• SỐ LIỆU VIS TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : VIS
  VIS.2020_0331_1840.JPG 4/1/2020 01:52    168 K
  VIS.2020_0331_1850.JPG 4/1/2020 02:04    168 K
  VIS.2020_0331_1900.JPG 4/1/2020 02:11    168 K
  VIS.2020_0331_1910.JPG 4/1/2020 02:22    168 K
  VIS.2020_0331_1920.JPG 4/1/2020 02:32    168 K
  VIS.2020_0331_1930.JPG 4/1/2020 02:42    168 K
  VIS.2020_0331_1940.JPG 4/1/2020 02:52    168 K
  VIS.2020_0331_1950.JPG 4/1/2020 03:02    168 K
  VIS.2020_0331_2000.JPG 4/1/2020 03:13    168 K
  VIS.2020_0331_2010.JPG 4/1/2020 03:23    168 K
  VIS.2020_0331_2020.JPG 4/1/2020 03:32    168 K
  VIS.2020_0331_2030.JPG 4/1/2020 03:43    168 K
  VIS.2020_0331_2040.JPG 4/1/2020 03:53    169 K
  VIS.2020_0331_2050.JPG 4/1/2020 04:04    173 K
  VIS.2020_0331_2100.JPG 4/1/2020 04:13    178 K
  VIS.2020_0331_2110.JPG 4/1/2020 04:23    186 K
  VIS.2020_0331_2120.JPG 4/1/2020 04:33    196 K
  VIS.2020_0331_2130.JPG 4/1/2020 04:43    207 K
  VIS.2020_0331_2140.JPG 4/1/2020 04:53    218 K
  VIS.2020_0331_2150.JPG 4/1/2020 05:04    230 K
  VIS.2020_0331_2200.JPG 4/1/2020 05:12    241 K
  VIS.2020_0331_2210.JPG 4/1/2020 05:22    251 K
  VIS.2020_0331_2220.JPG 4/1/2020 05:32    262 K
  VIS.2020_0331_2230.JPG 4/1/2020 05:43    273 K
  VIS.2020_0331_2240.JPG 4/1/2020 05:53    286 K
  VIS.2020_0331_2250.JPG 4/1/2020 06:09    200 K
  VIS.2020_0331_2300.JPG 4/1/2020 06:12    312 K
  VIS.2020_0331_2310.JPG 4/1/2020 06:22    326 K
  VIS.2020_0331_2320.JPG 4/1/2020 06:32    340 K
  VIS.2020_0331_2330.JPG 4/1/2020 06:43    357 K
  VIS.2020_0331_2340.JPG 4/1/2020 06:53    373 K
  VIS.2020_0331_2350.JPG 4/1/2020 07:03    390 K
  VIS.2020_0401_0000.JPG 4/1/2020 07:13    402 K
  VIS.2020_0401_0010.JPG 4/1/2020 07:24    410 K
  VIS.2020_0401_0020.JPG 4/1/2020 07:34    416 K
  VIS.2020_0401_0030.JPG 4/1/2020 07:43    422 K
  VIS.2020_0401_0040.JPG 4/1/2020 07:53    428 K
  VIS.2020_0401_0050.JPG 4/1/2020 08:03    433 K
  VIS.2020_0401_0100.JPG 4/1/2020 08:14    438 K
  VIS.2020_0401_0110.JPG 4/1/2020 08:23    442 K
  VIS.2020_0401_0120.JPG 4/1/2020 08:33    447 K
  VIS.2020_0401_0130.JPG 4/1/2020 08:44    451 K
  VIS.2020_0401_0140.JPG 4/1/2020 08:54    455 K
  VIS.2020_0401_0150.JPG 4/1/2020 09:04    459 K
  VIS.2020_0401_0200.JPG 4/1/2020 09:13    463 K
  VIS.2020_0401_0210.JPG 4/1/2020 09:24    467 K
  VIS.2020_0401_0220.JPG 4/1/2020 09:33    471 K
  VIS.2020_0401_0230.JPG 4/1/2020 09:43    474 K
  VIS.2020_0401_0250.JPG 4/1/2020 10:03    478 K
  VIS.2020_0401_0300.JPG 4/1/2020 10:13    480 K
  VIS.2020_0401_0310.JPG 4/1/2020 10:25    481 K
  VIS.2020_0401_0320.JPG 4/1/2020 10:34    482 K
  VIS.2020_0401_0330.JPG 4/1/2020 10:43    484 K
  VIS.2020_0401_0340.JPG 4/1/2020 10:54    486 K
  VIS.2020_0401_0350.JPG 4/1/2020 11:04    487 K
  VIS.2020_0401_0400.JPG 4/1/2020 11:14    489 K
  VIS.2020_0401_0410.JPG 4/1/2020 11:22    490 K
  VIS.2020_0401_0420.JPG 4/1/2020 11:33    492 K
  VIS.2020_0401_0430.JPG 4/1/2020 11:43    494 K
  VIS.2020_0401_0440.JPG 4/1/2020 11:53    495 K
  VIS.2020_0401_0450.JPG 4/1/2020 12:04    497 K
  VIS.2020_0401_0500.JPG 4/1/2020 12:12    497 K
  VIS.2020_0401_0510.JPG 4/1/2020 12:24    495 K
  VIS.2020_0401_0520.JPG 4/1/2020 12:32    491 K
  VIS.2020_0401_0530.JPG 4/1/2020 12:43    488 K
  VIS.2020_0401_0540.JPG 4/1/2020 12:53    485 K
  VIS.2020_0401_0550.JPG 4/1/2020 13:03    483 K
  VIS.2020_0401_0600.JPG 4/1/2020 13:13    481 K
  VIS.2020_0401_0610.JPG 4/1/2020 13:23    478 K
  VIS.2020_0401_0620.JPG 4/1/2020 13:33    476 K
  VIS.2020_0401_0630.JPG 4/1/2020 13:43    473 K

  71 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )