• SỐ LIỆU PLEIKU TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : PLEIKU
  1 PLE002.T.202004010340.jpg 4/1/2020 10:46    150 K
  2 PLE002.T.202004010350.jpg 4/1/2020 10:56    151 K
  3 PLE002.T.202004010400.jpg 4/1/2020 11:05    150 K
  4 PLE002.T.202004010410.jpg 4/1/2020 11:16    152 K
  5 PLE002.T.202004010420.jpg 4/1/2020 11:25    153 K
  6 PLE002.T.202004010430.jpg 4/1/2020 11:35    153 K
  7 PLE002.T.202004010440.jpg 4/1/2020 11:46    153 K
  8 PLE002.T.202004010450.jpg 4/1/2020 11:55    154 K
  9 PLE002.T.202004010500.jpg 4/1/2020 12:06    156 K
  10 PLE002.T.202004010510.jpg 4/1/2020 12:16    157 K
  11 PLE002.T.202004010520.jpg 4/1/2020 12:26    157 K
  12 PLE002.T.202004010530.jpg 4/1/2020 12:36    158 K
  13 PLE002.T.202004010540.jpg 4/1/2020 12:46    158 K
  14 PLE002.T.202004010550.jpg 4/1/2020 12:56    159 K
  15 PLE002.T.202004010600.jpg 4/1/2020 13:06    161 K
  16 PLE002.T.202004010610.jpg 4/1/2020 13:16    163 K
  17 PLE002.T.202004010620.jpg 4/1/2020 13:26    164 K
  18 PLE002.T.202004010630.jpg 4/1/2020 13:36    166 K
  19 PLE002.T.202004010640.jpg 4/1/2020 13:46    166 K
  20 PLE002.T.202004010650.jpg 4/1/2020 13:56    167 K
  21 PLE002.T.202004010700.jpg 4/1/2020 14:06    168 K
  22 PLE002.T.202004010710.jpg 4/1/2020 14:16    169 K
  23 PLE002.T.202004010720.jpg 4/1/2020 14:26    169 K
  24 PLE002.T.202004010730.jpg 4/1/2020 14:36    168 K
  25 PLE002.T.202004010740.jpg 4/1/2020 14:46    168 K
  26 PLE002.T.202004010750.jpg 4/1/2020 14:56    170 K
  27 PLE002.T.202004010800.jpg 4/1/2020 15:06    171 K
  28 PLE002.T.202004010810.jpg 4/1/2020 15:16    173 K
  29 PLE002.T.202004010820.jpg 4/1/2020 15:26    174 K

  29 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )