• SỐ LIỆU Storm TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Storm
  DSt_20200715.Z1350.jpg 7/15/2020 21:05    186 K
  DSt_20200715.Z1400.jpg 7/15/2020 21:14    187 K
  DSt_20200715.Z1410.jpg 7/15/2020 21:26    186 K
  DSt_20200715.Z1420.jpg 7/15/2020 21:38    186 K
  DSt_20200715.Z1430.jpg 7/15/2020 21:44    186 K
  DSt_20200715.Z1450.jpg 7/15/2020 22:05    187 K
  DSt_20200715.Z1500.jpg 7/15/2020 22:20    187 K
  DSt_20200715.Z1510.jpg 7/15/2020 22:29    186 K
  DSt_20200715.Z1520.jpg 7/15/2020 22:35    187 K
  DSt_20200715.Z1530.jpg 7/15/2020 22:44    186 K
  DSt_20200715.Z1540.jpg 7/15/2020 22:53    187 K
  DSt_20200715.Z1550.jpg 7/15/2020 23:08    186 K
  DSt_20200715.Z1600.jpg 7/15/2020 23:14    186 K
  DSt_20200715.Z1610.jpg 7/15/2020 23:23    186 K
  DSt_20200715.Z1620.jpg 7/15/2020 23:35    186 K
  DSt_20200715.Z1630.jpg 7/15/2020 23:44    186 K
  DSt_20200715.Z1640.jpg 7/15/2020 23:59    186 K
  DSt_20200715.Z1650.jpg 7/16/2020 00:05    186 K
  DSt_20200715.Z1710.jpg 7/16/2020 00:26    186 K
  DSt_20200715.Z1720.jpg 7/16/2020 00:38    186 K
  DSt_20200715.Z1730.jpg 7/16/2020 00:50    186 K
  DSt_20200715.Z1740.jpg 7/16/2020 00:59    186 K
  DSt_20200715.Z1750.jpg 7/16/2020 01:08    186 K
  DSt_20200715.Z1800.jpg 7/16/2020 01:20    186 K
  DSt_20200715.Z1810.jpg 7/16/2020 01:29    185 K
  DSt_20200715.Z1820.jpg 7/16/2020 01:38    185 K
  DSt_20200715.Z1830.jpg 7/16/2020 01:50    185 K
  DSt_20200715.Z1840.jpg 7/16/2020 01:59    185 K
  DSt_20200715.Z1850.jpg 7/16/2020 02:08    185 K
  DSt_20200715.Z1900.jpg 7/16/2020 02:20    185 K
  DSt_20200715.Z1910.jpg 7/16/2020 02:29    184 K
  DSt_20200715.Z1920.jpg 7/16/2020 02:38    184 K
  DSt_20200715.Z1930.jpg 7/16/2020 02:50    184 K
  DSt_20200715.Z1940.jpg 7/16/2020 02:59    184 K
  DSt_20200715.Z1950.jpg 7/16/2020 03:08    184 K
  DSt_20200715.Z2000.jpg 7/16/2020 03:20    184 K
  DSt_20200715.Z2010.jpg 7/16/2020 03:29    184 K
  DSt_20200715.Z2020.jpg 7/16/2020 03:38    184 K
  DSt_20200715.Z2030.jpg 7/16/2020 03:50    184 K
  DSt_20200715.Z2040.jpg 7/16/2020 03:59    184 K
  DSt_20200715.Z2050.jpg 7/16/2020 04:08    185 K
  DSt_20200715.Z2100.jpg 7/16/2020 04:20    185 K
  DSt_20200715.Z2120.jpg 7/16/2020 04:38    185 K
  DSt_20200715.Z2140.jpg 7/16/2020 04:59    186 K
  DSt_20200715.Z2150.jpg 7/16/2020 05:08    187 K
  DSt_20200715.Z2200.jpg 7/16/2020 05:20    188 K
  DSt_20200715.Z2210.jpg 7/16/2020 05:29    188 K
  DSt_20200715.Z2220.jpg 7/16/2020 05:38    189 K
  DSt_20200715.Z2230.jpg 7/16/2020 05:50    190 K
  DSt_20200715.Z2240.jpg 7/16/2020 05:59    191 K
  DSt_20200715.Z2250.jpg 7/16/2020 06:08    193 K
  DSt_20200715.Z2300.jpg 7/16/2020 06:20    194 K
  DSt_20200715.Z2310.jpg 7/16/2020 06:29    196 K
  DSt_20200715.Z2320.jpg 7/16/2020 06:38    198 K
  DSt_20200715.Z2330.jpg 7/16/2020 06:50    199 K
  DSt_20200715.Z2340.jpg 7/16/2020 06:59    201 K
  DSt_20200715.Z2350.jpg 7/16/2020 07:08    202 K
  DSt_20200716.Z0000.jpg 7/16/2020 07:20    204 K
  DSt_20200716.Z0010.jpg 7/16/2020 07:29    206 K
  DSt_20200716.Z0020.jpg 7/16/2020 07:38    207 K
  DSt_20200716.Z0030.jpg 7/16/2020 07:50    209 K
  DSt_20200716.Z0040.jpg 7/16/2020 07:59    211 K
  DSt_20200716.Z0050.jpg 7/16/2020 08:08    212 K
  DSt_20200716.Z0100.jpg 7/16/2020 08:20    214 K
  DSt_20200716.Z0110.jpg 7/16/2020 08:29    216 K
  DSt_20200716.Z0120.jpg 7/16/2020 08:38    217 K
  DSt_20200716.Z0130.jpg 7/16/2020 08:50    219 K
  DSt_20200716.Z0140.jpg 7/16/2020 08:59    220 K
  DSt_20200716.Z0150.jpg 7/16/2020 09:08    222 K
  DSt_20200716.Z0200.jpg 7/16/2020 09:20    223 K

  70 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )