• SỐ LIỆU NHA TRANG TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : NHA TRANG
  1 NHT002.T.202003300910.jpg 3/30/2020 16:26    134 K
  2 NHT002.T.202003300920.jpg 3/30/2020 16:36    132 K
  3 NHT002.T.202003300930.jpg 3/30/2020 16:46    133 K
  4 NHT002.T.202003300940.jpg 3/30/2020 16:56    134 K
  5 NHT002.T.202003300950.jpg 3/30/2020 17:06    134 K
  6 NHT002.T.202003301020.jpg 3/30/2020 17:36    131 K
  7 NHT002.T.202003301030.jpg 3/30/2020 17:46    132 K
  8 NHT002.T.202003301040.jpg 3/30/2020 17:56    133 K
  9 NHT002.T.202003301050.jpg 3/30/2020 18:06    134 K
  10 NHT002.T.202003301100.jpg 3/30/2020 18:16    130 K
  11 NHT002.T.202003301150.jpg 3/30/2020 19:06    130 K
  12 NHT002.T.202003301200.jpg 3/30/2020 19:16    130 K

  12 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )