• SỐ LIỆU NHÀ BÈ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : NHÀ BÈ
  1 NHB002.T.202003300910.jpg 3/30/2020 16:16    189 K
  2 NHB002.T.202003300920.jpg 3/30/2020 16:26    190 K
  3 NHB002.T.202003300930.jpg 3/30/2020 16:36    190 K
  4 NHB002.T.202003300940.jpg 3/30/2020 16:46    188 K
  5 NHB002.T.202003300950.jpg 3/30/2020 16:56    189 K
  6 NHB002.T.202003301000.jpg 3/30/2020 17:06    189 K
  7 NHB002.T.202003301010.jpg 3/30/2020 17:16    189 K
  8 NHB002.T.202003301020.jpg 3/30/2020 17:26    187 K
  9 NHB002.T.202003301030.jpg 3/30/2020 17:36    186 K
  10 NHB002.T.202003301040.jpg 3/30/2020 17:46    187 K
  11 NHB002.T.202003301050.jpg 3/30/2020 17:56    186 K
  12 NHB002.T.202003301100.jpg 3/30/2020 18:06    185 K
  13 NHB002.T.202003301110.jpg 3/30/2020 18:16    184 K
  14 NHB002.T.202003301120.jpg 3/30/2020 18:26    184 K
  15 NHB002.T.202003301130.jpg 3/30/2020 18:36    184 K
  16 NHB002.T.202003301140.jpg 3/30/2020 18:46    184 K
  17 NHB002.T.202003301150.jpg 3/30/2020 18:56    184 K
  18 NHB002.T.202003301200.jpg 3/30/2020 19:06    184 K
  19 NHB002.T.202003301210.jpg 3/30/2020 19:16    185 K
  20 NHB002.T.202003301220.jpg 3/30/2020 19:26    184 K
  21 NHB002.T.202003301230.jpg 3/30/2020 19:36    184 K
  22 NHB002.T.202003301240.jpg 3/30/2020 19:46    184 K
  23 NHB002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56    184 K
  24 NHB002.T.202003301300.jpg 3/30/2020 20:06    184 K
  25 NHB002.T.202003301310.jpg 3/30/2020 20:16    183 K
  26 NHB002.T.202003301320.jpg 3/30/2020 20:26    183 K
  27 NHB002.T.202003301340.jpg 3/30/2020 20:46    182 K
  28 NHB002.T.202003301350.jpg 3/30/2020 20:56    183 K

  28 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )