• SỐ LIỆU Dust TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Dust
  Dus_20200715.Z1500.jpg 7/15/2020 22:16    324 K
  Dus_20200715.Z1510.jpg 7/15/2020 22:26    324 K
  Dus_20200715.Z1520.jpg 7/15/2020 22:31    324 K
  Dus_20200715.Z1530.jpg 7/15/2020 22:41    324 K
  Dus_20200715.Z1540.jpg 7/15/2020 22:51    324 K
  Dus_20200715.Z1550.jpg 7/15/2020 23:07    324 K
  Dus_20200715.Z1600.jpg 7/15/2020 23:11    324 K
  Dus_20200715.Z1610.jpg 7/15/2020 23:21    324 K
  Dus_20200715.Z1620.jpg 7/15/2020 23:31    323 K
  Dus_20200715.Z1630.jpg 7/15/2020 23:46    323 K
  Dus_20200715.Z1640.jpg 7/15/2020 23:56    324 K
  Dus_20200715.Z1650.jpg 7/16/2020 00:01    323 K
  Dus_20200715.Z1700.jpg 7/16/2020 00:16    323 K
  Dus_20200715.Z1710.jpg 7/16/2020 00:21    322 K
  Dus_20200715.Z1720.jpg 7/16/2020 00:36    322 K
  Dus_20200715.Z1730.jpg 7/16/2020 00:46    322 K
  Dus_20200715.Z1740.jpg 7/16/2020 00:56    323 K
  Dus_20200715.Z1750.jpg 7/16/2020 01:07    323 K
  Dus_20200715.Z1810.jpg 7/16/2020 01:26    321 K
  Dus_20200715.Z1820.jpg 7/16/2020 01:36    322 K
  Dus_20200715.Z1830.jpg 7/16/2020 01:46    322 K
  Dus_20200715.Z1840.jpg 7/16/2020 01:56    321 K
  Dus_20200715.Z1850.jpg 7/16/2020 02:07    320 K
  Dus_20200715.Z1900.jpg 7/16/2020 02:16    320 K
  Dus_20200715.Z1910.jpg 7/16/2020 02:26    320 K
  Dus_20200715.Z1920.jpg 7/16/2020 02:36    318 K
  Dus_20200715.Z1930.jpg 7/16/2020 02:46    320 K
  Dus_20200715.Z1940.jpg 7/16/2020 02:56    319 K
  Dus_20200715.Z1950.jpg 7/16/2020 03:07    318 K
  Dus_20200715.Z2000.jpg 7/16/2020 03:17    318 K
  Dus_20200715.Z2010.jpg 7/16/2020 03:26    318 K
  Dus_20200715.Z2020.jpg 7/16/2020 03:36    317 K
  Dus_20200715.Z2030.jpg 7/16/2020 03:46    316 K
  Dus_20200715.Z2040.jpg 7/16/2020 03:56    315 K
  Dus_20200715.Z2050.jpg 7/16/2020 04:07    314 K
  Dus_20200715.Z2100.jpg 7/16/2020 04:16    315 K
  Dus_20200715.Z2120.jpg 7/16/2020 04:36    312 K
  Dus_20200715.Z2130.jpg 7/16/2020 04:46    312 K
  Dus_20200715.Z2140.jpg 7/16/2020 04:56    312 K
  Dus_20200715.Z2150.jpg 7/16/2020 05:07    312 K
  Dus_20200715.Z2200.jpg 7/16/2020 05:16    311 K
  Dus_20200715.Z2210.jpg 7/16/2020 05:26    310 K
  Dus_20200715.Z2220.jpg 7/16/2020 05:36    310 K
  Dus_20200715.Z2230.jpg 7/16/2020 05:46    309 K
  Dus_20200715.Z2240.jpg 7/16/2020 05:56    309 K
  Dus_20200715.Z2250.jpg 7/16/2020 06:07    308 K
  Dus_20200715.Z2300.jpg 7/16/2020 06:16    309 K
  Dus_20200715.Z2310.jpg 7/16/2020 06:26    309 K
  Dus_20200715.Z2320.jpg 7/16/2020 06:36    309 K
  Dus_20200715.Z2330.jpg 7/16/2020 06:46    309 K
  Dus_20200715.Z2340.jpg 7/16/2020 06:56    308 K
  Dus_20200715.Z2350.jpg 7/16/2020 07:06    307 K
  Dus_20200716.Z0000.jpg 7/16/2020 07:16    308 K
  Dus_20200716.Z0010.jpg 7/16/2020 07:26    308 K
  Dus_20200716.Z0020.jpg 7/16/2020 07:36    309 K
  Dus_20200716.Z0030.jpg 7/16/2020 07:46    307 K
  Dus_20200716.Z0040.jpg 7/16/2020 07:56    308 K
  Dus_20200716.Z0050.jpg 7/16/2020 08:06    309 K
  Dus_20200716.Z0100.jpg 7/16/2020 08:16    309 K
  Dus_20200716.Z0110.jpg 7/16/2020 08:26    309 K
  Dus_20200716.Z0120.jpg 7/16/2020 08:36    311 K
  Dus_20200716.Z0130.jpg 7/16/2020 08:46    311 K
  Dus_20200716.Z0140.jpg 7/16/2020 08:56    311 K
  Dus_20200716.Z0150.jpg 7/16/2020 09:06    312 K
  Dus_20200716.Z0200.jpg 7/16/2020 09:16    314 K
  Dus_20200716.Z0210.jpg 7/16/2020 09:26    313 K
  Dus_20200716.Z0220.jpg 7/16/2020 09:36    314 K
  Dus_20200716.Z0230.jpg 7/16/2020 09:46    315 K
  Dus_20200716.Z0250.jpg 7/16/2020 10:06    317 K

  69 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )