• SỐ LIỆU Dust TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Dust
  Dus_20200330.Z0030.jpg 3/30/2020 07:44    278 K
  Dus_20200330.Z0040.jpg 3/30/2020 07:56    279 K
  Dus_20200330.Z0050.jpg 3/30/2020 08:05    279 K
  Dus_20200330.Z0100.jpg 3/30/2020 08:14    278 K
  Dus_20200330.Z0110.jpg 3/30/2020 08:26    278 K
  Dus_20200330.Z0120.jpg 3/30/2020 08:35    279 K
  Dus_20200330.Z0130.jpg 3/30/2020 08:47    279 K
  Dus_20200330.Z0140.jpg 3/30/2020 08:56    279 K
  Dus_20200330.Z0150.jpg 3/30/2020 09:05    279 K
  Dus_20200330.Z0200.jpg 3/30/2020 09:17    279 K
  Dus_20200330.Z0210.jpg 3/30/2020 09:26    280 K
  Dus_20200330.Z0220.jpg 3/30/2020 09:35    280 K
  Dus_20200330.Z0230.jpg 3/30/2020 09:44    280 K
  Dus_20200330.Z0250.jpg 3/30/2020 10:05    280 K
  Dus_20200330.Z0300.jpg 3/30/2020 10:14    281 K
  Dus_20200330.Z0310.jpg 3/30/2020 10:26    281 K
  Dus_20200330.Z0320.jpg 3/30/2020 10:35    282 K
  Dus_20200330.Z0330.jpg 3/30/2020 10:47    282 K
  Dus_20200330.Z0340.jpg 3/30/2020 10:56    283 K
  Dus_20200330.Z0350.jpg 3/30/2020 11:05    283 K
  Dus_20200330.Z0400.jpg 3/30/2020 11:14    284 K
  Dus_20200330.Z0410.jpg 3/30/2020 11:26    284 K
  Dus_20200330.Z0420.jpg 3/30/2020 11:35    284 K
  Dus_20200330.Z0430.jpg 3/30/2020 11:44    285 K
  Dus_20200330.Z0440.jpg 3/30/2020 11:56    285 K
  Dus_20200330.Z0450.jpg 3/30/2020 12:05    285 K
  Dus_20200330.Z0500.jpg 3/30/2020 12:17    286 K
  Dus_20200330.Z0510.jpg 3/30/2020 12:26    287 K
  Dus_20200330.Z0520.jpg 3/30/2020 12:35    287 K
  Dus_20200330.Z0530.jpg 3/30/2020 12:44    288 K
  Dus_20200330.Z0540.jpg 3/30/2020 12:56    288 K
  Dus_20200330.Z0550.jpg 3/30/2020 13:05    289 K
  Dus_20200330.Z0600.jpg 3/30/2020 13:14    290 K
  Dus_20200330.Z0610.jpg 3/30/2020 13:26    289 K
  Dus_20200330.Z0620.jpg 3/30/2020 13:35    289 K
  Dus_20200330.Z0630.jpg 3/30/2020 13:44    290 K
  Dus_20200330.Z0640.jpg 3/30/2020 13:56    290 K
  Dus_20200330.Z0650.jpg 3/30/2020 14:05    291 K
  Dus_20200330.Z0700.jpg 3/30/2020 14:14    291 K
  Dus_20200330.Z0710.jpg 3/30/2020 14:26    291 K
  Dus_20200330.Z0720.jpg 3/30/2020 14:35    290 K
  Dus_20200330.Z0730.jpg 3/30/2020 14:44    291 K
  Dus_20200330.Z0740.jpg 3/30/2020 14:53    291 K
  Dus_20200330.Z0750.jpg 3/30/2020 15:05    290 K
  Dus_20200330.Z0800.jpg 3/30/2020 15:14    289 K
  Dus_20200330.Z0810.jpg 3/30/2020 15:23    290 K
  Dus_20200330.Z0820.jpg 3/30/2020 15:35    289 K
  Dus_20200330.Z0830.jpg 3/30/2020 15:44    288 K
  Dus_20200330.Z0840.jpg 3/30/2020 15:56    287 K
  Dus_20200330.Z0850.jpg 3/30/2020 16:05    287 K
  Dus_20200330.Z0900.jpg 3/30/2020 16:14    286 K
  Dus_20200330.Z0910.jpg 3/30/2020 16:26    286 K
  Dus_20200330.Z0920.jpg 3/30/2020 16:35    285 K
  Dus_20200330.Z0930.jpg 3/30/2020 16:44    285 K
  Dus_20200330.Z0940.jpg 3/30/2020 16:53    284 K
  Dus_20200330.Z0950.jpg 3/30/2020 17:05    283 K
  Dus_20200330.Z1000.jpg 3/30/2020 17:14    282 K
  Dus_20200330.Z1010.jpg 3/30/2020 17:23    281 K
  Dus_20200330.Z1020.jpg 3/30/2020 17:35    281 K
  Dus_20200330.Z1030.jpg 3/30/2020 17:44    281 K
  Dus_20200330.Z1040.jpg 3/30/2020 17:53    281 K
  Dus_20200330.Z1050.jpg 3/30/2020 18:05    281 K
  Dus_20200330.Z1100.jpg 3/30/2020 18:14    280 K
  Dus_20200330.Z1110.jpg 3/30/2020 18:23    280 K
  Dus_20200330.Z1120.jpg 3/30/2020 18:32    279 K
  Dus_20200330.Z1130.jpg 3/30/2020 18:44    279 K
  Dus_20200330.Z1140.jpg 3/30/2020 18:53    278 K
  Dus_20200330.Z1150.jpg 3/30/2020 19:05    278 K
  Dus_20200330.Z1200.jpg 3/30/2020 19:14    277 K
  Dus_20200330.Z1210.jpg 3/30/2020 19:23    276 K
  Dus_20200330.Z1220.jpg 3/30/2020 19:32    276 K

  71 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )