• SỐ LIỆU PHA ĐIN TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : PHA ĐIN
  1 PHA002.T.202003300900.jpg 3/30/2020 16:06    157 K
  2 PHA002.T.202003300910.jpg 3/30/2020 16:16    157 K
  3 PHA002.T.202003300920.jpg 3/30/2020 16:26    157 K
  4 PHA002.T.202003300930.jpg 3/30/2020 16:36    157 K
  5 PHA002.T.202003300940.jpg 3/30/2020 16:46    157 K
  6 PHA002.T.202003300950.jpg 3/30/2020 16:56    157 K
  7 PHA002.T.202003301000.jpg 3/30/2020 17:06    157 K
  8 PHA002.T.202003301010.jpg 3/30/2020 17:16    157 K
  9 PHA002.T.202003301020.jpg 3/30/2020 17:26    157 K
  10 PHA002.T.202003301030.jpg 3/30/2020 17:36    157 K
  11 PHA002.T.202003301040.jpg 3/30/2020 17:46    157 K
  12 PHA002.T.202003301050.jpg 3/30/2020 17:56    157 K
  13 PHA002.T.202003301100.jpg 3/30/2020 18:06    157 K
  14 PHA002.T.202003301110.jpg 3/30/2020 18:16    157 K
  15 PHA002.T.202003301120.jpg 3/30/2020 18:26    157 K
  16 PHA002.T.202003301130.jpg 3/30/2020 18:36    157 K
  17 PHA002.T.202003301140.jpg 3/30/2020 18:46    157 K
  18 PHA002.T.202003301150.jpg 3/30/2020 18:56    157 K
  19 PHA002.T.202003301200.jpg 3/30/2020 19:06    157 K
  20 PHA002.T.202003301210.jpg 3/30/2020 19:16    157 K
  21 PHA002.T.202003301220.jpg 3/30/2020 19:26    157 K
  22 PHA002.T.202003301230.jpg 3/30/2020 19:36    157 K
  23 PHA002.T.202003301240.jpg 3/30/2020 19:46    157 K
  24 PHA002.T.202003301250.jpg 3/30/2020 19:56    157 K
  25 PHA002.T.202003301300.jpg 3/30/2020 20:06    157 K
  26 PHA002.T.202003301310.jpg 3/30/2020 20:16    157 K
  27 PHA002.T.202003301320.jpg 3/30/2020 20:26    157 K
  28 PHA002.T.202003301330.jpg 3/30/2020 20:36    157 K
  29 PHA002.T.202003301340.jpg 3/30/2020 20:46    157 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )