• SỐ LIỆU Airmass TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Airmass
  Air_20200705.Z1650.jpg 7/6/2020 00:10    208 K
  Air_20200705.Z1700.jpg 7/6/2020 00:20    208 K
  Air_20200705.Z1710.jpg 7/6/2020 00:25    209 K
  Air_20200705.Z1720.jpg 7/6/2020 00:40    209 K
  Air_20200705.Z1730.jpg 7/6/2020 00:50    209 K
  Air_20200705.Z1740.jpg 7/6/2020 01:00    209 K
  Air_20200705.Z1750.jpg 7/6/2020 01:10    209 K
  Air_20200705.Z1800.jpg 7/6/2020 01:20    209 K
  Air_20200705.Z1810.jpg 7/6/2020 01:30    209 K
  Air_20200705.Z1820.jpg 7/6/2020 01:40    210 K
  Air_20200705.Z1830.jpg 7/6/2020 01:50    210 K
  Air_20200705.Z1840.jpg 7/6/2020 01:58    211 K
  Air_20200705.Z1850.jpg 7/6/2020 02:10    210 K
  Air_20200705.Z1900.jpg 7/6/2020 02:20    211 K
  Air_20200705.Z1910.jpg 7/6/2020 02:30    211 K
  Air_20200705.Z1920.jpg 7/6/2020 02:40    211 K
  Air_20200705.Z1930.jpg 7/6/2020 02:50    211 K
  Air_20200705.Z1940.jpg 7/6/2020 02:58    211 K
  Air_20200705.Z1950.jpg 7/6/2020 03:10    211 K
  Air_20200705.Z2000.jpg 7/6/2020 03:20    211 K
  Air_20200705.Z2010.jpg 7/6/2020 03:30    211 K
  Air_20200705.Z2020.jpg 7/6/2020 03:40    212 K
  Air_20200705.Z2030.jpg 7/6/2020 03:50    212 K
  Air_20200705.Z2040.jpg 7/6/2020 04:00    212 K
  Air_20200705.Z2050.jpg 7/6/2020 04:10    213 K
  Air_20200705.Z2100.jpg 7/6/2020 04:20    212 K
  Air_20200705.Z2110.jpg 7/6/2020 04:30    213 K
  Air_20200705.Z2120.jpg 7/6/2020 04:40    212 K
  Air_20200705.Z2130.jpg 7/6/2020 04:50    212 K
  Air_20200705.Z2140.jpg 7/6/2020 04:58    212 K
  Air_20200705.Z2150.jpg 7/6/2020 05:10    212 K
  Air_20200705.Z2200.jpg 7/6/2020 05:20    212 K
  Air_20200705.Z2210.jpg 7/6/2020 05:30    211 K
  Air_20200705.Z2220.jpg 7/6/2020 05:40    211 K
  Air_20200705.Z2230.jpg 7/6/2020 05:50    211 K
  Air_20200705.Z2240.jpg 7/6/2020 06:00    211 K
  Air_20200705.Z2250.jpg 7/6/2020 06:12    143 K
  Air_20200705.Z2300.jpg 7/6/2020 06:20    211 K
  Air_20200705.Z2310.jpg 7/6/2020 06:28    211 K
  Air_20200705.Z2320.jpg 7/6/2020 06:40    211 K
  Air_20200705.Z2330.jpg 7/6/2020 06:50    211 K
  Air_20200705.Z2340.jpg 7/6/2020 06:58    211 K
  Air_20200705.Z2350.jpg 7/6/2020 07:10    210 K
  Air_20200706.Z0000.jpg 7/6/2020 07:20    211 K
  Air_20200706.Z0010.jpg 7/6/2020 07:30    211 K
  Air_20200706.Z0020.jpg 7/6/2020 07:40    211 K
  Air_20200706.Z0030.jpg 7/6/2020 07:50    211 K
  Air_20200706.Z0040.jpg 7/6/2020 08:00    212 K
  Air_20200706.Z0050.jpg 7/6/2020 08:10    212 K
  Air_20200706.Z0100.jpg 7/6/2020 08:20    212 K
  Air_20200706.Z0110.jpg 7/6/2020 08:30    213 K
  Air_20200706.Z0120.jpg 7/6/2020 08:40    213 K
  Air_20200706.Z0130.jpg 7/6/2020 08:55    214 K
  Air_20200706.Z0140.jpg 7/6/2020 09:05    107 K
  Air_20200706.Z0150.jpg 7/6/2020 09:10    214 K
  Air_20200706.Z0200.jpg 7/6/2020 09:20    215 K
  Air_20200706.Z0210.jpg 7/6/2020 09:30    215 K
  Air_20200706.Z0220.jpg 7/6/2020 09:40    215 K
  Air_20200706.Z0230.jpg 7/6/2020 09:50    215 K
  Air_20200706.Z0250.jpg 7/6/2020 10:10    216 K
  Air_20200706.Z0300.jpg 7/6/2020 10:20    216 K
  Air_20200706.Z0310.jpg 7/6/2020 10:30    216 K
  Air_20200706.Z0320.jpg 7/6/2020 10:40    217 K
  Air_20200706.Z0330.jpg 7/6/2020 10:50    218 K
  Air_20200706.Z0340.jpg 7/6/2020 11:00    219 K
  Air_20200706.Z0350.jpg 7/6/2020 11:10    219 K
  Air_20200706.Z0400.jpg 7/6/2020 11:20    220 K
  Air_20200706.Z0410.jpg 7/6/2020 11:30    221 K
  Air_20200706.Z0420.jpg 7/6/2020 11:40    222 K
  Air_20200706.Z0430.jpg 7/6/2020 11:50    223 K
  Air_20200706.Z0440.jpg 7/6/2020 12:00    224 K
  Air_20200706.Z0450.jpg 7/6/2020 12:10    225 K

  72 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )