20191115.Z0710.jpg 11/15/2019 14:29_ 01p 272KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 50 Files DSt_20191115.Z0650.jpg 11/15/2019 14:19_ 11p 191KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 50 Files SWD_20191115.Z0710.jpg 11/15/2019 14:29_ 01p 297KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )