• SỐ LIỆU Storm TRÊN WEBSITE ĐÀI KHÍ TƯỢNG CAO KHÔNG
  (Dành cho bộ phận kiểm soát)


  SP : Storm
  DSt_20200329.Z2350.jpg 3/30/2020 07:07    183 K
  DSt_20200330.Z0000.jpg 3/30/2020 07:16    185 K
  DSt_20200330.Z0020.jpg 3/30/2020 07:37    189 K
  DSt_20200330.Z0030.jpg 3/30/2020 07:46    191 K
  DSt_20200330.Z0040.jpg 3/30/2020 07:58    193 K
  DSt_20200330.Z0050.jpg 3/30/2020 08:07    195 K
  DSt_20200330.Z0100.jpg 3/30/2020 08:16    197 K
  DSt_20200330.Z0110.jpg 3/30/2020 08:28    199 K
  DSt_20200330.Z0120.jpg 3/30/2020 08:37    201 K
  DSt_20200330.Z0130.jpg 3/30/2020 08:49    203 K
  DSt_20200330.Z0140.jpg 3/30/2020 08:58    205 K
  DSt_20200330.Z0150.jpg 3/30/2020 09:07    206 K
  DSt_20200330.Z0200.jpg 3/30/2020 09:19    206 K
  DSt_20200330.Z0210.jpg 3/30/2020 09:28    206 K
  DSt_20200330.Z0220.jpg 3/30/2020 09:37    207 K
  DSt_20200330.Z0230.jpg 3/30/2020 09:46    208 K
  DSt_20200330.Z0250.jpg 3/30/2020 10:07    210 K
  DSt_20200330.Z0300.jpg 3/30/2020 10:16    211 K
  DSt_20200330.Z0310.jpg 3/30/2020 10:28    211 K
  DSt_20200330.Z0320.jpg 3/30/2020 10:37    211 K
  DSt_20200330.Z0330.jpg 3/30/2020 10:49    210 K
  DSt_20200330.Z0340.jpg 3/30/2020 10:58    210 K
  DSt_20200330.Z0400.jpg 3/30/2020 11:16    209 K
  DSt_20200330.Z0410.jpg 3/30/2020 11:28    210 K
  DSt_20200330.Z0420.jpg 3/30/2020 11:37    210 K
  DSt_20200330.Z0430.jpg 3/30/2020 11:46    209 K
  DSt_20200330.Z0440.jpg 3/30/2020 11:58    209 K
  DSt_20200330.Z0450.jpg 3/30/2020 12:07    209 K
  DSt_20200330.Z0500.jpg 3/30/2020 12:19    209 K
  DSt_20200330.Z0510.jpg 3/30/2020 12:28    208 K
  DSt_20200330.Z0520.jpg 3/30/2020 12:37    208 K
  DSt_20200330.Z0530.jpg 3/30/2020 12:46    208 K
  DSt_20200330.Z0540.jpg 3/30/2020 12:58    207 K
  DSt_20200330.Z0550.jpg 3/30/2020 13:07    207 K
  DSt_20200330.Z0600.jpg 3/30/2020 13:16    207 K
  DSt_20200330.Z0610.jpg 3/30/2020 13:28    207 K
  DSt_20200330.Z0620.jpg 3/30/2020 13:37    206 K
  DSt_20200330.Z0630.jpg 3/30/2020 13:46    205 K
  DSt_20200330.Z0640.jpg 3/30/2020 13:58    205 K
  DSt_20200330.Z0650.jpg 3/30/2020 14:07    204 K
  DSt_20200330.Z0700.jpg 3/30/2020 14:16    204 K
  DSt_20200330.Z0710.jpg 3/30/2020 14:28    203 K
  DSt_20200330.Z0720.jpg 3/30/2020 14:37    203 K
  DSt_20200330.Z0730.jpg 3/30/2020 14:46    202 K
  DSt_20200330.Z0740.jpg 3/30/2020 14:55    201 K
  DSt_20200330.Z0750.jpg 3/30/2020 15:07    200 K
  DSt_20200330.Z0810.jpg 3/30/2020 15:25    198 K
  DSt_20200330.Z0820.jpg 3/30/2020 15:37    197 K
  DSt_20200330.Z0830.jpg 3/30/2020 15:46    196 K
  DSt_20200330.Z0840.jpg 3/30/2020 15:58    195 K
  DSt_20200330.Z0850.jpg 3/30/2020 16:07    193 K
  DSt_20200330.Z0900.jpg 3/30/2020 16:16    192 K
  DSt_20200330.Z0910.jpg 3/30/2020 16:28    191 K
  DSt_20200330.Z0920.jpg 3/30/2020 16:37    189 K
  DSt_20200330.Z0930.jpg 3/30/2020 16:46    187 K
  DSt_20200330.Z0940.jpg 3/30/2020 16:55    186 K
  DSt_20200330.Z0950.jpg 3/30/2020 17:07    184 K
  DSt_20200330.Z1000.jpg 3/30/2020 17:16    182 K
  DSt_20200330.Z1010.jpg 3/30/2020 17:25    181 K
  DSt_20200330.Z1020.jpg 3/30/2020 17:37    179 K
  DSt_20200330.Z1030.jpg 3/30/2020 17:46    177 K
  DSt_20200330.Z1050.jpg 3/30/2020 18:07    174 K
  DSt_20200330.Z1100.jpg 3/30/2020 18:16    172 K
  DSt_20200330.Z1110.jpg 3/30/2020 18:25    170 K
  DSt_20200330.Z1120.jpg 3/30/2020 18:34    169 K
  DSt_20200330.Z1130.jpg 3/30/2020 18:46    167 K
  DSt_20200330.Z1140.jpg 3/30/2020 18:55    165 K
  DSt_20200330.Z1150.jpg 3/30/2020 19:07    164 K

  68 Files


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lập trình bởi Phòng Công nghệ Thông tin Viễn thông (Ver 2.0 Cập nhật phiên bản mới nhất Ngày 13 Tháng 4 năm 2018 )