• SỐ LIỆU Nature TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Nature
  Nac_20200330.Z0120.jpg 3/30/2020 08:35    244 K
  Nac_20200330.Z0130.jpg 3/30/2020 08:47    246 K
  Nac_20200330.Z0140.jpg 3/30/2020 08:56    248 K
  Nac_20200330.Z0150.jpg 3/30/2020 09:05    249 K
  Nac_20200330.Z0200.jpg 3/30/2020 09:17    252 K
  Nac_20200330.Z0210.jpg 3/30/2020 09:26    253 K
  Nac_20200330.Z0220.jpg 3/30/2020 09:35    255 K
  Nac_20200330.Z0230.jpg 3/30/2020 09:44    255 K
  Nac_20200330.Z0250.jpg 3/30/2020 10:05    256 K
  Nac_20200330.Z0300.jpg 3/30/2020 10:14    256 K
  Nac_20200330.Z0310.jpg 3/30/2020 10:26    256 K
  Nac_20200330.Z0330.jpg 3/30/2020 10:47    257 K
  Nac_20200330.Z0340.jpg 3/30/2020 10:56    257 K
  Nac_20200330.Z0350.jpg 3/30/2020 11:05    258 K
  Nac_20200330.Z0400.jpg 3/30/2020 11:14    259 K
  Nac_20200330.Z0410.jpg 3/30/2020 11:26    259 K
  Nac_20200330.Z0430.jpg 3/30/2020 11:44    259 K
  Nac_20200330.Z0440.jpg 3/30/2020 11:56    259 K
  Nac_20200330.Z0450.jpg 3/30/2020 12:05    260 K
  Nac_20200330.Z0500.jpg 3/30/2020 12:17    260 K
  Nac_20200330.Z0510.jpg 3/30/2020 12:26    258 K
  Nac_20200330.Z0520.jpg 3/30/2020 12:35    257 K
  Nac_20200330.Z0530.jpg 3/30/2020 12:44    255 K
  Nac_20200330.Z0540.jpg 3/30/2020 12:56    254 K
  Nac_20200330.Z0550.jpg 3/30/2020 13:05    252 K
  Nac_20200330.Z0600.jpg 3/30/2020 13:14    251 K
  Nac_20200330.Z0610.jpg 3/30/2020 13:26    249 K
  Nac_20200330.Z0620.jpg 3/30/2020 13:35    247 K
  Nac_20200330.Z0630.jpg 3/30/2020 13:44    246 K
  Nac_20200330.Z0640.jpg 3/30/2020 13:56    245 K
  Nac_20200330.Z0650.jpg 3/30/2020 14:05    243 K
  Nac_20200330.Z0700.jpg 3/30/2020 14:14    241 K
  Nac_20200330.Z0710.jpg 3/30/2020 14:26    240 K
  Nac_20200330.Z0720.jpg 3/30/2020 14:35    238 K
  Nac_20200330.Z0730.jpg 3/30/2020 14:44    236 K
  Nac_20200330.Z0750.jpg 3/30/2020 15:05    230 K
  Nac_20200330.Z0810.jpg 3/30/2020 15:23    224 K
  Nac_20200330.Z0820.jpg 3/30/2020 15:35    220 K
  Nac_20200330.Z0830.jpg 3/30/2020 15:44    215 K
  Nac_20200330.Z0840.jpg 3/30/2020 15:56    210 K
  Nac_20200330.Z0850.jpg 3/30/2020 16:05    205 K
  Nac_20200330.Z0900.jpg 3/30/2020 16:14    199 K
  Nac_20200330.Z0910.jpg 3/30/2020 16:26    194 K
  Nac_20200330.Z0920.jpg 3/30/2020 16:35    188 K
  Nac_20200330.Z0930.jpg 3/30/2020 16:44    183 K
  Nac_20200330.Z0940.jpg 3/30/2020 16:53    178 K
  Nac_20200330.Z0950.jpg 3/30/2020 17:05    173 K
  Nac_20200330.Z1000.jpg 3/30/2020 17:14    168 K
  Nac_20200330.Z1010.jpg 3/30/2020 17:23    164 K
  Nac_20200330.Z1020.jpg 3/30/2020 17:35    159 K
  Nac_20200330.Z1030.jpg 3/30/2020 17:44    155 K
  Nac_20200330.Z1050.jpg 3/30/2020 18:05    147 K
  Nac_20200330.Z1100.jpg 3/30/2020 18:14    143 K
  Nac_20200330.Z1110.jpg 3/30/2020 18:23    139 K
  Nac_20200330.Z1130.jpg 3/30/2020 18:44    133 K
  Nac_20200330.Z1140.jpg 3/30/2020 18:53    130 K
  Nac_20200330.Z1150.jpg 3/30/2020 19:05    129 K
  Nac_20200330.Z1200.jpg 3/30/2020 19:14    129 K
  Nac_20200330.Z1210.jpg 3/30/2020 19:23    129 K
  Nac_20200330.Z1230.jpg 3/30/2020 19:44    129 K
  Nac_20200330.Z1240.jpg 3/30/2020 19:53    129 K
  Nac_20200330.Z1300.jpg 3/30/2020 20:14    129 K
  Nac_20200330.Z1310.jpg 3/30/2020 20:23    129 K

  63 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )