• SỐ LIỆU PHÙ LIỄN TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : PHÙ LIỄN
  1 PLI002.T.202003300730.jpg 3/30/2020 14:36    186 K
  2 PLI002.T.202003300740.jpg 3/30/2020 14:46    186 K
  3 PLI002.T.202003300750.jpg 3/30/2020 14:56    186 K
  4 PLI002.T.202003300800.jpg 3/30/2020 15:06    186 K
  5 PLI002.T.202003300810.jpg 3/30/2020 15:16    186 K
  6 PLI002.T.202003300820.jpg 3/30/2020 15:26    186 K
  7 PLI002.T.202003300830.jpg 3/30/2020 15:36    186 K
  8 PLI002.T.202003300840.jpg 3/30/2020 15:46    186 K
  9 PLI002.T.202003300850.jpg 3/30/2020 15:56    186 K
  10 PLI002.T.202003300900.jpg 3/30/2020 16:06    186 K
  11 PLI002.T.202003300910.jpg 3/30/2020 16:16    186 K
  12 PLI002.T.202003300920.jpg 3/30/2020 16:26    186 K
  13 PLI002.T.202003300930.jpg 3/30/2020 16:36    186 K
  14 PLI002.T.202003300940.jpg 3/30/2020 16:46    186 K
  15 PLI002.T.202003300950.jpg 3/30/2020 16:56    186 K
  16 PLI002.T.202003301000.jpg 3/30/2020 17:06    186 K
  17 PLI002.T.202003301010.jpg 3/30/2020 17:16    186 K
  18 PLI002.T.202003301020.jpg 3/30/2020 17:26    186 K
  19 PLI002.T.202003301030.jpg 3/30/2020 17:36    186 K
  20 PLI002.T.202003301040.jpg 3/30/2020 17:46    186 K
  21 PLI002.T.202003301050.jpg 3/30/2020 17:56    186 K
  22 PLI002.T.202003301100.jpg 3/30/2020 18:06    186 K
  23 PLI002.T.202003301110.jpg 3/30/2020 18:16    186 K
  24 PLI002.T.202003301120.jpg 3/30/2020 18:26    186 K
  25 PLI002.T.202003301130.jpg 3/30/2020 18:36    186 K
  26 PLI002.T.202003301140.jpg 3/30/2020 18:46    186 K
  27 PLI002.T.202003301150.jpg 3/30/2020 18:56    186 K
  28 PLI002.T.202003301200.jpg 3/30/2020 19:06    186 K
  29 PLI002.T.202003301210.jpg 3/30/2020 19:16    186 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )