• SỐ LIỆU ĐÔNG HÀ TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : ĐÔNG HÀ
  1 DON002.T.202003300910.jpg 3/30/2020 16:16    143 K
  2 DON002.T.202003300920.jpg 3/30/2020 16:26    143 K
  3 DON002.T.202003300930.jpg 3/30/2020 16:36    143 K
  4 DON002.T.202003300940.jpg 3/30/2020 16:46    144 K
  5 DON002.T.202003300950.jpg 3/30/2020 16:56    142 K
  6 DON002.T.202003301000.jpg 3/30/2020 17:06    143 K
  7 DON002.T.202003301010.jpg 3/30/2020 17:16    143 K
  8 DON002.T.202003301020.jpg 3/30/2020 17:26    142 K
  9 DON002.T.202003301030.jpg 3/30/2020 17:36    141 K
  10 DON002.T.202003301040.jpg 3/30/2020 17:46    141 K
  11 DON002.T.202003301050.jpg 3/30/2020 17:56    141 K
  12 DON002.T.202003301100.jpg 3/30/2020 18:06    140 K
  13 DON002.T.202003301110.jpg 3/30/2020 18:16    136 K
  14 DON002.T.202003301120.jpg 3/30/2020 18:26    135 K
  15 DON002.T.202003301130.jpg 3/30/2020 18:36    134 K
  16 DON002.T.202003301140.jpg 3/30/2020 18:46    133 K
  17 DON002.T.202003301150.jpg 3/30/2020 18:56    132 K
  18 DON002.T.202003301200.jpg 3/30/2020 19:06    130 K
  19 DON002.T.202003301210.jpg 3/30/2020 19:16    128 K
  20 DON002.T.202003301220.jpg 3/30/2020 19:26    127 K
  21 DON002.T.202003301230.jpg 3/30/2020 19:36    126 K
  22 DON002.T.202003301240.jpg 3/30/2020 19:46    125 K
  23 DON002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56    123 K
  24 DON002.T.202003301300.jpg 3/30/2020 20:06    123 K
  25 DON002.T.202003301310.jpg 3/30/2020 20:16    122 K
  26 DON002.T.202003301320.jpg 3/30/2020 20:26    121 K
  27 DON002.T.202003301330.jpg 3/30/2020 20:36    121 K
  28 DON002.T.202003301340.jpg 3/30/2020 20:46    121 K

  28 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )