• SỐ LIỆU SandWitch TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : SandWitch
  SWD_20200331.Z2030.jpg 4/1/2020 03:47    241 K
  SWD_20200331.Z2040.jpg 4/1/2020 03:56    241 K
  SWD_20200331.Z2050.jpg 4/1/2020 04:05    240 K
  SWD_20200331.Z2100.jpg 4/1/2020 04:14    193 K
  SWD_20200331.Z2110.jpg 4/1/2020 04:23    194 K
  SWD_20200331.Z2120.jpg 4/1/2020 04:35    238 K
  SWD_20200331.Z2130.jpg 4/1/2020 04:44    238 K
  SWD_20200331.Z2140.jpg 4/1/2020 04:56    238 K
  SWD_20200331.Z2150.jpg 4/1/2020 05:05    238 K
  SWD_20200331.Z2200.jpg 4/1/2020 05:14    210 K
  SWD_20200331.Z2220.jpg 4/1/2020 05:35    238 K
  SWD_20200331.Z2230.jpg 4/1/2020 05:44    238 K
  SWD_20200331.Z2240.jpg 4/1/2020 05:53    238 K
  SWD_20200331.Z2250.jpg 4/1/2020 06:11    180 K
  SWD_20200331.Z2300.jpg 4/1/2020 06:14    236 K
  SWD_20200331.Z2310.jpg 4/1/2020 06:23    242 K
  SWD_20200331.Z2320.jpg 4/1/2020 06:35    237 K
  SWD_20200331.Z2330.jpg 4/1/2020 06:44    238 K
  SWD_20200331.Z2350.jpg 4/1/2020 07:05    237 K
  SWD_20200401.Z0000.jpg 4/1/2020 07:14    278 K
  SWD_20200401.Z0010.jpg 4/1/2020 07:26    282 K
  SWD_20200401.Z0020.jpg 4/1/2020 07:35    236 K
  SWD_20200401.Z0030.jpg 4/1/2020 07:44    236 K
  SWD_20200401.Z0040.jpg 4/1/2020 07:56    236 K
  SWD_20200401.Z0050.jpg 4/1/2020 08:05    236 K
  SWD_20200401.Z0100.jpg 4/1/2020 08:17    300 K
  SWD_20200401.Z0110.jpg 4/1/2020 08:26    304 K
  SWD_20200401.Z0120.jpg 4/1/2020 08:35    237 K
  SWD_20200401.Z0130.jpg 4/1/2020 08:47    237 K
  SWD_20200401.Z0140.jpg 4/1/2020 08:56    238 K
  SWD_20200401.Z0150.jpg 4/1/2020 09:05    238 K
  SWD_20200401.Z0200.jpg 4/1/2020 09:14    319 K
  SWD_20200401.Z0210.jpg 4/1/2020 09:26    323 K
  SWD_20200401.Z0220.jpg 4/1/2020 09:35    239 K
  SWD_20200401.Z0230.jpg 4/1/2020 09:47    240 K
  SWD_20200401.Z0250.jpg 4/1/2020 10:05    242 K
  SWD_20200401.Z0300.jpg 4/1/2020 10:17    332 K
  SWD_20200401.Z0320.jpg 4/1/2020 10:38    243 K
  SWD_20200401.Z0330.jpg 4/1/2020 10:47    244 K
  SWD_20200401.Z0340.jpg 4/1/2020 10:56    245 K
  SWD_20200401.Z0350.jpg 4/1/2020 11:05    246 K
  SWD_20200401.Z0410.jpg 4/1/2020 11:26    341 K
  SWD_20200401.Z0420.jpg 4/1/2020 11:35    249 K
  SWD_20200401.Z0430.jpg 4/1/2020 11:44    250 K
  SWD_20200401.Z0440.jpg 4/1/2020 11:56    251 K
  SWD_20200401.Z0450.jpg 4/1/2020 12:05    252 K
  SWD_20200401.Z0500.jpg 4/1/2020 12:14    345 K
  SWD_20200401.Z0510.jpg 4/1/2020 12:26    343 K
  SWD_20200401.Z0520.jpg 4/1/2020 12:35    253 K
  SWD_20200401.Z0530.jpg 4/1/2020 12:44    254 K
  SWD_20200401.Z0540.jpg 4/1/2020 12:56    254 K
  SWD_20200401.Z0550.jpg 4/1/2020 13:05    255 K
  SWD_20200401.Z0600.jpg 4/1/2020 13:17    333 K
  SWD_20200401.Z0610.jpg 4/1/2020 13:26    332 K
  SWD_20200401.Z0620.jpg 4/1/2020 13:35    259 K
  SWD_20200401.Z0630.jpg 4/1/2020 13:44    261 K
  SWD_20200401.Z0640.jpg 4/1/2020 13:53    262 K
  SWD_20200401.Z0650.jpg 4/1/2020 14:05    264 K
  SWD_20200401.Z0700.jpg 4/1/2020 14:14    323 K
  SWD_20200401.Z0710.jpg 4/1/2020 14:26    320 K
  SWD_20200401.Z0720.jpg 4/1/2020 14:35    265 K
  SWD_20200401.Z0730.jpg 4/1/2020 14:44    265 K
  SWD_20200401.Z0740.jpg 4/1/2020 14:53    266 K
  SWD_20200401.Z0750.jpg 4/1/2020 15:05    266 K
  SWD_20200401.Z0800.jpg 4/1/2020 15:14    301 K
  SWD_20200401.Z0820.jpg 4/1/2020 15:35    266 K
  SWD_20200401.Z0830.jpg 4/1/2020 15:44    267 K

  67 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )