• SỐ LIỆU Airmass TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Airmass
  Air_20200331.Z1940.jpg 4/1/2020 02:55    169 K
  Air_20200331.Z1950.jpg 4/1/2020 03:07    169 K
  Air_20200331.Z2000.jpg 4/1/2020 03:16    168 K
  Air_20200331.Z2010.jpg 4/1/2020 03:23    168 K
  Air_20200331.Z2020.jpg 4/1/2020 03:37    168 K
  Air_20200331.Z2030.jpg 4/1/2020 03:44    168 K
  Air_20200331.Z2040.jpg 4/1/2020 03:58    168 K
  Air_20200331.Z2050.jpg 4/1/2020 04:07    168 K
  Air_20200331.Z2100.jpg 4/1/2020 04:16    168 K
  Air_20200331.Z2110.jpg 4/1/2020 04:25    168 K
  Air_20200331.Z2120.jpg 4/1/2020 04:37    168 K
  Air_20200331.Z2130.jpg 4/1/2020 04:46    167 K
  Air_20200331.Z2140.jpg 4/1/2020 04:58    167 K
  Air_20200331.Z2150.jpg 4/1/2020 05:07    167 K
  Air_20200331.Z2200.jpg 4/1/2020 05:16    167 K
  Air_20200331.Z2220.jpg 4/1/2020 05:37    167 K
  Air_20200331.Z2230.jpg 4/1/2020 05:46    166 K
  Air_20200331.Z2240.jpg 4/1/2020 05:55    166 K
  Air_20200331.Z2250.jpg 4/1/2020 06:12    128 K
  Air_20200331.Z2300.jpg 4/1/2020 06:16    166 K
  Air_20200331.Z2310.jpg 4/1/2020 06:25    166 K
  Air_20200331.Z2320.jpg 4/1/2020 06:37    166 K
  Air_20200331.Z2330.jpg 4/1/2020 06:46    166 K
  Air_20200331.Z2340.jpg 4/1/2020 06:55    166 K
  Air_20200331.Z2350.jpg 4/1/2020 07:07    166 K
  Air_20200401.Z0000.jpg 4/1/2020 07:16    166 K
  Air_20200401.Z0010.jpg 4/1/2020 07:28    166 K
  Air_20200401.Z0020.jpg 4/1/2020 07:37    166 K
  Air_20200401.Z0030.jpg 4/1/2020 07:46    166 K
  Air_20200401.Z0040.jpg 4/1/2020 07:58    166 K
  Air_20200401.Z0050.jpg 4/1/2020 08:07    166 K
  Air_20200401.Z0100.jpg 4/1/2020 08:19    167 K
  Air_20200401.Z0110.jpg 4/1/2020 08:28    167 K
  Air_20200401.Z0120.jpg 4/1/2020 08:37    168 K
  Air_20200401.Z0130.jpg 4/1/2020 08:49    168 K
  Air_20200401.Z0140.jpg 4/1/2020 08:58    169 K
  Air_20200401.Z0150.jpg 4/1/2020 09:07    169 K
  Air_20200401.Z0200.jpg 4/1/2020 09:16    170 K
  Air_20200401.Z0210.jpg 4/1/2020 09:28    170 K
  Air_20200401.Z0220.jpg 4/1/2020 09:37    171 K
  Air_20200401.Z0230.jpg 4/1/2020 09:49    171 K
  Air_20200401.Z0250.jpg 4/1/2020 10:07    172 K
  Air_20200401.Z0300.jpg 4/1/2020 10:19    172 K
  Air_20200401.Z0310.jpg 4/1/2020 10:25    173 K
  Air_20200401.Z0320.jpg 4/1/2020 10:40    173 K
  Air_20200401.Z0330.jpg 4/1/2020 10:49    174 K
  Air_20200401.Z0340.jpg 4/1/2020 10:58    175 K
  Air_20200401.Z0350.jpg 4/1/2020 11:07    175 K
  Air_20200401.Z0400.jpg 4/1/2020 11:16    176 K
  Air_20200401.Z0410.jpg 4/1/2020 11:28    177 K
  Air_20200401.Z0420.jpg 4/1/2020 11:37    178 K
  Air_20200401.Z0430.jpg 4/1/2020 11:46    179 K
  Air_20200401.Z0440.jpg 4/1/2020 11:58    179 K
  Air_20200401.Z0450.jpg 4/1/2020 12:07    180 K
  Air_20200401.Z0500.jpg 4/1/2020 12:16    180 K
  Air_20200401.Z0510.jpg 4/1/2020 12:28    181 K
  Air_20200401.Z0520.jpg 4/1/2020 12:37    182 K
  Air_20200401.Z0530.jpg 4/1/2020 12:46    182 K
  Air_20200401.Z0540.jpg 4/1/2020 12:58    183 K
  Air_20200401.Z0550.jpg 4/1/2020 13:07    184 K
  Air_20200401.Z0600.jpg 4/1/2020 13:19    184 K
  Air_20200401.Z0610.jpg 4/1/2020 13:28    185 K
  Air_20200401.Z0620.jpg 4/1/2020 13:37    186 K
  Air_20200401.Z0630.jpg 4/1/2020 13:46    187 K
  Air_20200401.Z0640.jpg 4/1/2020 13:55    187 K
  Air_20200401.Z0650.jpg 4/1/2020 14:07    187 K
  Air_20200401.Z0700.jpg 4/1/2020 14:16    188 K
  Air_20200401.Z0710.jpg 4/1/2020 14:28    187 K
  Air_20200401.Z0720.jpg 4/1/2020 14:37    188 K
  Air_20200401.Z0730.jpg 4/1/2020 14:46    188 K
  Air_20200401.Z0740.jpg 4/1/2020 14:55    188 K

  71 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )