• SỐ LIỆU QUY NHƠN TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : QUY NHƠN
  1 QNH002.T.202003300850.jpg 3/30/2020 15:56    151 K
  2 QNH002.T.202003300900.jpg 3/30/2020 16:06    153 K
  3 QNH002.T.202003300910.jpg 3/30/2020 16:16    154 K
  4 QNH002.T.202003300920.jpg 3/30/2020 16:26    154 K
  5 QNH002.T.202003300930.jpg 3/30/2020 16:36    153 K
  6 QNH002.T.202003300940.jpg 3/30/2020 16:46    153 K
  7 QNH002.T.202003300950.jpg 3/30/2020 16:56    153 K
  8 QNH002.T.202003301000.jpg 3/30/2020 17:06    152 K
  9 QNH002.T.202003301010.jpg 3/30/2020 17:16    152 K
  10 QNH002.T.202003301020.jpg 3/30/2020 17:26    151 K
  11 QNH002.T.202003301030.jpg 3/30/2020 17:36    152 K
  12 QNH002.T.202003301040.jpg 3/30/2020 17:46    153 K
  13 QNH002.T.202003301050.jpg 3/30/2020 17:56    154 K
  14 QNH002.T.202003301100.jpg 3/30/2020 18:06    152 K
  15 QNH002.T.202003301110.jpg 3/30/2020 18:16    148 K
  16 QNH002.T.202003301120.jpg 3/30/2020 18:26    148 K
  17 QNH002.T.202003301130.jpg 3/30/2020 18:36    145 K
  18 QNH002.T.202003301140.jpg 3/30/2020 18:46    144 K
  19 QNH002.T.202003301150.jpg 3/30/2020 18:56    142 K
  20 QNH002.T.202003301200.jpg 3/30/2020 19:06    141 K
  21 QNH002.T.202003301210.jpg 3/30/2020 19:16    139 K
  22 QNH002.T.202003301220.jpg 3/30/2020 19:26    137 K
  23 QNH002.T.202003301230.jpg 3/30/2020 19:36    136 K
  24 QNH002.T.202003301240.jpg 3/30/2020 19:46    134 K
  25 QNH002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56    134 K
  26 QNH002.T.202003301300.jpg 3/30/2020 20:06    133 K
  27 QNH002.T.202003301310.jpg 3/30/2020 20:16    130 K
  28 QNH002.T.202003301320.jpg 3/30/2020 20:26    131 K
  29 QNH002.T.202003301330.jpg 3/30/2020 20:36    132 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )