• SỐ LIỆU Nature TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Nature
  Nac_20200715.Z1500.jpg 7/15/2020 22:16    128 K
  Nac_20200715.Z1510.jpg 7/15/2020 22:26    128 K
  Nac_20200715.Z1520.jpg 7/15/2020 22:32    128 K
  Nac_20200715.Z1530.jpg 7/15/2020 22:42    128 K
  Nac_20200715.Z1540.jpg 7/15/2020 22:51    128 K
  Nac_20200715.Z1550.jpg 7/15/2020 23:07    128 K
  Nac_20200715.Z1600.jpg 7/15/2020 23:12    128 K
  Nac_20200715.Z1610.jpg 7/15/2020 23:22    128 K
  Nac_20200715.Z1620.jpg 7/15/2020 23:32    128 K
  Nac_20200715.Z1630.jpg 7/15/2020 23:47    128 K
  Nac_20200715.Z1640.jpg 7/15/2020 23:56    128 K
  Nac_20200715.Z1650.jpg 7/16/2020 00:01    128 K
  Nac_20200715.Z1710.jpg 7/16/2020 00:22    128 K
  Nac_20200715.Z1720.jpg 7/16/2020 00:37    128 K
  Nac_20200715.Z1730.jpg 7/16/2020 00:47    128 K
  Nac_20200715.Z1740.jpg 7/16/2020 00:57    128 K
  Nac_20200715.Z1750.jpg 7/16/2020 01:07    128 K
  Nac_20200715.Z1800.jpg 7/16/2020 01:16    128 K
  Nac_20200715.Z1810.jpg 7/16/2020 01:27    128 K
  Nac_20200715.Z1820.jpg 7/16/2020 01:36    128 K
  Nac_20200715.Z1830.jpg 7/16/2020 01:47    128 K
  Nac_20200715.Z1840.jpg 7/16/2020 01:57    128 K
  Nac_20200715.Z1850.jpg 7/16/2020 02:07    128 K
  Nac_20200715.Z1900.jpg 7/16/2020 02:16    128 K
  Nac_20200715.Z1910.jpg 7/16/2020 02:27    128 K
  Nac_20200715.Z1920.jpg 7/16/2020 02:37    128 K
  Nac_20200715.Z1930.jpg 7/16/2020 02:47    128 K
  Nac_20200715.Z1940.jpg 7/16/2020 02:57    128 K
  Nac_20200715.Z1950.jpg 7/16/2020 03:07    128 K
  Nac_20200715.Z2000.jpg 7/16/2020 03:17    128 K
  Nac_20200715.Z2010.jpg 7/16/2020 03:27    129 K
  Nac_20200715.Z2020.jpg 7/16/2020 03:36    131 K
  Nac_20200715.Z2030.jpg 7/16/2020 03:47    132 K
  Nac_20200715.Z2040.jpg 7/16/2020 03:57    135 K
  Nac_20200715.Z2050.jpg 7/16/2020 04:07    138 K
  Nac_20200715.Z2100.jpg 7/16/2020 04:16    142 K
  Nac_20200715.Z2120.jpg 7/16/2020 04:37    151 K
  Nac_20200715.Z2130.jpg 7/16/2020 04:47    155 K
  Nac_20200715.Z2140.jpg 7/16/2020 04:56    160 K
  Nac_20200715.Z2150.jpg 7/16/2020 05:07    165 K
  Nac_20200715.Z2200.jpg 7/16/2020 05:17    171 K
  Nac_20200715.Z2210.jpg 7/16/2020 05:27    176 K
  Nac_20200715.Z2220.jpg 7/16/2020 05:37    182 K
  Nac_20200715.Z2230.jpg 7/16/2020 05:47    188 K
  Nac_20200715.Z2240.jpg 7/16/2020 05:56    195 K
  Nac_20200715.Z2250.jpg 7/16/2020 06:07    201 K
  Nac_20200715.Z2300.jpg 7/16/2020 06:16    208 K
  Nac_20200715.Z2310.jpg 7/16/2020 06:27    215 K
  Nac_20200715.Z2320.jpg 7/16/2020 06:36    222 K
  Nac_20200715.Z2330.jpg 7/16/2020 06:46    228 K
  Nac_20200715.Z2340.jpg 7/16/2020 06:56    234 K
  Nac_20200715.Z2350.jpg 7/16/2020 07:07    239 K
  Nac_20200716.Z0000.jpg 7/16/2020 07:17    245 K
  Nac_20200716.Z0010.jpg 7/16/2020 07:26    249 K
  Nac_20200716.Z0020.jpg 7/16/2020 07:36    254 K
  Nac_20200716.Z0030.jpg 7/16/2020 07:46    256 K
  Nac_20200716.Z0040.jpg 7/16/2020 07:56    259 K
  Nac_20200716.Z0050.jpg 7/16/2020 08:06    260 K
  Nac_20200716.Z0100.jpg 7/16/2020 08:16    262 K
  Nac_20200716.Z0110.jpg 7/16/2020 08:26    264 K
  Nac_20200716.Z0120.jpg 7/16/2020 08:36    265 K
  Nac_20200716.Z0130.jpg 7/16/2020 08:46    267 K
  Nac_20200716.Z0140.jpg 7/16/2020 08:56    268 K
  Nac_20200716.Z0150.jpg 7/16/2020 09:06    270 K
  Nac_20200716.Z0200.jpg 7/16/2020 09:17    271 K
  Nac_20200716.Z0210.jpg 7/16/2020 09:26    273 K
  Nac_20200716.Z0220.jpg 7/16/2020 09:36    274 K
  Nac_20200716.Z0230.jpg 7/16/2020 09:46    276 K
  Nac_20200716.Z0250.jpg 7/16/2020 10:06    278 K
  Nac_20200716.Z0300.jpg 7/16/2020 10:16    280 K
  Nac_20200716.Z0310.jpg 7/16/2020 10:26    281 K
  Nac_20200716.Z0320.jpg 7/16/2020 10:36    283 K
  Nac_20200716.Z0330.jpg 7/16/2020 10:46    284 K
  Nac_20200716.Z0340.jpg 7/16/2020 10:56    286 K

  74 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )