• SỐ LIỆU VIỆT TRÌ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : VIỆT TRÌ
  1 VTR002.T.202003300710.jpg 3/30/2020 14:26    207 K
  2 VTR002.T.202003300720.jpg 3/30/2020 14:36    208 K
  3 VTR002.T.202003300730.jpg 3/30/2020 14:46    207 K
  4 VTR002.T.202003300740.jpg 3/30/2020 14:56    207 K
  5 VTR002.T.202003300750.jpg 3/30/2020 15:06    207 K
  6 VTR002.T.202003300800.jpg 3/30/2020 15:16    207 K
  7 VTR002.T.202003300810.jpg 3/30/2020 15:26    207 K
  8 VTR002.T.202003300820.jpg 3/30/2020 15:36    207 K
  9 VTR002.T.202003300830.jpg 3/30/2020 15:46    207 K
  10 VTR002.T.202003300840.jpg 3/30/2020 15:56    208 K
  11 VTR002.T.202003300850.jpg 3/30/2020 16:06    208 K
  12 VTR002.T.202003300900.jpg 3/30/2020 16:16    207 K
  13 VTR002.T.202003300910.jpg 3/30/2020 16:26    207 K
  14 VTR002.T.202003300920.jpg 3/30/2020 16:36    209 K
  15 VTR002.T.202003300930.jpg 3/30/2020 16:46    207 K
  16 VTR002.T.202003300940.jpg 3/30/2020 16:56    208 K
  17 VTR002.T.202003300950.jpg 3/30/2020 17:06    207 K
  18 VTR002.T.202003301000.jpg 3/30/2020 17:16    208 K
  19 VTR002.T.202003301010.jpg 3/30/2020 17:26    207 K
  20 VTR002.T.202003301020.jpg 3/30/2020 17:36    208 K
  21 VTR002.T.202003301030.jpg 3/30/2020 17:46    207 K
  22 VTR002.T.202003301040.jpg 3/30/2020 17:56    207 K
  23 VTR002.T.202003301050.jpg 3/30/2020 18:06    208 K
  24 VTR002.T.202003301100.jpg 3/30/2020 18:16    208 K
  25 VTR002.T.202003301110.jpg 3/30/2020 18:26    208 K
  26 VTR002.T.202003301120.jpg 3/30/2020 18:36    208 K
  27 VTR002.T.202003301130.jpg 3/30/2020 18:46    208 K
  28 VTR002.T.202003301140.jpg 3/30/2020 18:56    212 K
  29 VTR002.T.202003301150.jpg 3/30/2020 19:06    209 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )