• SỐ LIỆU TAM KỲ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : TAM KỲ
  1 TKY002.T.202003300930.jpg 3/30/2020 16:36    127 K
  2 TKY002.T.202003300940.jpg 3/30/2020 16:46    127 K
  3 TKY002.T.202003300950.jpg 3/30/2020 16:56    126 K
  4 TKY002.T.202003301000.jpg 3/30/2020 17:06    127 K
  5 TKY002.T.202003301010.jpg 3/30/2020 17:16    128 K
  6 TKY002.T.202003301020.jpg 3/30/2020 17:26    127 K
  7 TKY002.T.202003301030.jpg 3/30/2020 17:36    127 K
  8 TKY002.T.202003301040.jpg 3/30/2020 17:46    126 K
  9 TKY002.T.202003301050.jpg 3/30/2020 17:56    124 K
  10 TKY002.T.202003301100.jpg 3/30/2020 18:06    126 K
  11 TKY002.T.202003301110.jpg 3/30/2020 18:16    128 K
  12 TKY002.T.202003301120.jpg 3/30/2020 18:26    128 K
  13 TKY002.T.202003301130.jpg 3/30/2020 18:36    126 K
  14 TKY002.T.202003301140.jpg 3/30/2020 18:46    130 K
  15 TKY002.T.202003301150.jpg 3/30/2020 18:56    132 K
  16 TKY002.T.202003301200.jpg 3/30/2020 19:06    136 K
  17 TKY002.T.202003301210.jpg 3/30/2020 19:16    133 K
  18 TKY002.T.202003301220.jpg 3/30/2020 19:26    127 K
  19 TKY002.T.202003301230.jpg 3/30/2020 19:36    124 K
  20 TKY002.T.202003301240.jpg 3/30/2020 19:46    126 K
  21 TKY002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56    122 K
  22 TKY002.T.202003301300.jpg 3/30/2020 20:06    118 K
  23 TKY002.T.202003301310.jpg 3/30/2020 20:16    118 K
  24 TKY002.T.202003301320.jpg 3/30/2020 20:26    121 K
  25 TKY002.T.202003301330.jpg 3/30/2020 20:36    121 K
  26 TKY002.T.202003301340.jpg 3/30/2020 20:46    120 K
  27 TKY002.T.202003301350.jpg 3/30/2020 20:56    119 K
  28 TKY002.T.202003301400.jpg 3/30/2020 21:06    119 K
  29 TKY002.T.202003301410.jpg 3/30/2020 21:16    117 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )