• RadarNhaBe: Trạm RaDa Nhà Bè . RadarNhaBe/Rada Nhà Bè phải tạm dừng quan trắc từ 10h30, do lition có thể hết hạn. Trân trọng báo cáo RadarNhaBe: Trạm RaDa Nhà Bè .  SỐ LIỆU RAĐA TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG

  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhật Dung_lượngGhi_chú
  1PHÙ LIỄN 29 Files PLI002.T.202004010710.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 186K
  2VIỆT TRÌ 29 Files VTR002.T.202004010700.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 209K
  3VINH 29 Files VIN002.T.202004010710.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 166K
  4TAM KỲ 29 Files TKY002.T.202004010710.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 120K
  5NHA TRANG 11 Files NHT002.T.202004010700.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 130K
  6NHÀ BÈ 22 Files NHB002.T.202004010710.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 181K
  7ĐÔNG HÀ 29 Files DON002.T.202004010710.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 140K
  8PHA ĐIN 29 Files PHA002.T.202004010710.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 157K
  9PLEIKU 29 Files PLE002.T.202004010710.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 169K
  10QUY NHƠN 29 Files QNH002.T.202004010710.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 134K
  11TỔ HỢP 60 File VN_20200401_0710.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 701K
  SỐ LIỆU VỆ TINH
  TT__Danh_mục__ Tổng_file Tên_fileNgày Giờ_phút_cập_nhậtDung_lượng Ghi_chú
  1IR 71 Files IR.2020_0401_0700.JPG 4/1/2020 14:11_ 06p 281KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  2VIS 71 Files VIS.2020_0401_0700.JPG 4/1/2020 14:12_ 05p 464KNhận từ Tầng 15 Himaw .4
  3WV 71 Files WV.2020_0401_0700.JPG 4/1/2020 14:12_ 05p 125K
  4DusT 70 Files Dus_20200401.Z0700.jpg 4/1/2020 14:14_ 03p 271KNhận từ Tầng 7 Server 103
  5Airmass 71 Files Air_20200401.Z0700.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 188KNhận từ Tầng 7 Server 103
  6Nature 68 Files Nac_20200401.Z0700.jpg 4/1/2020 14:14_ 03p 244KNhận từ Tầng 7 Server 103
  7Micro 70 Files Nim20200401.Z0700.jpg 4/1/2020 14:15_ 02p 235KNhận từ Tầng 7 Server 103
  8Snow_fog 71 Files Sof__20200401.Z0700.jpg 4/1/2020 14:14_ 03p 265KNhận từ Tầng 7 Server 103
  9Storm 70 Files DSt_20200401.Z0700.jpg 4/1/2020 14:16_ 01p 198KNhận từ Tầng 7 Server 103
  10SandWitch 67 Files SWD_20200401.Z0700.jpg 4/1/2020 14:14_ 03p 323KNhận từ Tầng 7 Server 103

  Lập trình bởi Phòng CNTT-VT 2010(Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất TT&DL KTCK Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )